18
Jê-hô-sa-phat Ta'mŏt Pajùm Ahap
Jê-hô-sa-phat khoi i bàc cùng hang wa 'bang tìang, haq taprŏi ca Ahap. Atìq ca aih toq 'biaq hanam, haq loh hmàih ca Ahap ta Sa-ma-ri. Ahap pàc trìu pàc 'bo 'noh hiniang ca Jê-hô-sa-phat wa mangai jàn ma tiaq haq, hi khoi parông haq tŏc jêh Ramôt Ga-la-at. Ahap, bùa Is-ra-ên, doi ca Jê-hô-sa-phat, bùa Juđa: “Bùa enh trùh ti au glàm jêh Ramôt Ga-la-at ùh?”
Bùa tèo: “Au hadai tìah ca bùa dìq; jàn au hadai tìah ca jàn ìh; au hadai lam tajêh ti bùa.” Mahaq Jê-hô-sa-phat doi ca bùa Is-ra-ên: “Mahaq adroi dŏng, nhet waiq bòch Chuaq hòiq.”
Bùa Is-ra-ên gop 'bài mangai capoch thai Boc Plình, jah 400 ngai, haq bòch wì: “Bèn khòh jêh Ramôt Ga-la-at, loq ùh khòh?”
Wì tèo: “Lam beq, Boc Plình jah 'mùt phôq aih ta tì bùa.”
Mahaq Jê-hô-sa-phat doi tam: “Ŏi ta cô, ŏi i ca mangai 'noiq capoch thai Boc Plình đòiq bèn bòch haq ùh?”
Bùa Is-ra-ên tèo bùa Jê-hô-sa-phat: “Ŏi i mòiq ngai, hiniq haq Mi-ca-ja con da Jêmla, nhò haq bèn jah waiq bòch Chuaq. Mahaq au git ca haq, taiq haq ùh lah capoch bàu lem ca au, mahaq toq bàu 'mèq.”
Jê-hô-sa-phat doi: “Xìn bùa paq doi 'màng aih!”
Mangai Amòng Capoch Bàu Loq Adroi 'Noh Bàu Ta'blêq
Bùa Is-ra-ên creo ca mòiq ngai cwan trùh bòch: “Thê Mi-ca-ja, con Jêmla trùh tajòi manàiq beq.”
Bùa Is-ra-ên wa Jê-hô-sa-phat, bùa Juđa, dìq caxùnh eo bùa, ha'ngui dèh ta gèq bùa, ŏi nòi xàn len 'mau jang 'mang phôq Sa-ma-ri. Dìq ca 'bài mangai capoch thai Boc Plình 'nang capoch thai Boc Plình ŏi jang ngìa baiq ngai bùa. 10 Sê-đê-kia, con da Kê-na-na broq aki xam mem, haq doi: “Chuaq doi 'màng cô: Aki cô bùa jah jàu jàn Siri trùh jò wì haq cachìt dŏng”.
11 'Bài mangai capoch thai Boc Plình dìq capoch mòiq trong 'màng aih: “Lam tŏc jêh Ramôt Ga-la-at beq; bùa jah 'blêq, ma jah 'màng aih Chuaq jah 'mùt phôq aih ta tì bùa.”
Maica 'Ràng Bàu Boc Plình
12 Mangai 'ràng bàu lam akhen ca Mi-ca-ja èh doi ca haq: “Cô, 'bài mangai capoch thai Boc Plình dìq mòiq bàu doi ca bùa trong lem, 'màng aih au hadai xìn ìh yŏc bàu lem troi wì hi doi ca bùa.”
13 Mahaq Mi-ca-ja tèo: “Waiq Chuaq ma rìh hloi, Au toq doi hlài bìac leq Boc Plình khoi tanap thê au doi.”
14 Jò haq khoi trùh ta bùa, bùa bòch: “Mi-ca-ja, bèn khòh lam jêh Ramôt Ga-la-at loq ùh khòh lam?”
Haq tèo: “Lam beq, bùa jah 'blêq; wì haq 'bìq 'mùt ta tì baiq ngai bùa.”
15 Bùa doi: “Toq leq yàng au khoi yŏc bàu thê ìh canòm hiniq Chuaq doi bàu joq 'nàng ca au?”
16 Mi-ca-ja tèo: “Au hnoq dìq Is-ra-ên cadàu pac lac ta bôi wang tìah ca calùh trìu ùh i ca mangai ban. Chuaq i doi: 'Bài mangai aih ùh i ca cla craq, mangai leq hlài dèh ta hnem catèm beq.”
17 Bùa Is-ra-ên doi ca Jê-hô-sa-phat: “Au ma ùh khoi doi ca ìh, mangai cô ùh 'noh bàu lem ca au, toq doi trong 'mèq 'mòh?”
18 Mi-ca-ja doi hòm: “Tamàng bàu da Chuaq beq. Au hnoq Chuaq ha'ngui ta gèq Haq, 'bình plình ta plình yòng gòm pah 'ngeo pah 'ma. 19 Chuaq doi: ‘Cabô jah lam padô Ahap, bùa Is-ra-ên, đòiq haq lam tŏc Ramôt Ga-la-at cachìt ta aih?’
“Khoi ca aih mangai cô capoch 'màng cô, mangai capoch 'màng tau. 20 Jò aih, i mòiq toq Yiang loh yòng ŏi jang ngìa Chuaq doi: ‘Au lam padô haq.’
“Chuaq bòch: ‘Padô 'màng leq?’
21 “Yiang aih tèo hlài: ‘Au jah lam broq mòiq toq yiang capoch amòng ta hacùng 'bài mangai capoch bàu doi adroi da haq.’
“Chuaq doi: ‘Joq, ìh lam padô haq. Lam beq, broq troi bàu ìh doi.’
22 “ 'Màng aih manàiq, ngan oq, Chuaq khoi tah mòiq yiang capoch 'nùt ta hacùng 'bài mangai capoch bàu doi adroi da bùa, wa Chuaq khoi doi jah am can ranàc ca bùa.”
23 Sê-đê-kia, con calô da Kê-na-na, lam trùh haten, tep tabŏc Mi-ca-ja, bòch: “Yiang da Chuaq enh nòi au khoi lam trong leq trùh đòiq doi ca ìh?”
24 Mi-ca-ja tèo: “Tau, ta hì aih ìh jah loq jò ìh phai cadàu mùt ta adùq đòiq amot.”
25 Bùa Is-ra-ên 'noh bàu thê: “Rùp Mi-ca-ja 'ràng trùh ca Amon, cwan wèq phôq, wa ca Jôach, con calô da bùa, 26 khoi èh doi: ‘Bùa thê 'màng cô: Tah mangai cô ta hnem tù, am ca haq caq ôq toq 'biaq hêq trùh jò au wìh hlài catèm beq.’ ”
27 Mi-ca-ja tajòi 'mòi doi: “Tàng bùa jah wìh hlài catèm, Chuaq khoi ùh 'noh bàu cwa au. Haq doi hòm: Ôi mangai jàn, dìq dŏng tamàng bìac aih beq!”
Ahap 'Bìq Ta'blêq, Èh Cachìt
28 'Màng aih, bùa Is-ra-ên wa Jê-hô-sa-phat bùa Juđa, dìq lam tŏc Ramôt Ga-la-at. 29 Bùa Is-ra-ên doi ca Jê-hô-sa-phat: “Au caxùnh eo lình, khoi èh loh ta nòi tajêh poh; phàn bùa caxùnh eo bùa beq.” Bùa Is-ra-ên caxùnh eo lình, khoi èh wa haq baiq ngai loh ta nòi tajêh poh.
30 Bùa Siri 'noh bàu thê 'bài cwan wèq lình wa xê axêh da haq: “Apaq jêh bô 'nhac ca càn loq 'yoh, mahaq jêh mòiq ngai bùa Is-ra-ên raq.” 31 Jò 'bài cwan wèq lình xê axêh hnoq Jê-hô-sa-phat, èh wì doi: “Tau bùa Is-ra-ên,” èh wì wìh hlài đòiq jêh haq. Jê-hô-sa-phat cachech dang bàu dêh, èh Chuaq dŏng haq claih. Boc Plình broq ca wì wia hangai ca haq. 32 Jò 'bài cwan wèq lình xê axêh hnoq haq aih ùh xài bùa Is-ra-ên, wì yòng pi hnan tiaq hòm.
33 Jò aih, i mòiq ngai hyot panenh penh lìq, mahaq troq bùa Is-ra-ên ti nòi ha'mai eo mem daxrùp. Ahap bùa Is-ra-ên doi ca mangai wèq xê: “Wìh hlài 'noh au loh khoi ca 'bài lình taiq au 'bìq habau hlàm.” 34 Hì aih tajêh poh rai èh rai nhang. Bùa Is-ra-ên yòng angèn dèh ta xê, tajang ca lình jàn Siri trùh chìu xèq; haq cachìt jò mahì clìh.