42
Jop Pa'noh Dèh Tôiq lôi
Èh Jop tèo Chuaq 'màng cô:
“Au loq Ìh broq jah rìm bìac,
ùh i cabô jah tàt manoh Ìh.
Ìh khoi bòch: Mangai cô cabô ma hùa goh can khôn rabiaq da Au? Mahaq,
manàiq cô au loq au khoi capoch 'noh bàu tiaq trong au ùh 'nì,
aih bìac halac halùai ma au ùh 'nì, ùh loq.
 
“Ôi Chuaq xìn tamàng au capoch;
au jah bòch Ìh,
hi khoi Chuaq jah hnài patô ca au.
Adroi nèh au toq tàng bìac Chuaq xam don,
mahaq manàiq mat au khoi hnoq Ìh:
Taiq 'màng aih au yŏc hlài dìq ca bàu cla au khoi anoi 'noh;
au cađac dèh tôiq lôi wa xìn ŏi ta'ne blo tanùh.”
Boc Plình Nòih ca 'Bài Bua Jop
Atìq ca jò Chuaq khoi capoch bàu aih ca Jop, èh Haq capoch ca Ê-li-pha, mangai Têman 'màng cô: “Au nòih ca ìh wa baiq ngai bua ìh, taiq pì ùh anoi bìac Au troq joq 'nàng troi Jop hapŏng Au khoi anoi. 'Màng aih manàiq cô Au thê pì rùp tapèh toq con 'bo calô, wa tapèh toq con trìu calô lam trùh ta Jop hapŏng Au beq, nhò haq dèch am ngè tadreo bùh thai ca pì; khoi èh Jop hapŏng Au jah waiq khàn am ca pì; ma jah 'màng aih Au rùp bàu haq, Au ùh hìaq baxa pì taiq bìac blùng da pì; taiq pì ùh anoi bìac Au troq joq 'nàng troi Jop hapŏng Au khoi anoi.” 'Màng aih Ê-li-pha mangai Têman, 'Binđat mangai Sua, Xôpha mangai Na-a-ma, lam broq tiaq troi bàu Chuaq khoi thê broq; khoi èh Chuaq nhàn yŏc bàu waiq xìn da Jop.
Boc Plình Ha'naoq Hlài Dìq Cùng Hang Am Jop
10 Jò Jop khoi waiq khàn am dèh ca 'bài bua, Chuaq am hlài ca haq cùng hang bàc yi hnao ca baiq phàn cùng hang haq ma khoi i adroi nèh. 11 Èh dìq dŏng 'bài oh daq Jop wa 'bài mangai ma canao loq ca Jop enh adroi, wì trùh lam hmàih caq hiniang ta hnem haq. Wì ha-on wa alòng haq taiq bìac ranàc da Chuaq khoi ùc 'noh ca haq; rìm ngai wì dìq am ca Jop mòiq ca'net 'bac wa mòiq toq rawiang wang.
12 'Màng aih Chuaq am xôq ramŏt ca Jop jò dang craq yi bàc ca jò ŏi thì; èh haq i 14.000 toq trìu, 6.000 toq lŏcđa, 1.000 đôi 'bo, wa 1.000 toq lùa can. 13 Haq hadai i tapèh toq con calô wa piq toq con cadrì. 14 Haq hiniq dèh ca con cadrì ma mòiq Jê-mi-ma, con ma baiq Kêxia, wa con ma piq Kê-ren-ha-buc. 15 Jàp ta gùng aih ùh i ca con cadrì leq ma lem dàng piq toq con cadrì da Jop. Jop am ca wì haq cùng hang dàng cùng hang am dèh ca 'bài con calô.
16 Atìq ca bìac aih Jop rìh tam 140 hanam; haq hnoq dèh 'bài con calô, xau, xau chi trùh 'nhòng ma pôn. 17 Hi khoi haq cachìt dìq jaq lem manoh cla haq jò hanam haq khoi bàc.