29
Bàu Doi Adroi Bìac Ta'blêq ca Jê-ru-sa-lem.
Nan xa ca A-ri-ên, aih Jê-ru-sa-lem,
phôq Đawit khoi broq traiq!
Enh hanam cô cwa hanam tau,
phai broq 'bài hì lè tiaq jò troq.
Manàiq Au broq ca A-ri-ên mango chàu;
ta aih jah i mangai hmoi rayoih;
mahaq haq xôq jah broq A-ri-ên ca Au.
Au broq traiq tap dudan ca ìh,
broq đôn đòiq dudan ìh,
broq lì dudan đòiq tajraq hlài ca ìh.
Ìh jah 'bìq 'noh đac ha'neq, capoch enh taneh,
atêh bàu ìh jah plôh loh enh blo taneh.
Bàu ìh capoch enh taneh tìah ca bàu da yiang mangai cachìt;
bàu ìh capoch bahech loh enh blo taneh.
 
Mahaq bàc ngŏng mangai tagit ca ìh jah 'bìq padit hech 'yêq 'màng ca blo taneh,
lù mangai dù 'bìq hlôi đac pan tìah ca manùh;
bìac aih trùh traiq mòiq rahyàc.
Chuaq ma wèq dìq ca 'bình plình jah yŏc cađah, taneh dalàc,
atêh dêh, cayeo wenh, bahùt,
wa pla ùnh khàng baxa pì.
Dìq dŏng ca Diac ma glàm jêh A-ri-ên,
dìq dŏng mangai ma glàm jêh, raliang pagia, wa broq ca haq hlè lèt,
dìq hnhung 'màng ca apô,
'màng ca bìac mahno jò damang.
Tìah ca mangai pangot cùi apô hnoq dađeh acaq,
mahaq jò hi rìu cliac xôq ŏi pangot;
tìah ca mangai croh ranŏng apô hnoq dađeh jah ôq diac,
mahaq jò hi rìu xôq hnoq dađeh xùch padren wa xôq croh ranŏng,
dìq ca lình da 'bài Diac
ma glàm jêh wang Siôn hadai tìah 'màng aih.
 
Hamàih wa gòm beq!
Broq ca dađeh ùh xau hnoq wa pùa mat beq!
Wì bù mahaq ùh xài taiq alac nho;
wì enh cro ùh xài taiq alac.
10 Taiq Chuaq khoi rai ca pì yiang cùi hnia;
Haq bàng mat pì 'bài pajàu capoch adroi;
paclùm gàu pì 'bài mangai capoch thai Boc Plình.
11 'Màng aih dìq ca bìac mahno pa'noh ca pì hnoq, aih tìah ca bàu da sech khoi clep baxìa, tàng am ca mangai loq đŏc wa doi: “Đŏc sech cô beq!” Haq tèo: “Au đŏc ùh jah taiq sech cô khoi clep baxìa.” 12 Atìq ca aih sech jah am ca mangai ùh 'nì đŏc wa doi: “Đŏc sech cô beq!” Haq tèo: “Au ùh 'nì đŏc.”
13 Chuaq doi:
“Taiq jàn cô toq yŏc hacùng thia haten ca Au,
yŏc bàu padèch Au,
mahaq manoh wì haq hangai ca Au dìq jaq;
bìac wì haq crè yùq ca Au,
aih toq broq tiaq bàu craq enh calah nèh;
14 Taiq nen aih,
Au jah broq bìac halac ta'ne jàn cô,
bìac dìq jaq halac trùh 'mòi can rabiaq da mangai rabiaq loh ca dech 'ngwan,
bìac hèm ngan da mangai hèm ngan loh ca cadoc.”
15 Nan xa ca wì ma cadoc dèh
bìac hatình khoi ca Chuaq,
broq bìac ta clam, wa doi:
“Cabô hnoq nhèn, cabô canao loq ca nhèn?”
16 Joq 'nàng pì hèm tablàq bìac troq!
Khòh ngan mangai thòq broq abôq da-adàng ca taneh nhin 'mòh?
Ngè broq doi dèh ca mangai ma broq loh haq:
“Haq ùh broq loh au”?
Abôq doi dèh ca mangai ma broq loh haq:
“Haq ùh 'nì loq cleq.”
 
17 Ùh joq ŏi toq 'biaq hì èh, Liban loh ca wìa taneh jìang,
wa taneh jìang jah doi aih rôm cadràng 'mòh?
18 Ta hì aih, mangai clìch don jah tàng bàu ta sech;
mangai ùh xao jah xao hnoq.
19 Mangai ùh hrŏc jah bàc tam can lem bùi ta Chuaq,
wa 'bài mangai pa jah lem bùi ta Chuaq Hadròih da Is-ra-ên.
20 Ma jah 'màng aih 'bài mangai hùng hang pi i;
mangai jù lê khoi hnhung,
'bài mangai ma cachang broq bìac dù khoi cachìt lùch.
21 Aih 'bài mangai capoch broq ca wì 'noiq i tôiq,
bet rahoch ca 'bài mangai ma takìan;
yŏc bàu capoch dech broq 'mèq ca mangai ta-atoq.
22 'Màng aih, Chuaq dèch claih Ap-ra-ham, doi ca hnem Jacôp 'màng cô:
“Jacôp pi hìaq camaih hòm;
hadrò haq pi hìaq bah hòm.
23 Mahaq jò haq hnoq dèh 'bài con caiq,
aih bìac da tì Au broq loh ta wì haq,
èh wì haq padèch hiniq Au hadròih;
padèch Chuaq Hadròih da Jacôp,
wa crè yùq ca Boc Plình da Is-ra-ên.
24 'Bài mangai i manoh hèm ùh troq èh jah loq hèm troq,
mangai loq mamùc èh jah tamàng bàu hnài.”