8
Can Padràu Da Con Ŏng
Au ngèh enh ìh tìah ca daq au,
nèh ùq pajùm tôh miq au!
Tàng au glàm ìh enh gùng hnem,
au jah hìp ìh;
ùh i bô khìn au.
Au jah adràc ìh
ahlài ìh ta hnem miq au,
nòi haq khoi hnài au;
au am ca ìh ôq alac xua thùm broq
xam diac plì ôi rôm.
Cŏng pah 'ngeo haq roh ca gàu au angèn,
pah 'ma ca'muq au.
Ôi 'bài mangai cadrì Jê-ru-sa-lem,
pì phai pachac apaq padrìu cadrì loq waq da au
trùh jò haq enh đeh.
'Bài Gu adrùh Jê-ru-sa-lem:
Mangai cadrì cô cabô,
haq tŏc enh đùng wang wê,
angèn dèh ca mangai calô da haq?
Gu adrùh:
Au khoi padrìu ìh ti nòi xèm long taoq,
ti nòi aih miq ìh chìuq jìq đòiq xa-ông ca ìh,
ti nòi aih miq ìh khoi chìuq xa ca ìh.
Xìn đòiq au ta manoh ìh tìah ca mòiq toq teo ta manoh ìh,
mòiq toq teo ti cŏng ìh;
ma jah 'màng aih can loq waq dêh tìah ca bìac cachìt,
manoh dêh nhang tìah ca ralùng hanang,
can 'lìch 'lìch da haq aih tìah ca ùnh,
'màng ca pla ùnh da Chuaq.
Diac càn ùh jah pùc đac can loq waq,
diac cròng hadai ùh jah 'mŏch haq;
tàng mangai leq 'noh
dìq dŏng cùng hang ta hnem đòiq rŏt yŏc can loq waq,
mangai aih ùh claih ca wì jù lê wa khìn haq.
'Bài Gu adrùh Jê-ru-sa-lem:
Nhèn i mòiq toq oh cadrì 'nhòq i tôh,
nhèn ep broq dèh 'màng leq ca oh nhèn
ta hì mangai lam bòch broq ŏng ca haq.
Tàng oh cô panàt phôq,
nhèn jah broq mòiq toq hnem hin bôi xam 'bac ta crŏng panàt aih.
Mahaq tàng oh wìa 'mang hnem,
nhèn jah clenh baxìa xam long hùang nam.
Gu adrùh:
10 Adroi au cô panàt,
baiq toq tôh au tìah ca baiq toq hnem hin bôi;
manàiq au ŏi jang ngìa haq
tìah ca mangai khoi jah ŏi nòi catèm.
11 Bùa Sa-lô-môn i mòiq toq wùan nho ta Ba-an Hamon.
Haq jao wùan aih ca 'bài mangai ngan wùan.
Mangai leq kech plì
aih ep am mòiq ngŏng capiac 'bac.
12 Wùan nho da au, au jah broq hi mac ca dađeh.
Sa-lô-môn ùh nhet baha mòiq ngŏng capiac 'bac.
Mahaq au jah am baiq hrinh capiac 'bac ca mangai ngan wùan.
Gu radam
13 Ôi oh au ma ŏi ta wùan,
'bài bua au đang halang don!
Xìn am ca au jah tàng bàu oh!
Gu adrùh:
14 Ôi daq au ma dìq jaq loq waq,
nhet trùh renh beq,
broq tìah ca kêh,
tìah ca jŏi hadròng ŏi ta bôi wang i hòi dahwèq xua thùm.