23
Jê-hô-a-đa Atŏc Jôach Broq Bùa Juđa
Hanam ma tapèh, Jê-hô-a-đa pagraq dèh manoh, creo ca 'bài cwan wèq hrinh mangai, aih: A-xa-ria, con calô da Jê-rô-ham, Ich-ma-ên, con calô da Jê-hô-ha-nan, A-xa-ria, con calô da Ôbêt, Ma-a-sê-ja, con calô da A-đa-ja, wa Ê-li-sa-phat, con calô da Xicri, èh wì haq broq wêh jao ca Jê-hô-a-đa. 'Bài mangai aih lam jàp gùng Juđa, wa enh 'bài phôq Juđa, gop mangai Lêwi wa 'bài cwan broq gàu da 'bài cadraq Is-ra-ên; khoi èh wì haq dìq trùh ta Jê-ru-sa-lem. Dìq ca tagop aih broq wêh jao pajùm ti bùa ta hnem cùh waiq Boc Plình.
Jê-hô-a-đa doi ca wì haq: “Con calô da bùa jah wèq cwìang tiaq bàu Chuaq khoi rùp bàu ca xinoi Đawit.” Cô bìac pì phai broq: “Mòiq phàn piq ta pì, aih 'bài pajàu wa mangai Lêwi mùt broq bìac ta hì Sabat, aih gòm 'mang; mòiq phàn piq wèq ngan hnem bùa, wa mòiq phàn piq wèq ngan 'mang Tanam Xèm; phàn dìq ca mangai jàn jah ŏi ti xàn hnem cùh waiq Chuaq. Mahaq ùh jah am cabô mùt ta hnem cùh waiq Chuaq enh gùng ca 'bài pajàu wa 'bài mangai Lêwi patìh. Wì haq jah mùt taiq wì haq lem hadròih. Èh dìq ca jàn phai wèq bàu thê da Chuaq. Mangai Lêwi jah ŏi dudan ca bùa, mangai leq dìq wê ranac tajêh ta tì; mangai leq mùt ta hnem cùh waiq dìq 'bìq jêh đac. Pì ep tiaq wèq bùa jò haq loh lam wa jò haq mùt hlài.”
Mangai Lêwi wa dìq ca jàn Juđa dìq broq tiaq bàu pajàu Jê-hô-a-đa khoi thê. Mangai leq wèq dèh bìac cla, 'nhac ca mangai trùh i bìac broq ta hì Sabat loq khoi dìq ca bìac broq gòm hì Sabat; ma jah 'màng aih Jê-hô-a-đa ùh ca'naih ca mangai khoi gêh bìac broq, loh hlài. Pajàu Jê-hô-a-đa yŏc 'bài jaoq, khìan 'yoh wa khìan càn da bùa Đawit ma đòiq ta hnem cùh waiq Boc Plình, am ca 'bài cwan wèq hrinh ngai. 10 Haq pachì đòiq ca mangai jàn, mangai leq ji wê dèh ranac tajêh, yòng dudan ca bùa enh pah 'ma hnem trùh pah 'ngeo hnem wa dang yôh tiaq ca'bŏng cùh waiq mùt ta hnem cùh waiq.
11 Khoi èh wì 'ràng con bùa loh, pacôi calôp bùa ta gàu haq, am ca haq jàiq wêh jao, hi khoi dèch haq tŏc broq bùa. Jê-hô-a-đa wa 'bài con calô haq xùt dàu ca haq, doi: “Bùa rìh halình hloi hloi!”
A-tha-li 'bìq Jêh Cađac
12 Jò A-tha-li tàng bàu mangai jàn cadàu rai capoch bàu padèch bùa, haq lam trùh ta mangai jàn ta hnem cùh waiq Chuaq. 13 A-tha-li ngan, hnoq bùa yòng ta jrang ŏi jang 'mang mùt; 'bài cwan wa 'bài mangai hlôi ken yòng haten jang bùa; phàn dìq ca mangai jàn da gùng aih lem bùi hlôi ken wa i mangai calêu đêh nhŏc calêu manè pôi Boc Plình. A-tha-li tajòi 'mòi hich dèh eo cachech: “Blàq blènh! Blàq blènh!”
14 Pajàu Jê-hô-a-đa thê 'bài cwan wèq hrinh lình, aih mangai khoi jah pachì đòiq wèq lình, haq doi: “ 'Nong mangai cadrì cô loh khoi ca brong lình beq, tàng cabô tiaq haq, jêh đac xam chang gùm beq.” Taiq pajàu khoi hnài adroi: “Paq jêh đac A-tha-li ta trom hnem cùh waiq da Chuaq.” 15 'Màng aih wì rùp haq, hi khoi jò khoi trùh jang 'Mang Axêh da hnem bùa, wì jêh đac haq ta aih.
Jê-hô-a-đa Ha'naoq Hlài Trong Wèq
16 Jê-hô-a-đa broq wêh jao ta'ne dađeh dìq ca jàn wa ca bùa, đòiq wì haq broq jàn da Boc Plình. 17 Dìq ca mangai jàn lam trùh raliang đac hnem tadreo can kiac Ba-an, tùq đac ca'bŏng tadreo wa dua 'mù haq, khoi èh jêh đac Mathan, pajàu da Ba-an jang ngìa ca'bŏng tadreo aih.
18 Jê-hô-a-đa hadai tiaq tang lù Đawit ma khoi pajaq ta hnem cùh waiq da Chuaq, đòiq jao bìac ta hnem cùh waiq Chuaq ta tì 'bài pajàu wa mangai Lêwi đòiq dèch am 'bài ngè tadreo bùh ca Chuaq, calêu lem bùi, troi khoi achìh ta ranenh Môise, ma Đawit khoi pajaq. 19 Haq hadai pachì đòiq mangai gòm 'mang ŏi ti 'bài 'mang hnem cùh waiq Chuaq, ùh am cabô padrùh, ùh kè bìac cleq, dìq ùh jah mùt ta aih.
20 Haq 'nong trong ca 'bài cwan wèq hrinh lình, mangai gù craq wa 'bài cwan wèq cwìang da jàn, wa dìq ca mangai jàn da gùng aih, đìh yŏc bùa loh enh hnem cùh waiq Chuaq, lam mùt ta hnem bùa ti 'mang ha'nhèq, đòiq bùa ha'ngui ta gèq bùa da taneh Diac. 21 Dìq ca jàn da gùng aih lem bùi, wa phôq jah catèm, taiq wì khoi jêh đac A-tha-li xam chang gùm.