25
A-ma-xia Broq Bùa Thai ca Jôach
A-ma-xia jah 25 hanam jò haq tŏc broq bùa; haq wèq cwìang 29 hanam ta Jê-ru-sa-lem; hiniq miq haq Jê-hô-a-đan, gùng haq Jê-ru-sa-lem. Haq broq bìac lem ŏi jang ngìa Chuaq, mahaq ùh dìq ca manoh. Jò taneh diac haq khoi jah cajap, haq jêh đac 'bài hapŏng haq ma jêh đac baq haq. Mahaq haq ùh jêh đac 'bài con calô wì, tiaq trong khoi achìh ta sech ranenh da Môise, Chuaq khoi doi: “Apaq jêh cachìt baq taiq con, hadai paq jêh cachìt con taiq baq, mahaq rìm ngai ep cachìt taiq tôiq lôi cla.”
A-ma-xia Ta'blêq Jàn Êđôm
A-ma-xia tagop 'bài mangai Juđa, tiaq hadròng hadrech da boc yaq Juđa wa Bên-ja-min, yŏc 'bài mangai cwan wèq ngŏng ngai wa wèq hrinh ngai. Haq rèn 'bài mangai calô enh 20 hanam dang tŏc jah 300.000 ngai, khoi loq wê khìan wê jaoq loh tajêh. Bùa hadai creo ca 100.000 mangai dêh padren ta Is-ra-ên, baha wì haq jaq 3.400 kìq 'bac.
Mahaq i mangai da Boc Plình trùh doi ca bùa: “Ô bùa! Paq đòiq lình Is-ra-ên lam ti bùa, taiq Chuaq ùh ŏi ti Is-ra-ên, hadai ùh ŏi ti 'bài con xau Ep-ra-im. Tàng bùa enh lam, lam beq, broq ca dađeh dêh tajêh beq, mahaq Boc Plình jah broq ca bùa tacro jang ngìa lình wì, taiq Boc Plình i cwìang jùp jah 'blêq wa hadai i cwìang broq ca ùh 'blêq.”
A-ma-xia doi ca mangai da Boc Plình: “Phàn 3.400 kìq 'bac au ma khoi am ca lình Is-ra-ên, èh broq 'mang leq?”
Mangai da Boc Plình tèo: “Chuaq am òn ca ìh yi hnao ca aih.”
10 'Màng aih, A-ma-xia broq talah ca lù lình khoi trùh enh Ep-ra-im wìh hlài dèh ta hnem, taiq nen aih wì dìq jaq nòih ca Juđa, hi khoi wì hlài dèh ta hnem rai nòih.
11 A-ma-xia pagraq dèh manoh tanuq, 'ràng dèh jàn lam trùh ta Thòng Boh, jêh cachìt 10.000 ngai da jàn Sirò. 12 Jàn Juđa rùp rìh 10.000 ngai 'ràng wì tŏc ta bôi wang hmu ha'nhèq ca'nhùt wì clìh enh bôi hmu, dìq cachìt dŏng.
13 Mahaq lù lình A-ma-xia ma thê hlài, ùh am lam tajêh ti haq aih, wì glàm mùt ta 'bài phôq Juđa, enh Sa-ma-ri trùh Bêt Hôrôn, jêh cachìt 3.000 ngai ta aih, wa tablah yŏc bàc cùng hang.
A-ma-xia 'Bìq Lach Taiq Dua 'Mù
14 Atìq ca jò A-ma-xia jêh jàn Êđôm wìh hlài, haq 'ràng hlài 'bài 'mù can kiac da jàn Sirò hlài tiaq, dèch broq dua 'mù can kiac ca haq, èh cùh waiq jang ngìa can kiac aih, wa bùh nhŏng ca can kiac aih. 15 Taiq 'màng aih, Chuaq nòih ca A-ma-xia, Haq thê mòiq ngai mangai capoch thai Boc Plình trùh doi ca A-ma-xia: “Gleq ìh ma cùh waiq 'bài can kiac ma ùh jah dŏih dèh jàn claih enh tì ìh?”
16 Jò mangai capoch thai Boc Plình capoch ca bùa, èh bùa tèo haq: “Au yŏc ìh broq mangai tah bàu am ca au 'mòh? Hêq beq, èh au jêh đac ìh.”
Mangai capoch thai Boc Plình pi capoch tam, mahaq haq doi: “Au loq Chuaq khoi tình ca raliang đac ìh, taiq bùa khoi broq bìac aih, wa ìh ùh tamàng bàu au.”
A-ma-xia 'Bìq Bùa Jôach Ta'blêq
17 A-ma-xia, bua Juđa hatùang gêh, èh thê mangai 'ràng bàu lam trùh ta Jôach con calô Jô-a-cha, xau Jêhu, bùa Is-ra-ên, doi: “Trùh beq, đòiq ba ngan dabau.”
18 Jôach, bùa Is-ra-ên, thê mangai 'ràng bàu trùh ta A-ma-xia, bùa Juđa, doi: “Long briang ŏi Liban thê trùh doi ca long hùang nam ŏi Liban: Am con cadrì ìh ca con calô au broq mai beq. Mahaq i mòiq toq ngè rôm ŏi ta Liban lam cwa, jôiq nunit đac long briang. 19 Ìh doi: Cô au khoi jêh Êđôm! Manoh ìh padèch dađeh. Manàiq, ŏi ta hnem cla ìh beq! Gleq ìh ma broq ca dađeh glàm bìac ranàc, wa broq ca mangai Juđa raliang?”
20 Mahaq A-ma-xia ùh tamàng bàu, taiq bìac aih tiaq manoh enh da Boc Plình, đòiq 'mùt wì haq mùt ta tì Jôach, taiq wì haq khoi ti chaq 'bài can kiac da Êđôm. 21 Jôach, bùa Is-ra-ên, 'ràng lình trùh; haq wa A-ma-xia, bùa Juđa, glàm dabau ta Bêt Sêmêt ta gùng Juđa. 22 Lình Juđa 'bìq lình Is-ra-ên hnan jêh, tajòi 'mòi cadàu mot, mangai leq hlài dèh ta traiq mangai aih. 23 Ta Bêt Sêmêt, Jôach bùa Is-ra-ên, rùp A-ma-xia, bùa Juđa, con calô Jôach, xau Jô-a-cha, 'ràng haq hlài Jê-ru-sa-lem. Haq raliang đac panàt phôq enh 'Mang Ep-ra-im trùh 'Mang Mùm, dàng yôh 400 hagat. 24 Haq yŏc dìq ca wang, 'bac, wa 'bài ranac ta hnem cùh waiq da Boc Plình, Ôbêt Êđôm ma wèq ngan, xam 'bài ngŏc da hnem bùa; haq hadai rùp mangai đòiq broq hapŏng, hi khoi wìh hlài ta Sa-ma-ri.
A-ma-xia 'Bìq Jêh Đac
25 A-ma-xia, con calô Jôach, bùa Juđa, rìh tam 15 hanam atìq ca Jôach, con calô Jô-a-cha, bùa Is-ra-ên, cachìt. 26 Bìac 'noiq da A-ma-xia enh xèm trùh lùch, dìq khoi achìh ta sech 'Bài Bùa Juđa wa Is-ra-ên. 27 Pàng jò A-ma-xia cađac trong tiaq Chuaq 'nah ta atìq, èh i mangai blàq hlài haq ta Jê-ru-sa-lem. Haq cadàu trùh Laki, mahaq wì hnan tiaq haq trùh Laki, wa jêh đac haq ta aih. 28 Khoi èh wì 'ràng hanang haq ta crŏng axêh, catùh haq ta phôq Juđa, pajùm ca boc yaq haq.