'Bŏi Calêu Plình
Bàu Patô Adroi
Hiniq wa Bàu Xèm Da Sech:
Xam bàu Yothaiq, hiniq sech cô i hiniq: Bàu calêu loq Bàu padràu hau – 'nhac ca bàc bàu, aih bàu waiq khàn.
Mangai Achìh wa Hanam Achìh:
100 'Bŏi Calêu Plình khoi jah achìh nhò mangai achìh cô:
Đawit: 73 'bŏi;
Asap: 12 'bŏi;
Con Calô da Côra: 10 'bŏi;
Sa-lô-môn: 2 'bŏi;
Môise: 1 'bŏi;
Hêman Mangai Êtra: 1 'bŏi;
Êthan Mangai Êtra: 1 'bŏi.
Enh gùng ca aih bèn ùh 'nì cabô achìh. Sech cô khoi achìh ta'ne hanam 300 – 201 A.C.
Bàu Anoi:
Sech 'Bŏi Calêu Plình cô xam bàu waiq khàn, bàu padràu hau wa calêu manè pôi. I bàu anoi 'noh dadroang calah, bàu da Boc Plình broq loh dìq plình crŏng taneh. Boc Plình broq Bùa Càn Caiq wèq dìq dŏng. Rìm ngè, rìm bìac enh 'neq ca cwìang wèq da Haq.
Rìm 'Nat:
1. Sech 1: 1:1—41:13
2. Sech 2: 42:1—72:20
3. Sech 3: 73:1—89:52
4. Sech 4: 90:1—106:48
5. Sech 5: 107:1—150:6
1
Mangai Ta-atoq Hadrò ca Mangai Dù
Xôq ramŏt am ca mangai
leq ùh tiaq trong wì mangai dù,
ùh yòng pajùm ti mangai broq tôiq,
wa ùh ha'ngui ti mangai loq jù lê.
Mahaq haq lem bùi ca ranenh Chuaq;
dahì damang hèm haboq ca ranenh Haq.
Haq tìah ca long hon trong thòng diac,
loh plì troq jò,
hla haq ùh hŏnh,
rìm bìac broq da haq dìq jah xôq ramŏt.
 
Wì mangai dù ùh jah 'màng aih,
mahaq wì haq tìah ca hri croh tarŏng jò cayeo hlôi.
'Màng aih mangai dù ùh nui yòng ta hì hadrah,
wa mangai broq tôiq ùh jah mùt ta tagop da mangai ta-atoq.
 
Ma jah 'màng aih Chuaq wèq ngan trong lam da mangai ta-atoq,
mahaq trong lam da mangai ngang dù jah 'bìq raliang đac.