20
Diac Juđa 'bìq Jàn Moap Jêh
Atìq ca bìac cô, i jàn Moap wa jàn Amôn, xam 'bài mangai Maonit ma ŏi ta wì haq, lam trùh tajêh ca Jê-hô-sa-phat.
Jò aih, i mangai lam trùh anoi hlài ca Jê-hô-sa-phat: “I mòiq calùh lình bàc enh pah tau diac raxìq, enh Diac Siri, lam trùh jêh bùa. Tau wì 'nang ŏi ta Ha-xa-xan Tama, hadai creo Ên-gê-đi.” Jê-hô-sa-phat crè yùq, haq dìq dèh ca manoh waiq chaq Chuaq, wa thê jàp gùng Juđa ep rôn ca acaq. 'Màng aih, mangai Juđa tagop hlài dabau đòiq waiq Chuaq jùp đò. Wì mangai Juđa ŏi ta 'bài phôq gùng Juđa dìq lam trùh đòiq waiq chaq Chuaq.
Jê-hô-sa-phat Waiq Khàn
Jê-hô-sa-phat yòng ta'ne mangai jàn Juđa wa Jê-ru-sa-lem, jang ngìa xàn neo da Hnem Cùh Waiq, waiq khàn:
 
“Waiq Chuaq Boc Plình da boc yaq nhèn, ma ùh xài Ìh Boc Plình da 'bài lòp plình 'mòh? Ma ùh xài Ìh wèq cwìang rìm jàn rìm Diac 'mòh? Tì Chuaq i cwìang wa can dêh, ùh i cabô nui ta'blêq ca Ìh. Ôi Boc Plình nhèn, ùh xài Ìh khoi hnan đac jàn ŏi gùng cô jang ngìa jàn Is-ra-ên da Ìh, èh am gùng aih ca xinoi Ap-ra-ham, bua Ìh đòiq broq cùng hang hloi hloi 'mòh? Wì khoi ŏi ta aih, wa khoi broq ca hiniq Chuaq mòiq toq Hnem Cùh Waiq, wì doi: ‘Tàng rìm bìac ramòt trùh ta nhèn, chang gùm, bìac baxa, bìac hinìq tôq, bìac pangot hrah, èh nhèn jah yòng ŏi jang ngìa hnem cô wa jang ngìa Ìh, taiq ma jah 'mang aih hiniq Ìh ŏi ta hnem cô, ta jò glàm bìac ranàc nhèn creo dang Ìh, èh Ìh jah tamàng wa dŏih nhèn claih.’
10 “Ngan cô, jò jàn Is-ra-ên tŏc enh gùng Aicàp, Chuaq ùh am wì trùh jêh gùng Amôn, jàn Moap, wa mangai ŏi ta wang Sirò; taiq 'mang aih jàn Is-ra-ên wia khoi wì haq, ùh jêh đac wì haq; 11 Mahaq ngan 'màng leq wì haq tabroq hlài ca nhèn xam bìac hnan đac nhèn loh khoi xôxech ma Ìh khoi am ca nhèn nhàn yŏc. 12 Ôi Boc Plình nhèn ôi, Ìh ùh hadrah wì haq 'mòh? Nhèn pi tàu padren đòiq tajraq hlài ca calùh lình bàc lam tajêh ca nhèn. Nhèn ùh 'nì broq 'màng leq, mahaq mat nhèn ngoi ngan ngèh gòm Ìh!”
13 Dìq ca jàn Juđa yòng ŏi jang ngìa Chuaq xam 'bài gù 'yoh, mai, wa con caiq wì haq.
Chuaq Tèo Bàu Waiq Khàn Nhò Ja-ha-xi-ên
14 Jò aih, ŏi ta'ne mangai bàc, Yiang da Chuaq trùh ta Ja-ha-xi-ên, con calô Xa-cha-ri, xau Bê-nai-a, xau chi Jê-i-ên, xau chô Ma-ta-nia, aih mangai Lêwi ŏi ta xinoi Asap,
15 doi: “Ô mangai Juđa wa jàn phôq Jê-ru-sa-lem xam bùa Jê-hô-sa-phat, tamàng beq! Chuaq doi ca pì 'màng cô: ‘Paq crè, paq ramòt ca calùh lình bàc cô, ma jah 'màng aih bìac tajêh poh cô ùh xài da pì, mahaq da Boc Plình. 16 Hì da èh, loh tàt wì haq beq. Tau wì haq 'nang heo criang Xìt. Pì jah glàm wì haq ti gàu thòng ngìa ta jang ca đùng wang wê Jê-ru-ên. 17 Ta yàng cô pì ùh ep jêh. Yòng ŏi hatenh beq, gòm ngan bìac dèch dŏih da Chuaq thai ca pì. Ô Juđa wa Jê-ru-sa-lem, paq crè, paq ramòt. Hì da èh, loh gòm wì haq beq, ma jah 'màng aih Chuaq ŏi ti pì.’ ”
18 Jê-hô-sa-phat tajòi 'mòi cùp gàu ti ha'neq. Dìq ca Juđa wa jàn phôq Jê-ru-sa-lem dìq cùp gàu ti ha'neq ŏi jang ngìa Chuaq đòiq cùh waiq Haq. 19 Mangai Lêwi ŏi ta xinoi Kêhat wa Côra dìq yòng cachech bàu dêh manè pôi Chuaq Boc Plình da Is-ra-ên.
Mangai Tagit Raliang Đac Dađeh
20 Xrŏih xroq, wì dìq rìu xrŏih loh lam ta đùng wang wê Tê-cô-a. 'Nang jò wì lam, Jê-hô-sa-phat yòng ta aih, doi: “Ô mangai Juđa wa jàn ta phôq Jê-ru-sa-lem, tamàng au beq, phai canòm ca Chuaq Boc Plình da pì, èh pì jah cajap. Phai lùi 'bài mangai capoch thai Haq, èh pì jah broq gêh wìa lem. 21 Jò haq khoi tình ca mangai jàn, tajòi 'mòi haq pachì 'bài mangai calêu padèch hiniq Boc Plình wa caxùnh eo lè hadròih loh lam adroi ca calùh lình calêu manè pôi Chuaq xam bàu:
“Calêu manè pôi Boc Plình beq,
taiq can xa-ŏch xam manoh loq waq Haq ŏi i trùh hloi hloi.”
22 Jò wì baxèm calêu manè, Chuaq thê lình ma gòm rap glàm mùt ta jàn Amôn, jàn Moap wa 'bài mangai ŏi ta wang Sirò khoi lam trùh jêh Juđa; 'màng aih, 'bài jàn aih dìq ùh 'blêq. 23 Jàn Amôn wa jàn Moap yòng jêh jàn ŏi ta wang Sirò, hi jêh đac wì. Jò jêh đac jàn ŏi ta Sirò khoi hêq, èh cla wì haq tajêh dabau.
24 Jò jàn Juđa lam trùh jang hnem gòm rap nòi đùng wang wê, ngan pah calùh lình bàc, hnoq 'bài hanang mangai cachìt cro ta taneh, ùh i ca mòiq ngai leq jah claih. 25 Jò Jê-hô-sa-phat wa jàn haq lam trùh blah yŏc ngè dahwèq da wì, wì hnoq i bàc cùng hang, hanang, wa ngè canaq 'bac, wì yŏc trùh 'mòi wê pi dìq; wì haq yŏc ngè trom pi hì, taiq ngè bàc hrìn. 26 Cwa hì pôn, wì haq tagop ŏi ta thòng Bê-ra-ca, taiq nòi aih wì haq calêu manè pôi Chuaq. Taiq nen aih, wì hiniq ca nòi aih thòng Bê-ra-ca trùh manàiq.
27 Jê-hô-sa-phat lam adroi 'nong gàu rìm ngai gu calô da Juđa wa Jê-ru-sa-lem hlài ta Jê-ru-sa-lem. Wì lem bùi, taiq Chuaq khoi broq am ca wì haq jah 'blêq mangai git ca wì. 28 Wì haq rawêh cràu, broc, wa hlôi taliaq rai hlài ta Jê-ru-sa-lem, trùh hnem cùh waiq da Chuaq.
29 Jò dìq taneh Diac ta gùng aih tàng tìn Chuaq khoi jêh raliang ca lình ma tajraq hlài ca Is-ra-ên, èh dìq ca wì haq crè ca Boc Plình. 30 'Màng aih, Diac da Jê-hô-sa-phat jah catèm, ma jah 'màng aih Boc Plình am ca haq jah catèm rìm trong.
31 'Màng aih, Jê-hô-sa-phat tŏc broq bùa Diac Juđa jò haq 35 hanam, wèq cwìang 28 hanam ta Jê-ru-sa-lem. Miq bùa A-xu-ba, con cadrì da Sinhi. 32 Jê-hô-sa-phat lam tiaq trong da Asa, baq haq. Haq ùh cađac trong aih; haq broq bìac lem jang ŏi jang ngìa Chuaq. 33 Mahaq haq ùh troq đac 'bài nòi ha'nhèq, wa mangai jàn 'nhòq dìq jaq waiq chaq Boc Plình da Boc yaq cla wì.
34 Bìac broq ma 'noiq da Jê-hô-sa-phat enh gàu trùh lùch, dìq khoi achìh ta 'bŏi 'mon Jêhu, con calô Ha-na-ni. 'Bŏi aih khoi achìh 'mùt ta Sech 'Bài Bùa Is-ra-ên.
Jê-hô-sa-phat Broq Chuaq Mango
35 Atìq ca bìac aih, Jê-hô-sa-phat, bùa Juđa, yùp mòiq pajùm ca A-cha-xia, bùa Is-ra-ên. Bìac broq 'màng aih, khoi broq ca Jê-hô-sa-phat loh ca ngang dù. 36 Baiq toq bùa pajùm ca dabau broq bong ta Ê-xi-ôn Ghêbe lam Ta-rê-si. 37 Jò aih, Ê-li-ê-se, con calô Đô-đa-wa ŏi Ma-rê-sah, capoch bàu Boc Plình doi adroi ca bùa Jê-hô-sa-phat: “Taiq bùa khoi pajùm ca A-cha-xia, dài Boc Plình khoi raliang đac bìac bùa.” Joq 'nàng, 'bài bong padah hech, ùh jah lam ta Ta-rê-si.