17
Jê-hô-sa-phat Wèq Cwìang Thai Asa
Jê-hô-sa-phat, con calô Asa, wèq cwìang thai haq. Haq broq ca Diac haq jah dêh đòiq ta'blêq ca Is-ra-ên. Haq 'nac đòiq 'bài lình nòi 'bài phôq cajap da Juđa, broq đôn ta gùng Juđa wa ta 'bài phôq Ep-ra-im, Asa baq haq khoi blah yŏc.
Jê-hô-sa-phat Wèq Cwìang Lem
Chuaq ŏi ti Jê-hô-sa-phat, taiq haq lam tiaq trong da Đawit, boc yaq cla haq khoi lam, ùh hìaq waiq kiac Ba-an, mahaq haq chaq cùh waiq Boc Plình da boc yaq haq, wèq tiaq dìq ranenh Haq, ùh broq troi Is-ra-ên. Nhò 'màng aih Chuaq broq ca Diac haq cajap ta tì haq. Dìq ca Juđa dèch am dahwèq ca Jê-hô-sa-phat, haq jah cùng hang bàc wa bìac rahù càn. Haq cajap manoh tiaq 'bài trong da Chuaq, wa hloi hloi raliang đac 'bài nòi ha'nhèq wa jrang dua 'mù cadrì A-sê-ra khoi enh Juđa.
Hanam piq 'nhòng Jê-hô-sa-phat wèq cwìang, haq thê dèh 'bài cwan: Bênhai, Ô-ba-đia, Xa-cha-ri, Nê-tha-nên, wa Mi-ca-ja lam hnài ta 'bài phôq gùng Juđa; I 'bài mangai Lêwi lam ti wì haq, aih Sê-mai-a, Nê-tha-nia, Xê-ba-đia, A-sa-ên, Sê-mi-ra-môt, Jê-hô-na-than, A-đô-ni-ja, Tô-bi-ja, wa Tô-ba-đô-ni-ja. I Ê-li-sa-ma wa Jê-hô-ram, baiq ngai pajàu cô, hadai lam tiaq; Wì haq wê Sech Ranenh da Chuaq, lam dudan 'bài phôq gùng Juđa hnài mangai jàn.
10 Chuaq broq ca 'bài Diac ŏi pôn pah ca Juđa yùq crè, ùh hùa lam tajêh poh ca Jê-hô-sa-phat. 11 I 'nah mangai jàn Phi-li-tin 'ràng dèch am ca Jê-hô-sa-phat dahwèq wa 'bac thèq; mangai Aràp hadai 'ràng am ca haq 'bài ngè aban 7.700 toq trìu calô, wa 7.700 toq bubi calô.
12 Jê-hô-sa-phat rai èh rai i can dêh. Haq broq 'bài đôn ha'nhèq wa 'bài phôq i kho ta gùng Juđa. 13 Haq i bàc dahwèq đòiq hanìuq ta 'bài phôq Juđa, wa ta Jê-ru-sa-lem haq i 'bài lình tanuq. 14 Cô sô achìh hiniq 'bài mangai aih tiaq hnem boc yaq wì haq:
 
Da Juđa i 'bài cwan wèq 1.000 lình,
aih Atna broq gàu, haq wèq 300.000 mangai lình tanuq;
15 Enh 'neq ca haq i Jê-hô-ha-nan broq gàu, wèq 280.000 mangai lình tanuq;
16 Atìq ca mangai cô i A-ma-sia, con da Xicri, aih mangai bùi manoh am dèh chac hamac ca Chuaq; haq wèq 200.000 mangai lình tanuq.
17 Pah Bên-ja-min i
Ê-li-a-đa, aih mangai tanuq, haq wèq 200.000 lình wê panenh wa khìan;
18 Enh 'neq ca haq i Jê-hô-xa-bat, haq wèq 180.000 lình padon loh ta nòi tajêh poh.
19 Aih 'bài mangai wiang broq bìac ca bùa, enh gùng ca 'bài mangai ma bùa khoi 'nac đòiq ta 'bài phôq cajap jàp gùng Juđa.