26
Ôxia Wèq Cwìang Thai A-ma-xia
Ôxia jò 16 hanam jah dìq ca jàn Juđa dèch tŏc broq bùa thai A-ma-xia, baq haq. Atìq ca bùa baq cachìt dèh ti boc yaq, haq broq hlài Êlôt am ca Juđa.
Ôxia jah 16 hanam jò haq tŏc broq bùa; haq wèq cwìang 52 hanam ta Jê-ru-sa-lem; miq haq Jê-cô-lia, gùng haq ŏi Jê-ru-sa-lem. Haq broq bìac lem ŏi jang ngìa Chuaq, tiaq troi rìm bìac A-ma-xia, baq haq khoi broq. Ta 'nhòng Xa-cha-ri, haq hnài bùa dì tiaq Boc Plình, Ôxia dìq ca manoh ti chaq Boc Plình. Jò haq ti chaq Boc Plình dùnh dàng leq, Boc Plình broq ca haq jah i lòiq dùnh dàng aih.
Ta Tajêh Poh Ôxia Ta'blêq
Haq loh tajêh poh ca jàn Phi-li-tin, raliang đac panàt phôq Gat, panàt phôq Japnê, wa panàt phôq Achđôt. Haq broq hlài hnem ta gùng Achđôt wa ta taneh mangai Phi-li-tin. Boc Plình jùp đò haq jah 'blêq jàn Phi-li-tin, jàn Aràp ŏi ta Gu-rò-ba-an, wa jàn Ma-ôn. Jàn Amôn hadai am thèq ca Ôxia, tìang 'bang haq trùh ta Diac Aicàp, taiq haq khoi jah dêh dìq jaq.
Ôxia hadai broq 'bài hnem gòm rap ha'nhèq ta Jê-ru-sa-lem, enh 'nhèq ca 'Mang Mùm, enh 'nhèq ca 'Mang Thòng, wa enh 'nhèq ca mùm panàt phôq, broq ca phôq jah hagao tam. 10 Haq broq 'bài hnem gòm rap ha'nhèq ta đùng wang wê, wa chìa bàc diac adràm, taiq haq i bàc ngè aban ta go wa ta taneh tamang. Haq hadai i 'bài mangai abèq taneh tamang, wa mangai broq bìac wùan nho ta wang, taiq haq loq enh broq bìac abèq taneh. 11 Ôxia i mòiq lù lình gòm đòiq lam tajêh, loh lam tang lù, tiaq sôq pajaq da thò kìq Jê-i-ên, wa cwan gòm ngan Ma-a-sê-ja khoi pachì, i Ha-na-nia cwan càn da bùa, wèq cwìang. 12 Lù mangai tanuq ca tajêh poh cô jah 2.600 ngai broq gàu wèq cwìang. 13 Wì haq wèq mòiq calùh lình 307.500 ngai dìq jaq dêh wa jêh dìq jaq tanuq, đòiq jùp bùa tajraq hlài ca mangai tagit wì haq. 14 Ôxia hadai padon đòiq ca lù lình 'bài khìan, jaoq, calôp, eo mem, wa hmu đòiq penh xam maiq panenh càn. 15 Ta Jê-ru-sa-lem, mangai ragài broq maiq 'nac panenh đòiq ta hnem gòm ha'nhèq, wa ta mùm panàt phôq, đòiq penh panenh wa hmu càn. 'Bang tìang bùa hìa trùh gùng hangai, taiq haq jah Chuaq jùp đò halac trùh jò haq jah i can dêh.
Manoh Ôxia Loh Ca Patèh
16 Mahaq jò haq jah i can dêh, manoh haq loh ca catèh trùh 'mòi haq broq bìac 'mèq, ùh wèq dèh manoh tiaq Chuaq Boc Plình haq, taiq haq mùt ta adùq hadròih đòiq bùh jreo xua thùm ta ca'bŏng bùh jreo xua thùm. 17 Pajàu A-xa-ria wa 80 ngai pajàu tanuq da Chuaq lam tiaq atìq ca bùa. 18 Wì tàt bùa Ôxia, wì doi: “Ôi bùa Ôxia, bìac dèch am jreo xua thùm ca Chuaq ùh xài bìac ìh, mahaq aih phàn da 'bài pajàu, con xau Arôn, wì haq khoi jah ràih 'noh crài loh hadròih đòiq dèch am jreo xua thùm aih. Ìh phai loh khoi enh hnem cùh waiq hadròih beq, taiq ìh khoi broq tôiq; taiq bìac cô èh Chuaq ùh broq ca bùa jah 'ngah 'ngai.”
19 Mahaq Ôxia nòih. Haq 'nang wê ta tì mòiq toq abôq jreo xua thùm padon dèch am hòi xua thùm, wa jò haq 'nang nòih ca 'bài pajàu, tajòi 'mòi 'bình bacùn loh ta ngòng haq jang ngìa 'bài pajàu ta hnem cùh waiq da Chuaq haten jang ca'bŏng cùh waiq dèch am jreo xua thùm. 20 A-xa-ria, pajàu càn, wa dìq dŏng 'bài pajàu 'noiq ngan haq, hnoq haq bacùn nòi ngòng; tajòi 'mòi wì thê haq loh khoi; cla haq hadai hôiq haiq loh khoi taiq Chuaq khoi baxa haq.
21 Ôxia 'bìq bacùn trùh hì cachìt. Taiq haq bacùn, haq ep ŏi crài hnem 'noiq, ùh jah mùt hòm ta hnem cùh waiq da Chuaq. Jôtham, con calô haq, wèq hnem bùa, wa hadrah mangai jàn da Taneh Diac.
22 Êsai Mangai capoch thai Boc Plình, con calô da Amôt, khoi achìh bìac 'noiq da Ôxia enh gàu trùh lùch. 23 Ôxia cachìt dèh ti boc yaq; wì catùh haq ti nòi boc yaq haq ta taneh đùng da 'bài bùa, mahaq ti cadràng hanang crài, taiq wì doi: “Haq bacùn.” Jôtham, con calô haq wèq cwìang thai haq.