21
Jê-hô-ram Broq Bùa Thai ca Jê-hô-sa-phat
Bùa Jê-hô-sa-phat cachìt hlài dèh ti boc yaq, jah catùh ta phôq Đawit ti boc yaq haq. Jê-hô-ram con calô haq, wèq cwìang thai haq. 'Bài con calô Jê-hô-sa-phat oh bùa Jôram i: A-xa-ria, Jê-hi-ên, Xa-cha-ri, A-xa-ri-u, Mi-ca-ên, wa Sê-pha-tia; 'bài mangai cô con calô da Jê-hô-sa-phat, bùa Is-ra-ên. Baq wì haq am ca wì haq bàc wang, 'bac, 'bài ngè canaq, wa 'bài phôq hagao ta gùng Juđa, mahaq haq am cwìang wèq taneh Diac ca Jê-hô-ram taiq aih con ramua haq.
Jò Jê-hô-ram khoi jah wèq cajap cwìang ta taneh diac Is-ra-ên thai dèh baq, haq yŏc chang gùm jêh đac dèh dìq oh wa toq leq cwan da Is-ra-ên. Jê-hô-ram tŏc broq bùa jò haq 32 hanam, haq wèq cwìang rahem hanam ta Jê-ru-sa-lem. Haq lam trong da 'bài bùa Is-ra-ên, tiaq bìac Ahap khoi broq taiq haq yŏc con cadrì Ahap broq mai; haq broq bìac dù ŏi jang ngìa Chuaq. Mahaq, taiq Chuaq khoi broq wêh jao ca Đawit, Haq khoi hùaq am mòiq toq đen ca Đawit wa ca con xau haq trùh hloi hloi, dài haq, Chuaq ùh enh jêh đac hnem Đawit.
Jàn Êđôm Blàq Diac Juđa
Ta 'nhòng Jê-hô-ram, Êđôm yòng đòiq tajraq hlài ca Juđa, wa padèch ca dađeh mòiq toq bùa. Jê-hô-ram lam ti 'bài cwan wèq lình wa ti dìq xê axêh loh ta nòi tajêh poh. Jò damang haq loh jêh Êđôm, taiq Êđôm 'nang dudan ca wì haq wa 'bài cwan ma wèq xê axêh. 10 Êđôm yòng blàq hlài Juđa trùh hloi manàiq.
Hadai trom jò aih, Lipna yòng blàq Jê-hô-ram, haq ùh enh ca Jê-hô-ram wèq cwìang, taiq Jê-hô-ram khoi cađac Chuaq Boc Plình da boc yaq haq. 11 Haq hadai broq hlài 'bài nòi ha'nhèq ta bôi wang Juđa, broq ca jàn phôq Jê-ru-sa-lem cùh waiq can kiac, wa broq ca jàn Juđa lam lac.
12 Mangai capoch thai Boc Plình Êli gòi thò ca Jê-hô-ram, doi:
“Chuaq Boc Plình da Đawit, boc yaq ìh, khoi doi 'màng cô: ‘Taiq ìh ùh lam tiaq trong da Jê-hô-sa-phat, baq ìh, hadai ùh lam tiaq trong da Asa, bùa Juđa, 13 mahaq khoi lam tiaq trong da 'bài bùa Is-ra-ên, broq ca mangai Juđa wa jàn phôq Jê-ru-sa-lem cùh waiq can kiac tìah ca hnem Ahap khoi broq, wa khoi jêh đac dèh 'bài oh da cadraq baq ìh, aih 'bài mangai i manoh yi lem ca ìh, 14 cô Chuaq am can ranàc trùh ta jàn ìh, ta con caiq ìh, ta 'bài mai ìh, wa ta 'bài cùng hang da ìh; 15 phàn cla ìh loh ca 'bình ta cliac rai èh rai hlàc trùh 'mòi cliac loh.’ ”
16 Èh hòm, Chuaq parông manoh jàn Phi-li-tin wa jàn Aràp ŏi haten ca jàn Ê-thi-ô-bi, tajraq hlài ca Jê-hô-ram. 17 Wì haq lam trùh jêh Juđa, lam mùt jàp gùng, tablah yŏc dìq dahwèq hnoq ta hnem bùa, rùp 'bài con bùa wa 'bài mai bùa. 'Màng aih, ùh i con leq ŏi hlài, enh gùng ca Jô-a-cha haq con ùch.
18 Atìq ca bìac aih, Chuaq baxa Jê-hô-ram, broq ca 'bình haq ùh jah brêh ta cliac. 19 'Bình aih rai èh rai hlàc trùh lùch baiq hanam, dìq ca cliac loh dŏng, hi khoi haq cachìt jìq xa dìq jaq. Mangai jàn ùh bùh jreo xua thùm am ca haq troi khoi broq am ca bùa baq.
20 Jò haq tŏc broq bùa, haq 32 hanam, haq wèq cwìang rahem hanam ta Jê-ru-sa-lem. Haq cachìt ùh i ca cabô yŏc manoh mango ca haq. Wì catùh haq ta phôq Đawit, mahaq ùh xài ta hanang 'bài bùa.