Mica
Bàu Patô Adroi
Hiniq wa Bàu Xèm Da Sech:
Sech cô khoi achìh rèp hiniq Mica – i hiniq: “Cabô tìah ca Chuaq?”. Jò Mica achìh, Diac Juđa khoi jah padrŏng can. Mahaq sôq toq 'biaq ngai jah padrŏng can broq bìac ùh lem jang.
Mangai Achìh wa Hanam Achìh:
Enh gùng ca sech Mica cô, bèn ùh 'nì loq bìac da can rìh haq. Haq dìq ca manoh tamèt manoh ca bìac mangai 'nang chìuq nan xa taiq mangai padrŏng ŏi ta phôq wa plài nòi haq ŏi. Mica capoch bàu thai Boc Plình 'bài hanam 750-686 A.C. Sech haq khoi jah achìh adroi hanam 686 A.C.
Bàu Anoi:
Bàu anoi 'noh haq achìh aih bàu bìac nan xa wa bàu manoh ngèh enh. Bàu anoi 'noh aih bìac hadrah wa bìac dèch dŏng da Boc Plình. Mica hadai anoi 'noh Boc Plình git ca bìac dua 'mù, bìac ùh lem jang, bìac tablàq, wa bìac tiaq ranenh loh 'ngwan, mahaq Haq loq enh baxŏng mangai ma khoi cađac manoh broq tôiq.
Rìm 'Nat:
1. Bìac hadrah ca Is-ra-ên wa Juđa: 1:1—3:12
2. Bàu ngèh gòm am ca Is-ra-ên wa Juđa: 4:1—5:15
3. Bìac hadrah tajraq hlài ca Is-ra-ên: 6:1–16
4. Bìac nan xa tawìh ca bìac tadèch tarŏng: 7:1–20
1
Bìac Raliang Đac Diac Is-ra-ên Wa Juđa
Bàu Chuaq doi ca Mica, mangai Mô-rê-sêt, ta 'nhòng Jôtham, Acha, wa Ê-xê-chia, aih 'bài bùa da Juđa, mahno ca haq hnoq bìac Sa-ma-ri wa Jê-ru-sa-lem.
Dìq ca 'bài jàn, tamàng beq,
crŏng taneh wa rìm ngè bìac ta crŏng taneh, halang don beq,
tamàng bàu Chuaq Boc Plình enh nòi hnem hadròih Haq,
capoch tajraq hlài ca pì!
Cô, Chuaq loh enh nòi hadròih Haq cadiang lam
ti nòi ma ha'nhèq da taneh.
'Bài wang jah hech hìu enh 'neq ca jènh Haq,
'bài thòng tapah tìah ca jrình haten ca ùnh,
tìah ca diac hìu ta criang.
Jah i dìq ca bìac cô taiq Jacôp broq ùh troq
wa taiq tôiq lôi da hnem Is-ra-ên.
Cabô broq ca Jacôp broq tôiq?
Ma ùh xài Sa-ma-ri 'mòh?
Cabô broq ca Juđa cùh waiq dua 'mù?
Ma ùh xài Jê-ru-sa-lem 'mòh?
 
“Taiq 'màng aih,
Au broq ca Sa-ma-ri loh
tìah ca mòiq ha'ngùc raliang hech ta đùng,
tìah ca nòi wùan nho;
wa broq ca 'bài hmu haq cadro clìh ta thòng,
wa 'bài xèm hnem haq loh ca ralenh.
Dua 'mù 'bìq blai padah dŏng dìq,
'bài dahwèq enh 'bac cùng jah 'bìq bùh ta ùnh;
'bài ngè tadreo ca dua 'mù 'bìq awŏi awot;
Au raliang đac dŏng dìq 'bài dua 'mù wì haq;
taiq wì haq gop 'bài dahwèq aih enh 'bac cùng da gu cadrì tango,
'bac cùng hadai hlài ta mangai cadrì tango.”
 
Taiq nen aih, au hmoi hràng,
lêh eo ŏi rahòng lam jènh dech.
Au cachech tìah ca coq brì,
wa hràng tìah ca chìm dudìt.
Ma jah 'màng aih habau haq ùh jah broq brêh;
haq khoi trùh Juđa,
trùh 'mòi ti 'mang hnem da jàn au,
aih Jê-ru-sa-lem.
10 Paq anoi 'noh bìac ranàc cô ta Gat!
Hadai paq hmoi!
Mangai ta Bêt-lê-ap-ra,
lan lua ta blo taneh beq.
11 Ô mangai jàn Saphia, ŏi rahòng,
chìuq camaih lam cwa beq!
Jàn Xa-a-nan
ùh hùa cadiang loh.
Mangai Bêt-hê-xen hmoi hràng beq,
ma jah 'màng aih pì pi i ca nòi angèn.
12 Jàn Marôt tôq manoh
ngèh gòm xôq ramŏt,
mahaq Chuaq khoi thê bìac ranàc trùh
ti 'mang Jê-ru-sa-lem.
13 Ô jàn Laki,
ha'mac xê ta axêh cadàu ma renh beq!
Gè raq khoi broq ca con cadrì Siôn broq tôiq;
ma jah 'màng aih tôiq ngang dù da Is-ra-ên hnoq ŏi ta gè.
14 Taiq 'màng aih, ìh phai am dahwèq caq
ca Mô-rê-sêt Gat!
'Bài hnem da Acxip padô 'nùt
'bài bùa Is-ra-ên.
15 Ô jàn Ma-rê-sah,
Au 'ràng mangai tablah trùh ta pì;
bìac 'ngah 'ngai da Is-ra-ên jah
mot ta A-đu-lam.
16 Ôi mangai cadrì ta Siôn gè got đac xàc gàu beq,
aih taiq nen con caiq gè ma tamèt;
broq ca gàu gè tangùn troi gàu cli kèn beq,
ma jah 'màng aih wì haq dìq dŏng 'bìq rùp 'nong lam khoi dèh Diac!