22
A-cha-xia Broq Bùa Thai ca Jê-hô-ram ta Juđa
Mangai jàn phôq Jê-ru-sa-lem yŏc A-cha-xia, con calô ùch da Jê-hô-ram, broq bùa thai baq haq, taiq dìq con calô ma càn da haq khoi 'bìq lình wa jàn Aràp glàm mùt ta traiq jêh đac dŏng. 'Màng aih, A-cha-xia, con calô Jê-hô-ram, tŏc broq bùa Juđa.
Jò tŏc broq bùa, A-cha-xia jah 22 hanam; haq wèq cwìang mòiq hanam ta Jê-ru-sa-lem. Miq haq A-tha-li, con cadrì Ômri.
Bùa hadai lam tiaq trong da hnem Ahap, taiq miq bùa patùt bùa broq bìac dù. Bùa broq bìac dù ŏi jang ngìa Chuaq troi mangai hnem Ahap khoi broq, taiq atìq ca bùa baq cachìt, wì ta hnem Ahap broq mangai tah bàu tình trong ca bùa, broq ca bùa raliang piang.
A-cha-xia Ta'mŏt Pajùm Jê-hô-ram da Bùa Is-ra-ên
Bùa hadai tiaq trong tình da wì bùa lam ti Jê-hô-ram, con calô Ahap, bùa Is-ra-ên, lam trùh ta Ramôt Ga-la-at, đòiq tajêh ca Ha-xa-ên, bùa Siri, mahaq lình Siri broq ca Jôram habau. Haq hlài ta Jê-rê-ên, gòm dèh habau brêh, haq 'bìq ta Rama jò tajêh ca Ha-xa-ên, bùa Siri.
A-cha-xia, con calô Jê-hô-ram, bùa Juđa loh ta Jê-rê-ên lam hmàih Jôram con calô Ahap taiq haq 'bìq habau. Bìac raliang đac da A-cha-xia, aih tiaq manoh Boc Plình, taiq haq lam trùh bùa Jôram loh tajêh ca Jêhu, con calô Nimsi, aih mangai Chuaq khoi xùt dàu đòiq jêh đac hnem Ahap.
Jêhu Jêh Cađac 'Bài Con Bùa Juđa
Jò Jêhu 'nang jêh đac hnem Ahap, haq glàm 'bài con bùa da Juđa wa 'bài con caiq da oh daq da A-cha-xia, 'nang ŏi patìh bìac ca A-cha-xia. Tajòi 'mòi haq jêh đac wì haq. Haq hadai ti chaq A-cha-xia 'nang ŏi mot ta Sa-ma-ri. Wì rùp A-cha-xia 'ràng trùh ca Jêhu. Jêhu jêh đac bùa A-cha-xia, èh wì catùh haq, wì doi: “Haq aih con calô da Jê-hô-sa-phat, mangai dìq ca manoh waiq chaq Chuaq.” 'Màng aih ta hnem A-cha-xia pi ŏi i cabô jah wèq cwìang taneh Diac.
Hnem A-cha-xia 'bìq A-tha-li jêh đac; mòiq ngai Jôach raq jah claih
10 Jò A-tha-li, miq da A-cha-xia, hnoq dèh con calô khoi cachìt, tajòi 'mòi haq yòng jêh đac dìq ca xinoi bùa Juđa. 11 Mahaq Jô-sa-bat, con cadrì da bùa, ca'mình atùng Jôach, con calô da A-cha-xia, 'noh khoi ca 'bài con calô bùa wì ma padon jêh đac, khoi èh am haq ca mangai ta-ùq ban ta adùq hnem cùi. 'Màng aih, Jô-sa-bat, con cadrì da bùa Jê-hô-ram, mai pajàu Jê-hô-a-đa, cadoc Jôach khoi ca mat A-tha-li, wa A-tha-li ùh jah jêh đac haq. Jô-sa-bat aih oh bùa A-cha-xia. 12 Jôach con bùa jah wì cadoc ŏi ta wì haq tadràu hanam ta hnem cùh waiq Boc Plình jò A-tha-li wèq cwìang Taneh Diac.