16
Bùa Asa Tajêh Poh ca Ba-ê-sa
Hanam 36 'nhòng da bùa Asa, Ba-ê-sa bùa Is-ra-ên tŏc đòiq tajraq hlài ca jàn Juđa. Haq broq pagia đôn phôq Rama đòiq tàt mangai leq lam mùt loq loh ta Juđa, gùng bùa Asa.
Hnoq 'màng aih bùa Asa yŏc wang 'bac ta adùq canaq da Hnem Cùh Waiq wa ta hnem bùa 'ràng am ca Bên-ha-đat, bùa Siri 'nang ŏi ta Đamat, haq doi: “Beq ba broq wêh jao ca dabau tìah ca baq ba khoi broq calah nèh. Cô au am wang 'bac ca bùa, xìn bùa raliang đac bìac bùa khoi broq wêh jao ca Ba-ê-sa bùa Is-ra-ên, đòiq haq loh khoi ca gùng au.”
'Màng aih, bùa Bên-ha-đat broq tiaq bàu bùa Asa, thê 'bài cwan 'nong lình jêh 'bài phôq da jàn Is-ra-ên, blah yŏc phôq Ijôn, Đan, Abên-ma-im xam 'bài hnem kho đòiq dahwèq ta gùng Nep-ta-li. Hìa bìac aih, bùa Ba-ê-sa pi broq cajap hagao phôq Rama hòm. Bùa Asa 'nong dŏng dìq mangai calô da Juđa trùh yŏc hmu wa long bùa Ba-ê-sa đòiq hi broq phôq Rama, 'ràng hlài ngè aih đòiq broq phôq Gêba wa Mitba.
Bùa Asa Clêh ta Tù Mangai Capoch Thai Boc Plình
Wop jò aih Ha-na-ni, mangai capoch thai Boc Plình trùh doi ca Asa, bùa Diac Juđa: “Taiq bùa khoi canòm ca bùa Siri, ìh ùh canòm ca Chuaq Boc Plình da bùa, 'màng aih 'bài lình da bùa Siri khoi jah loh khoi enh tì ìh. Lình Ê-thi-ô-bi wa lình Libia ùh dêh 'mòh? Xê wa 'bài lình axêh da wì haq ùh bàc 'mòh? 'Nhac ca 'màng aih nhò bùa loq canòm ca Chuaq, xôq Chuaq jao am wì haq ta tì bùa. Ma jah 'màng aih mat Chuaq ngan jàp crŏng taneh đòiq tam padren ca mangai leq dìq dèh ca manoh canòm ca Haq. Mahaq bìac cô ìh khoi broq ùh troq, 'màng aih pàng cô èh ìh ep hloi hloi glàm bìac tajêh poh.”
10 Bùa Asa nòih ca Ha-na-ni, mangai capoch thai Boc Plình taiq bàu capoch aih, èh haq rùp càt clêh Ha-na-nia ta hnem tù. Bùa Asa hadai padit bàc ngai ma 'noiq hòm jò aih.
11 Bìac broq da Asa enh jò baxèm trùh jò trùh lùch, dìq jah achìh ta sech bùa Juđa wa bùa Is-ra-ên. 12 Hanam ma 39 'nhòng da bùa Asa wèq cwìang, haq loh ca jìq capiang jènh. 'Bình aih dìq jaq hlàc, bùa ùh dang xìn Boc Plình, mahaq ti chaq thài jreo đòiq broq brêh. 13 Trùh hanam ma 41 'nhòng da bùa Asa wèq cwìang, haq cachìt, èh jah 'ràng catùh ti cadràng boc yaq cla haq. 14 Wì catùh haq ti trom ralùng cla haq khoi choh đòiq ca dađeh ta phôq Đawit, đòiq haq enh 'nhèq ca jùang bình halùih dahwèq xua thùm, dìq jaq bàc jreo xua thùm alôn ca dabau. Wì hadai bùh ùnh dìq jaq càn đòiq pa'noh dèh manoh padèch ca bùa.