9
Bàu Ha-on Ca Siôn
Ôi! Ngèh enh gàu au cô jah wìa diac tamŏc,
mat au wìa tamŏc diac mat,
au jah hmoi xèq hì mang,
hmoi ca con cadrì da jàn au 'bìq wì jêh đac.
Au ngèh enh jah i hnem tamoi ŏi đò ŏi ta đùng braih càn,
đòiq Au jah cađac dèh jàn wa lam hangai ca wì haq,
ma jah 'màng aih dìq ca wì aih mangai tango,
dìq ca wì aih mangai tawech 'nùt.
 
“Wì haq cajùh dèh rapet tìah ca mangai 'nat panenh,
wì jah wèq cwìang canòm ca bìac amòng, ùh canòm ca bìac ta-atoq.
Wì broq dìq ca bìac ngang dù cô trùh bìac ngang dù tau.
Mahaq wì ùh 'nì ca Au.”
Bàu Chuaq doi 'màng aih.
 
“Rìm ngai phai cachang dèh ca bua cla,
hadai ùh jah lùi canòm dèh oh daq,
ma jah 'màng aih oh daq leq ji loq i bìac gô pla,
bua leq ji loq capoch jù lê dabau.
Rìm ngai xôq chaq trong 'nùt dèh bua cla,
ùh capoch bàu joq 'nàng;
wì axràm dèh rapet capoch amòng,
broq ca dađeh xalep taiq broq tôiq lôi.
Ìh 'nang rìh ŏi ta'ne bìac amòng,
taiq bìac amòng ma wì haq ùh enh canao loq ca Au,”
cô bàu Chuaq doi.
Taiq 'màng aih Chuaq ma wèq dìq ca 'bình plình doi:
“Cô èh Au jah baxa thù wì haq,
ma jah 'màng aih Au broq
'màng leq hòm ca con cadrì da jàn Au?
Rapet wì haq aih rang acam jêh mangai;
hacùng toq capoch bàu amòng 'nùt,
enh gùng capoch bàu waiq xôq dèh ca bua,
mahaq ta manoh bet manet ca trong haq.
Au ma ùh baxa bìac broq da wì haq aih 'mòh?
Ca Diac 'màng cô,
Au ùh tình jêh đac 'mòh?”
Bàu Chuaq doi 'màng aih.
 
10 Au crò hmoi ca 'bài wang,
ha-on ca 'bài đùng nhat ta braih càn,
ma jah 'màng aih ùnh khoi cheo đac,
pi i ca mangai lam hlài,
pi tàng bàu ngè aban catô;
enh chìm trùh jam rôm khoi mot dŏng dìq.
 
11 “Au broq ca phôq Jê-ru-sa-lem loh ca ha'ngùc tacro hech,
loh còp coq yiang;
wa broq ca 'bài phôq da mangai Juđa loh ca wang wê,
pi i ca mangai ŏi.”
12 Cabô khôn rabiaq đòiq jah loq bìac cô? Mangai leq jah nhàn bàu enh hacùng Chuaq đòiq anoi paro hlài bìac cô? Hagleq taneh diac ma loh ca raliang ralàc, wang wê tìah ca đùng braih càn, ùh i ca mangai lam cwa?
13 Chuaq doi: “Taiq wì haq khoi cađac ranenh Au khoi broq am ca wì; ùh iu bàu Au, hadai ùh broq tiaq ranenh Au, 14 mahaq rìh tiaq dèh manoh cadoq cadang, lam tiaq Ba-an, aih kiac boc yaq wì haq khoi hnài.” 15 Taiq 'màng aih Chuaq ma wèq dìq ca 'bình plình, Haq Boc Plình da Is-ra-ên, doi: “Cô Au am ca jàn cô caq cachiq pagiang xang wa ôq diac broq cachìt. 16 Au broq ca wì haq prai priang trùh ta gùng ma boc yaq wì 'nhòq lah loq; Au thê chang gùm hnan tiaq wì trùh jò Au jah jêh đac wì haq.”
17 Chuaq ma wèq dìq ca 'bình plình doi:
“Hamang oq! Creo ca 'bài mangai gù cadrì hmoi caq cùng trùh,
thê 'bài mangai cadrì ma loq mamùc hlài.
18 Creo ca 'bài mangai cadrì aih trùh ma renh beq,
đòiq hmoi thai ca nhèn,
trùh jò mat nhèn clàng ca diac mat.
19 Ma jah 'màng aih i bàu hmoi trùh enh Siôn doi:
‘Nhèn raliang ralàc dŏng khoi dìq!
Nhèn dìq jaq camaih,
ma jah 'màng aih nhèn ep hangai dèh ca gùng,
hnem nhèn khoi 'bìq wì raliang dŏng!’ ”
 
20 Ô 'bài mangai cadrì tamàng bàu Chuaq beq!
Halang don tamàng bàu loh enh hacùng Haq;
hnài ca 'bài con cadrì da pì crò hmoi ha-on beq,
hnài ca 'bài mangai ta phôq cla pì ta-oih atŏch;
21 Ma jah 'màng aih can cachìt khoi heo tŏc ti 'mŏc gàu,
mùt ta hnem 'bài bèn,
jêh đac 'bài con 'yoh đòiq ùh hnoq hòm ta trong ti phôq;
hadai ùh i gù radam ta xàn phôq hòm.
22 Ìh doi beq: “Chuaq doi 'màng cô:
“ ‘Hanang mangai cachìt
tìah ca ìch ùc ta tamang,
tìah ca hadròc 'mau ti cloh mangai gat,
ùh i mangai tŏch.’ ”
23 Bàu Chuaq doi 'màng cô:
“Mangai rabiaq ùh jah catèh dèh bìac rabiaq,
mangai dêh ùh jah catèh dèh can dêh,
mangai can padrŏng ùh jah catèh bìac can padrŏng.
24 Mahaq mangai leq enh catèh phai catèh dađeh
'nì loq ca Chuaq beq,
Au ma i manoh dìq jaq loq waq ùh tablòq;
Au ma broq bìac ta-atoq wa lem jang ta crŏng taneh,
taiq Au loq enh bìac 'màng aih.”
25 Chuaq doi: “Cô èh Au baxa dŏng dìq ca 'bài mangai ma toq cat akia tiaq trong chac xech, 26 aih mangai Aicàp, Juđa, Êđôm, xau Amôn, Moap, wa dìq ca 'bài mangai ma got xàc ti baiq pah min don wa rìh ta đùng laih lang. Ma jah 'màng aih dìq ca jàn cô ùh cat akia, mahaq dìq ca jàn Is-ra-ên ùh cat akia ta manoh.”