29
Jop Jah Xôq Ramŏt Adroi Nèh
Jop capoch hòm:
“Ôi! Ngèh enh au waq jah troi jò adroi nèh,
troi 'bài hì Boc Plình ma wèq ban au;
Jò aih, đen Chuaq xreo ti gàu au,
wa nhò can 'ngah Haq, au jah cadiang lam ta nòi clam.
Au waq jah troi jò ŏi thì,
jò Boc Plình broq bua ŏi wèq hnem au;
Jò Chuaq I Cwìang Itai Dìq Dŏng ŏi ŏi ti au,
wa jò 'bài con caiq au ŏi dudan ca au;
Jò 'bo au 'noh bàc diac tôh;
wa jò long ôliu caprôh 'noh dàu 'màng ca diac cròng!
 
“Jò au loh trùh jang 'mang ngo phôq,
padon ca dađeh nòi ha'ngui ti nòi wì craq wèq.
'Bài gu radam hnoq au, wì lam laq alùi,
wa 'bài mangai craq dìq yòng đòiq chao au;
'Bài cwan àt ca capoch,
yŏc tì bàng dèh hacùng;
10 'Bài mangai gù craq ŏi hatenh,
rapet wì haq top ti ngùa hacùng.
11 Don bô ma tàng bìac au, dìq manè au i xôq ramŏt;
mat cabô hnoq au, dìq anoi hlài bìac au.
12 Ma jah 'màng aih taiq au khoi dèch 'bài mangai nan xa jò wì creo dang,
wa mangai lac ùh i ca cabô jùp đò.
13 Mangai ten cachìt xôq waiq xôq ramŏt ca au,
wa au broq ca manoh mangai hadrô jah lem bùi dìq jaq.
14 Au caxùnh yŏc bìac ta-atoq tìah ca caxùnh eo;
bìac broq troq da au tìah eo yôh enh gùng wa calôp côi.
15 Au khoi tìah ca mat am ca mangai ùh xao,
wa tìah ca jènh ca mangai cwê.
16 Au khoi broq baq ca mangai pabônh,
hadrah ta-atoq am ca mangai au 'nhòq lah canao.
17 Au goh đac caxènh kiang mangai ùh ta-atoq, dùng yŏc dahwèq caq enh hacùng haq.
 
18 “Au doi ta manoh: Au cachìt catèm ta pù au;
hì rìh da au jah bàc tam 'màng ca braih;
19 Riah au moq caq tiaq diac, 'ngah ca mang,
diac ngom top ta hamenh au.
20 Au hloi hloi nhàn jah bìac 'ngah 'ngai neo,
panenh au dêh hlài ta tì au.
 
21 “Wì halang don tamàng bàu au, wa gòm;
ŏi hatenh tamàng bàu au hatình.
22 Atìq ca au capoch, wì pi tèo hlài,
taiq bàu au broq lem manoh dìq ca wì.
23 Wì ngèh gòm au tìah ca ngèh gòm mè;
hah hacùng ôq bàu au tìah ca ôq mè jò denh.
24 Au do mùh ca wì jò wì hŏnh ta manoh;
hadrò au lem bùi alòng wì.
25 Au ràih am trong ca wì, wa pagàu ca wì;
au tìah ca bùa ŏi ta'ne lình,
tìah ca mangai alòng 'bài mangai mango hmoi.