4
Boc Plình Lech Jôna Bìac Ùh Lem Bùi
Mahaq Jôna ùh lem bùi, haq nòih. Haq waiq khàn ca Chuaq doi: “Waiq Chuaq, ùh xài bìac cô raq ma au khoi anoi ca Ìh jò au ŏi dèh ta gùng au 'mòh? Taiq nen aih au ma jah lam mot ta Ta-rê-si. Ma jah 'màng aih au loq ca Ìh Boc Plình loq xa-ŏch, loq waq, xòi nòih wa rachàuq dèh manoh ùh ùc 'noh bìac ranàc. Waiq Chuaq, manàiq Ìh yŏc đac 'nhòng rìh au beq, ma jah 'màng aih, au cachìt yi hnao ca rìh!”
Chuaq tèo haq: “Ìh nòih, khòh ùh?”
Èh Jôna loh khoi enh phôq Ni-ni-we, ha'ngui ŏi pah mat mahì loh da phôq. Ŏi jang aih haq broq mòiq toq hapom wa ha'ngui ŏi ta hapom aih gòm ngan bìac ranàc trùh ca phôq Ni-ni-we. Chuaq padon đòiq mòiq hadrang tùn dayan heo tŏc enh 'nhèq ca nòi Jôna ha'ngui đòiq broq yàp ca Jôna, wa dŏih Jôna claih ca bìac xalep. Jôna dìq jaq lem bùi ca tùn aih. Mahaq hì atìq, jò plình bu 'ngah, Boc Plình padon đòiq mòiq toq hadrùng. Daxroq hì atìq hadrùng aih cap catech tùn aih loh ca hŏnh. Trùh jò mat mahì tŏc, Boc Plình padon cayeo hlôi enh pah mat mahì loh, wa mat mahì jraq ta gàu Jôna, broq ca haq loh ca hlat; dìq ca manoh haq xìn jah cachìt, doi: “Au cô cachìt yi hnao ca rìh!”
Boc Plình doi ca Jôna: “Ìh nòih taiq bìac caxi tùn cô joq ùh?”
Jôna tèo: “Au nòih troq, au nòih trùh 'mòi enh cachìt.”
10 Chuaq doi hòm: “Ìh loq xa-ŏch ca mòiq hadrang tùn aih ma ìh 'nhòq lah ep xa ca haq; ìh ùh i broq ca haq hon; mòiq mang haq hon loh wa mòiq mang hnoq haq cachìt. 11 Mahaq Au ma ùh loq xa-ŏch ca phôq càn Ni-ni-we, ta aih i loi 120.000 mangai 'nhòq loq canao ca tì pah 'ngeo wa tì pah 'ma, xam 'bài ngè aban dìq jaq bàc 'mòh?”