19
Jêhu Lach ca Jê-hô-sa-phat
Jê-hô-sa-phat, bùa Juđa, hlài catèm dèh ta nòi hnem ta Jê-ru-sa-lem. Jêhu, con calô da Ha-na-ni, mangai capoch thai Boc Plình, loh đìh bùa Jê-hô-sa-phat, haq doi: “Ùh xài bùa jùp đò mangai ngang dù, wa xa-ŏch ca mangai git ca Chuaq 'mòh? Taiq nen aih, i can nòih da Chuaq trùh ta bùa. Mahaq ta bùa hadai i toq leq bìac lem taiq bùa khoi raliang đac 'bài dua 'mù A-sê-ra, wa đòiq dèh manoh waiq chaq Boc Plình.”
Bìac Ha'naoq Hlài Da Jê-hô-sa-phat
Jê-hô-sa-phat ŏi ta Jê-ru-sa-lem. Atìq ca aih, haq lam hmàih ca mangai jàn enh Bê-e-sê-ba trùh wang Ep-ra-im, 'ràng wì haq hlài ta Chuaq Boc Plình da boc yaq wì haq. Haq yŏc mangai tŏc broq cwan hadrah, ta 'bài phôq hagao da Juđa, phôq leq xôq i. Khoi èh haq doi ca 'bài cwan hadrah: “Wèq dađeh ta bìac pì broq oq; ùh xài pì canòm ca hiniq mangai đòiq hadrah, mahaq taiq pì canòm ca hiniq Chuaq; Haq ŏi ti pì ta bìac hadrah. 'Màng aih manàiq, ep crè ca Chuaq, wèq dađeh ta bìac broq; ma jah 'màng aih Chuaq Boc Plình da bèn ùh am broq bìac ùh ta-atoq, ùh gen can, ùh yŏc ngè rŏt manoh.”
Ta Jê-ru-sa-lem, bùa Jê-hô-sa-phat hadai ràih toq 'biaq ngai Lêwi, pajàu Boc Plình wa mangai broq gàu ta xinoi da Is-ra-ên, dèch wì haq broq bìac hadrah đòiq wì haq broq tiaq trong Chuaq jò tình hiniq wa bìac takìan. Haq tanap ca wì: “Pì ep yŏc manoh crè ca Chuaq, wèq dèh manoh wa dìq ca manoh broq bìac. 10 Tàng i 'bài oh daq pì ŏi ta 'bài phôq wì haq, 'ràng trùh jang ngìa pì bìac takìan taiq loh mahem, taiq broq ùh troq ranenh, loq bàu thê, trong tiaq ranenh wa bìac thê broq troq, èh pì ep pa'yèp wì haq đòiq wì haq ùh hìaq pòq tôiq enh ngìa Chuaq, đòiq Chuaq ùh nòih ca pì wa oh daq pì. Pì phai broq 'màng aih èh pì ùh hìaq pòq tôiq.
11 “Cô pajàu càn A-ma-ria jah wèq pì ca bìac da Chuaq, wa Xê-ba-đia, con calô Ich-ma-ên, mangai broq gàu hadròng hadrech Juđa, jah wèq bìac da bùa. Mangai Lêwi jah broq cwan jang ngìa pì. Pì broq bìac ma tanuq beq, wa Chuaq jah ŏi ti mangai broq ta-atoq.”