2
Nan Xa Ca Mangai Padit Padiang
Nan xa ca mangai ma tình ca broq trong ngang dù
wa trong broq tôiq jò ŏi raq ca'nùng dèh ta jùang;
bu xrŏih xroq wì khoi broq tiaq dèh bìac cla ma hèm;
ma jah 'màng aih cwìang ŏi ta tì wì haq!
Wì haq enh yŏc đùng tamang èh ta'miaq yŏc;
wì haq enh waq hnem èh ta'miaq yŏc.
Wì padit padiang craq hnem
wa mangai ta hnem đòiq yŏc cùng hang wì.
Taiq 'màng aih, Chuaq doi bàu cô:
“Au tình ca ca'nìh bìac ranàc ca jàn cô,
ranŏng wì haq ùh jah claih ca long ech;
wa pì ùh jah yòng jang đòiq cadiang lam
jò aih taiq bìac ngang dù da pì.
Ta hì aih, wì taleoq pì xam
mòiq 'bŏi ca ha-on doi:
‘Bèn khoi 'bìq jêh đac dŏng!
Haq khoi yŏc hlài cùng hang da jàn au
broq ca cùng hang aih hangai ca au,
yŏc đùng tamang da au lam am ca 'bài mangai ma blàq blènh.’ ”
 
Taiq 'màng aih ta tagop hadròih da Chuaq,
ùh i mòiq ngai leq ta pì jah pàih panàih axong taneh.
 
Wì haq doi: “Pì paq doi bàu 'màng aih.
Pì paq capoch bàu doi adroi 'màng aih.
Bìac ranàc 'màng aih ùh jò leq loh ca bèn!”
Ôi hnem Jacôp!
“Pì khòh doi 'màng aih ùh?
Manoh Chuaq dràng àt bìac pì broq ùh?”
 
“Tàng pì broq tiaq trong lem jang,
pì jah loq bàu Au anoi 'noh i lòiq wa jah alòng ca pì.
Neo adroi cô jàn Au yòng tajraq hlài ca Au
tìah ca mangai git ca Au.
Pì khoi ta'miaq yŏc eo yôh da 'bài mangai lam cwa trong,
aih enh wì ma neo hlài enh tajêh poh.
Pì hnan đac 'bài gu cadrì da jàn Au
loh khoi ca hnem lem wì haq,
wa hloi hloi bahnhung đac bìac lem lình Boc Plình
enh am ca con 'yoh wì haq.
10 Pì yòng beq! Lam beq!
Ma jah 'màng aih cô ùh xài nòi padài da pì;
taiq pì khoi broq amùa ca taneh cô xam bình tôiq,
haq jah raliang dŏng dìq.
11 Tàng i mangai amòng capoch bàu loq adroi trùh doi ca pì:
‘Au jah anoi ca pì bìac lem bùi da alac wa cadroh,’
aih joq mangai capoch thai Boc plình ma pì enh waq!
 
12 “Ô Jacôp! Au jah tagop hlài dìq ca pì.
Au tagop 'bài mangai ma ŏi xrong da Is-ra-ên,
'ràng wì haq ŏi mòiq nòi, 'màng ca calùh trìu ŏi ta cadrong,
'màng ca mòiq calùh trìu ŏi ta'ne đùng nhat da wì haq;
nòi aih I bàu ta-ùang ta-àt.
13 Mangai 'nong trong lam adroi ca pì jah lam 'ràng pì loh khoi mangai git ta Diac 'noiq,
wìh hlài dèh Diac.
Bùa pì 'nong pì lam;
cla Chuaq ma broq gàu jah 'nong pì.”