Êsai
Bàu Patô Adroi
Hiniq wa Bàu Xèm Da Sech:
Sech cô i hiniq tiaq ca hiniq mangai capoch thai Boc Plình khoi achìh. Êsai achìh bàu ta sech cô jò bìac ranhòm ranhoc jò Diac A-si-ri tajêh poh wa Is-ra-ên 'nang 'bìq tajêh wìa taclah. Haq khoi pa'yèp Juđa, tôiq da haq jah broq loh ca jàn 'bìq Diac Ba-bi-lôn rùp. 'Nhac ca phôq Jê-ru-sa-lem ùh tacro trùh hanam 586 A.C., Êsai loq adroi jàn 'bìq rùp, èh anoi 'noh hloi bìac ha'naoq hlài da wì haq. Ranenh Siru, bùa da Batu jah am ca jàn Yothaiq ca'naih hlài ca Diac Is-ra-ên. Aih bìac dèch claih patìah ca bìac dèch claih khoi enh tôiq nhò Chuaq Jêxu Crich. Hiniq da Êsai aih: “Chuaq Jah Dèch.”
Mangai Achìh wa Hanam Achìh:
Êsai con calô da Amôt achìh 'noh yi bàc dìq ca mangai capoch thai Boc Plình ma achìh bàu ta Sech Hadròih, wa haq rìh jò dra-adrình ca Amôt, Ôsê wa Mica, mangai capoch thai Boc Plình. Bàu haq khoi achìh ta 'nat 1-39 khoi loh jò Êsai anoi hnài wa bìac aih khoi broq gêh hanam 700 A.C. Êsai rìh trùh hanam 681 A.C., èh achìh tam 'nat 40-66 jò craq.
Bàu Anoi:
Êsai achìh 'noh dìq ca bìac hadrah wa bìac dèch claih da Boc Plình am ca jàn Haq. Can hadrah ramòt ùc 'noh ca Is-ra-ên wa dìq ca mangai ma 'noh đac Boc Plình, aih creo: “Hì da Chuaq.” Êsai achìh loh bìac Diac Boc Plình ta crŏng taneh i Mangai Wèq Cwìang Ta-atoq wa jàn ta-atoq. Crŏng taneh wa jàn khoi jah ha'naoq hlài jah tiaq hatình da Chuaq, èh rìm ngai jah calêu manè pôi can 'ngah 'ngai da Chuaq hadròih da Is-ra-ên.
Rìm 'Nat:
1. Lech Tagàih wa Rùp Bàu: 1:1—6:13
2. Em-ma-nu-ên wa Diac Haq: 7:1—12:6
3. Bìac Hadrah ca 'Bài Diac: 13:1—23:18
4. Bìac Hadah wa Rùp Bàu: 24:1—27:13
5. Tadràu nan xa ca Is-ra-ên wa A-si-ri: 28:1—33:24
6. Bìac Hadrah wa Rùp Bàu: 34:1—35:10
7. Bìac Dech Claih wa Ha'naoq Am ca Is-ra-ên: 40:1—48:22
9. Bàu Hnài da Mangai Patìh wa Ha'naoq Am ca Is-ra-ên: 49:1—57:21
9. Bìac Dèch Dŏih wa Bìac Hadrah hloi hloi: 58:1—66:24
1
Jàn Da Boc Plình Tablàq ca Haq
Cô bìac mahno Êsai con Amôt hnoq, patô bìac da Juđa wa phôq Jê-ru-sa-lem. Haq hnoq bìac cô jò 'nhòng Ôxia, Jôtham, Acha, wa Ê-xê-chia, 'bài bùa da Juđa.
Ô 'bài lòp plình tamàng beq;
Ô crŏng taneh tamàng; ma jah 'màng aih Chuaq doi:
“Au khoi wèq ban con caiq, hnài wì trùh càn,
mahaq wì blàq hlài Au.
'Bo canao dèh ca ngai ban haq,
lùa canao dèh ca atong nhat da mangai ban haq;
mahaq Is-ra-ên ùh 'nì,
jàn au ùh 'nì loq.”
 
Ôi Diac i tôiq,
jàn broq tôiq trap trình,
xinoi ngang dù,
con caiq broq lìq broq làn tau!
Wì haq khoi cađac Chuaq,
khìn đac Chuaq Hadròih da Is-ra-ên,
wì am rù cađac Boc Plình.
 
Gleq pì enh jah jìq tam hòm?
Pì xôq ŏi blàq blènh hòm 'mòh?
Dìq ca gàu khoi loh habau bàc,
wa manoh khoi 'bìq hlat.
Enh jènh trùh gàu,
ùh i ca nòi leq calanh,
toq i teo habau, teo êh,
teo rabàn, habau loh mahem,
'nhòq 'nheo, 'nhòq càt,
hadai 'nhòq xùt dàu đòiq broq brêh.
 
Gùng pì loh ca wang wê,
phôq pì 'bìq ùnh cheo;
jàn 'noiq tablah caq đùng tamang pì ŏi jang ngìa pì;
gùng pì loh ca hatenh hatot,
'bìq jàn 'noiq broq raliang.
Jê-ru-sa-lem lem lình 'bìq cađac
'màng ca hapom ta wùan plì nho,
'màng ca hapom ta wia pìt paya,
'màng ca phôq khoi 'bìq wì dudan.
Tàng Chuaq I Cwìang Itai ùh đòiq bèn ŏi xrong hlài toq 'biaq,
èh bèn hadai tìah ca phôq Sôđôm wa phôq Gô-mô-rò.
 
10 Ôi 'bài cwan wèq cwìang Sôđôm,
tamàng bàu da Chuaq beq.
Ôi jàn Gô-mô-rò,
halang don tamàng ranenh da Boc Plình bèn beq!
11 Chuaq doi: “Bình ngŏng ngè tadreo da pì dèch am
i loh cleq enh ngìa ca Au ùh?”
Au khoi mech ca ngè tadreo bùh xam
trìu calô wa 'bài 'bo ma bech.
Au ùh lem bùi ca mahem da 'bo calô,
trìu con, wa bubi calô.
12 Jò pì lam yòng jang ngìa Au,
cabô ma thê pì dèch 'bài ngè tadreo cô,
đòiq pì jôiq len đac xàn Au?
13 Pi dùh dèch am hòm ca Au ngè tadreo dech 'ngwan!
Au ramòt ca hòi jreo xua thùm,
hì khê neo, hì Sabat, 'bài hì lè ma 'noiq,
au ùh nui chìuq ca 'bài hì lè càn wa tôiq lôi.
14 Joq 'nàng, manoh Au git 'bài hì lè khê neo,
wa 'bài hì lè ma 'noiq da pì,
broq trap ca Au,
Au lep ca genh aih.
15 Taiq 'màng aih, jò pì hnhè tì waiq khàn,
Au bàng dèh mat wia khoi ca pì.
Jò pì waiq khàn tam bàc,
Au ùh do tamàng, tì pì bèq 'yôm mahem.
 
16 'Nheo dađeh đòiq hreo beq,
cađac ca broq bìac dù beq.
Apaq broq bìac dù hòm.
17 Hŏc broq lem beq, ti chaq bìac ta-atoq;
tagàih lech mangai xòc ngang;
wiang yòng pah mangai lac;
wiang xìn am ca mangai hadrô.
 
18 Chuaq doi: “Manàiq trùh beq,
đòiq bèn jah hatình ca dabau.
'Nhac ca tôiq pì gòh tìah ca bai gòh ngùi,
xôq jah taboc 'màng ca twiac;
'Nhac ca tôiq pì gòh tìah ca gòh blùc,
xôq jah taboc 'màng ca xàc trìu.
19 Tàng pì loq enh wa dì tiaq,
pì jah caq dahwèq ma yi lem dŏng da taneh.
20 Mahaq tàng pì ùh dì tiaq wa tablàq hlài,
pì jah 'bìq cachìt ca pla chang gùm.”
Joq 'nàng,
hacùng Chuaq khoi doi.
 
21 Ôi phôq lem ta-atoq,
manàiq khoi loh phôq gu cadrì tango yŏc 'bac.
Adroi nèh haq bình ca bìac ta-atoq wa mangai ta-atoq,
mahaq manàiq haq bình 'bài mangai jêh mangai.
22 'Bac ìh loh ca cràc crac,
diac nho ìh loh ca alôn ca diac.
23 'Bài cwan da pì wì haq mangai blàq blènh,
ta'mùt ca mangai atùng;
dìq ca wì haq enh caq 'bac rŏt manoh,
hnan tiaq bìac i lòiq ca dađeh;
wì ùh wiang mangai lac,
hadai ùh tamàng bìac kìan da 'bài mangai hadrô.
 
24 Taiq 'màng aih, Chuaq Boc Plình ma wèq dìq ca 'bình plình,
Haq I Cwìang Itai da Is-ra-ên doi 'màng cô:
“Au jah baxa mangai ma tajraq hlài ca Au,
wa tabroq hlài ca mangai ma git ca Au.
25 Au hadai hnhu tì tabroq hòm ca ìh,
broq hreo dìq ca 'bài cràc crac da ìh,
dŏih đac dŏng bìac alôn ta ìh.
26 Èh, Au jah broq hlài 'bài cwan hadrah pì loh hlài troi enh adroi,
'bài cwan tah bàu da ìh loh hlài troi jò baxèm.
Hi khoi, atìq èh wì jah doi ìh phôq lem jang
wa phôq wèq dèh bàu.”
 
27 Siôn jah rŏt dèch hlài nhò bìac ta-atoq;
mangai leq cađac dèh manoh broq tôiq ma hlài ŏi ta aih nhò bìac ta-atoq.
28 Mahaq mangai pòq tôiq wa mangai broq tôiq,
dìq jah 'bìq ramuh đac,
phàn mangai ma cađac Chuaq,
èh 'bìq jêh cachìt đac.
 
29 “Joq 'nàng, pì jah camaih dèh ca long rayai pì ma cùh waiq nèh,
wa camaih dèh ca 'bài wia ma pì khoi ràih đòiq broq amùa.
30 Ma jah 'màng aih pì jah tìah ca long rayai khoi croh hla,
tìah ca wia ùh i ca diac pùc.
31 Mangai dêh jah tìah ca xac briang croh,
bìac haq broq tìah ca patep ùnh,
'màng aih wa haq cheo dabau,
ùh i cabô jah pupat.”