24
Jôach Thê Ha'naoq Hlài Hnem Cùh Waiq
Jôach jah tapèh hanam jò haq tŏc broq bùa. Haq wèq cwìang 40 hanam ta Jê-ru-sa-lem. Miq haq Xibiah, gùng haq Bê-e-sê-ba. Jôach broq bìac lem ŏi jang ngìa Chuaq lùch ta 'nhòng da pajàu Jê-hô-a-đa. Jê-hô-a-đa ban am ca Jôach baiq toq mai; haq jah i con calô wa con cadrì.
Mangai Pajàu Ùh Wèq Dèh Bàu
Atìq ca bìac cô, Jôach enh ha'naoq hlài hnem cùh waiq Chuaq, Haq gop dìq 'bài pajàu wa mangai Lêwi, haq doi: “Lam jàp ta 'bài phôq Juđa, gop yŏc 'bac thèq rìm hanam da Is-ra-ên đòiq ha'naoq hlài hnem cùh waiq da Boc Plình pì beq. Broq ma renh bìac cô.” Mahaq mangai Lêwi ùh broq tajòi 'mòi.
'Màng aih, bùa creo ca Jê-hô-a-đa, haq ma broq pajàu enh 'nhèq dìq ca pajàu, bòch: “Gleq ìh ùh thê 'bài mangai Lêwi 'ràng 'bac thèq enh Juđa wa Jê-ru-sa-lem tiaq troi Môise hapŏng da Chuaq, khoi pajaq ca jàn Is-ra-ên ep dèch am ca Hnem Traiq Cùh Waiq Boc Plình?”
Taiq 'bài con calô da A-tha-li, mangai cadrì ngang dù tau, khoi raliang đac hnem cùh waiq da Boc Plình. Wì haq khoi yŏc ngè hadròih da hnem cùh waiq Chuaq dèch am ca kiac Ba-an.
Hnem Cùh Waiq Jah Ha'naoq
Bùa thê wì broq mòiq toq hom tah 'bac, đòiq enh gùng ca 'mang hnem cùh waiq Chuaq. Khoi èh wì creo doi jàp ca gùng Juđa wa phôq Jê-ru-sa-lem, thê 'ràng 'bac thèq ma Môise, hapŏng da Boc Plình, khoi pajaq ca Is-ra-ên ta đùng braih càn. 10 Dìq dŏng 'bài cwan wa 'bài jàn lem bùi, 'ràng 'bac tah bình halùih ta hom. 11 Jò mangai Lêwi hnoq ta hom khoi bình ca 'bac, wì 'ràng jao ca bùa rèn ngan. Thò kìq bùa wa mangai da pajàu càn dìq trùh ùc 'bac enh hòm, khoi èh lam đòiq hlài ti nòi dùnh. Rìm hì wì broq 'màng aih, gop jah bàc 'bac. 12 Bùa wa Jê-hô-a-đa jao 'bac aih ca 'bài mangai ma broq gàu bìac ha'naoq hnem cùh waiq Chuaq. Wì haq mùan thòq pah hmu, thòq pah long, đòiq ha'naoq hlài hnem cùh waiq Chuaq. Wì hadai mùan thòq mem, thòq đùng đòiq ha'naoq hlài hnem cùh waiq da Chuaq.
13 'Màng aih, 'bài thòq hi broq, wa nhò tì wì haq bìac ha'naoq hlài jah gêh. Wì haq ha'naoq hlài hnem cùh waiq Boc Plình tìah ca dùnh, wa broq hagao tam. 14 Jò broq khoi gêh, wì 'ràng 'bac ma ŏi rah trùh jang ngìa bùa wa Jê-hô-a-đa. Wì yŏc 'bac aih broq 'bài ranac hadròih da hnem cùh waiq Chuaq, aih 'bài dahwèq da bìac đòiq cùh waiq Chuaq, wa ca 'bài ngè tadreo bùh 'bài doi, wa 'bài ranac xam wang xam 'bac. Dìq ca 'nhòng Jê-hô-a-đa, wì hloi hloi dèch am ngè tadreo bùh ta hnem cùh waiq da Chuaq.
15 Jò Jê-hô-a-đa khoi craq hanam khoi bàc, haq cachìt jò haq jah 130 hanam. 16 Wì catùh haq ta phôq Đawit pajùm ti 'bài bùa, nhò haq broq bìac lem ca Is-ra-ên, patìh bìac, wa ha'naoq hlài hnem cùh waiq da Boc Plình. 17 Atìq ca Jê-hô-a-đa cachìt, 'bài cwan da Juđa lam trùh cùp gàu jang ngìa bùa. Bùa tamàng tiaq bàu da wì haq. 18 Wì haq cađac hnem cùh waiq Chuaq Boc Plình da boc yaq wì haq, patìh ca jrang dua 'mù cadrì A-sê-ra wa 'bài dua 'mù. Taiq tôiq lôi aih, tajòi 'mòi i can nòih da Chuaq ùc ca Juđa wa Jê-ru-sa-lem. 19 Chuaq thê 'bài mangai capoch thai Boc Plình trùh ta wì haq, pa'yèp wì đòiq 'nong wì haq wìh hlài ta Chuaq, mahaq wì ùh waq tamàng.
Jôach Jêh Đac Con Da Jê-hô-a-đa
20 Yiang da Boc Plình broq ca manoh Xa-cha-ri, con calô da pajàu Jê-hô-a-đa. Haq yòng jang ngìa mangai jàn, doi: “Boc Plình doi 'màng cô: Gleq pì broq ùh troq ca ranenh da Chuaq? Taiq 'mang aih Pì ùh jah padrŏng can. Taiq pì khoi cađac Chuaq, Chuaq hadai khoi cađac pì.”
21 Èh mangai broq gàu broq pađim chaq trong đòiq jêh đac Xa-cha-ri, hi khoi bùa Jôach thê wì yŏc hmu đàp haq trùh cachìt ta xàn da hnem cùh waiq Chuaq. 22 'Màng aih, bùa Jôach ùh hmàng trùh can xa-ŏch da Jê-hô-a-đa, baq da Xa-cha-ri, khoi patô ca haq, mahaq haq jêh đac con calô Jê-hô-a-đa. Jò Xa-cha-ri cachìt haq i doi: “Xìn Chuaq ngan hnoq bìac cô wa jêh chao!”
Lình Siri Tajêh Ta'blêq Diac Juđa
23 Trùh jò lùch ca hanam, lình Siri lam trùh tabroq ca Jôach. Wì haq làn trùh Juđa wa Jê-ru-sa-lem jêh đac dìq 'bài cwan da jàn, hi khoi gòi dìq ngè ma tablah yŏc ahlài ca bùa ta Đamat. 24 Lình Siri lam trùh toq 'biaq ngai, mahaq Chuaq khoi am mòiq calùh lình bàc mùt ta tì wì haq, taiq wì tau khoi cađac Chuaq Boc Plình da boc yaq cla wì. 'Màng aih, jàn Siri baxa Jôach. 25 Jò lình Siri khoi talùi, wì đòiq hlài Jôach habau hlàc, 'bài hapŏng haq blàq hlài haq taiq nen mahem da con calô pajàu Jê-hô-a-đa. Wì jêh đac haq ca'nùng đòiq ta jùang. Haq cachìt, èh wì catùh haq ta phôq Đawit, mahaq ùh xài ta ralùng 'bài bùa.
26 Cô 'bài mangai calô yòng tajraq hlài ca haq: Xabat, miq haq Si-mê-at, mangai Amôn, wa Jê-hô-xa-bat, miq haq Simrit, mangai Moap. 27 Phàn bìac 'bài con calô haq, sôq thèq haq ma ep am, wa bìac ha'naoq hlài hnem cùh waiq da Chuaq, dìq achìh ta Sech 'Bài Bùa. A-ma-xia con haq wèq cwìang thai haq.