2
Haq ma Boc Plình Khoi Xùt Dàu Jah Wèq Cwìang
Gleq 'bài Diac ta crŏng taneh loq yòng rachùi rachàt?
'Bài jàn loq pađim bìac dech 'ngwan?
'Bài bùa da crŏng taneh yòng tajraq;
wì ma wèq cwìang tagop dabau
đòiq tajraq hlài ca Boc Plình
wa tajraq hlài ca Chuaq ma khoi jah xùt dàu, wì doi:
“Beq bèn goh đac caxi mem tagwat da wì haq,
wa hwenh đac long clang hangai ca bèn.”
 
Haq ma wèq Plình do,
Chuaq halê wì haq.
Jò aih xam can nòih Haq lech ca wì,
can nòih da Haq jah broq ca wì dìq jaq yùq crè.
“Cô, Au khoi dèch Bùa da Au tŏc broq bùa ta wang Jê-ru-sa-lem,
aih wang hadròih da Au.”
Au jah anoi hlài bàu thê da Chuaq.
Haq doi ca Au: “Ìh Con Calô Au,
hì cô Au khoi wìa Baq da Ìh!
Waiq xìn Au beq,
au jah am ca Ìh dìq ca Diac broq xôxech,
wa dìq crŏng taneh broq cùng hang da Ìh.
Ìh jah wèq cwìang wì xam long dùi mem,
blai wì padah tìah ca blai abôq broq xam taneh.”
 
10 'Màng aih, ôi 'bài bùa, khòh rabiaq oq!
Pì mangai hadrah da crŏng taneh, khòh tamàng wa nhàn bàu pa'yèp beq!
11 Khòh cùh waiq Chuaq xam manoh loq yùq crè
wa lem bùi rai tarìt beq.
12 Phai loq iu, padèch Con Calô beq, đòiq Haq ùh loh nòih ca pì,
èh pì ep chìuq raliang tiaq trong da pì,
ma jah 'màng aih can nòih da Haq renh wa tajòi 'mòi.
Xôq ramŏt ca mangai leq canòm hanình nòi Haq.