28
Jop Anoi Dìq Ngè Canaq Trom Taneh
“ 'Bac i hàm nòi wì chìa yŏc 'bac,
wang i tanùh đòiq bùh jah lem hreo.
Mem wì chìa yŏc enh taneh;
ùnh bùh cheo hmu hoch loh đùng.
Mangai chìa hàm xreo ta nòi clam,
ti chìa lùch ca trong hàm,
chaq hmu ta nòi clam.
Haq chìa hàm ta thòng hangai ca nòi con mangai ŏi;
nòi wang wê ùh i ca cabô lam trùh;
wì atua dađeh xam caxi rai dai dađeh.
Taneh hon loh ngè caq,
mahaq enh dalam ca taneh khoi 'bìq ùnh broq manhài.
Ta 'bài hmu i ngŏc xenh;
wì chaq hnoq pliang wang 'yêq ta aih.
Chìm caq jam ùh loq ca trong cô;
mat cliang ùh xao hnoq nòi aih;
Ngè rôm 'nhòq lah jôiq,
baco hlari ùh lah lam cwa.
Con mangai tùq padah ca hmu cadoq,
chìa ralàih ca xèm wang.
10 Wì pùng hmu broq trong trom hàm;
mat wì haq hnoq ngè canaq 'bac ŏi enh trom.
11 Wì bàt gŏi diac cròng đòiq ùh hoch loh; đòiq 'noh loh ta 'ngah ngè canaq khoi cadoc hlèp.
Ti Chaq Can Khôn Rabiaq Yi Xa
 
12 “Mahaq chaq ta leq jah hnoq can khôn rabiaq?
Nòi leq i can loq 'nì?
13 Con mangai ùh jah loq ca Can khôn rabiaq 'màng leq;
bìac khôn rabiaq aih ùh ŏi ta crŏng taneh.
14 Hàm jrùq doi: Haq ùh ŏi ti au;
diac raxìq doi: Bìac aih ùh ŏi ta au.
15 Wang xôq ùh jah halìh yŏc haq;
'bac hadai ùh jah rŏt yŏc haq.
16 Wì ùh jah tình jaq haq xam wang Ôphia;
ngŏc nhum gòh bah, loq ngŏc xenh.
17 Wang loq phalê ùh jah achùa ca can khôn rabiaq, hadai ùh jah yŏc ngŏc loq wang đòiq rŏt can khôn rabiaq.
18 Sanhô wa phalê ùh đang anoi 'noh;
Jaq da can khôn rabiaq joq 'nàng yi ha'nhèq ca pliang ngŏc poq.
19 Ngŏc nhum wang ta Ê-thi-ô-bi ùh nui achùa ca haq;
hadai ùh jah tình jaq haq xam wang.
 
20 “Can khôn rabiaq loh enh leq?
Bìac 'nì loq ŏi nòi leq?
21 Haq xôq mot hlèp ca mat 'bài mangai rìh;
'bài chìm ŏi ta plình hadai ùh jah hnoq.
22 A-ba-đôn, nòi 'Bau Ùnh jrùq
wa Can Cachìt doi: Don nhèn i tàng bàu anoi haq.
23 Toq Boc Plình loq ca trong lam trùh ta can khôn rabiaq,
wa loq ca nòi haq ŏi.
24 Ma jah 'màng aih Haq hnoq jàp ca ca'nàm plình,
hnoq jàp ta crŏng taneh.
25 Jò Haq am padren dêh ca cayeo
wa pajaq acang ca diac raxìq,
26 Jò Haq pajaq trong ranenh ca mè patô trong ca camlet wa hilùng,
27 jò aih Haq hnoq can khôn rabiaq, wa pa'noh haq loh;
Haq broq loh can khôn rabiaq wa ngan jrùq bìac aih;
28 Haq doi ca con mangai:
‘Yùq crè ca Chuaq, aih can khôn rabiaq;
wia claih ca bìac dù, aih bìac manoh loq 'nì.’ ”