4
Ngè Tadreo Rŏt Hlài Enh Tôiq Lôi
Chuaq doi ca Môise: “Doi ca jàn Is-ra-ên: ‘Mangai leq troq lò ùh dì tiaq mòiq ranenh leq ta 'bài ranenh da Chuaq, hi broq bìac ma ùh khòh broq,
“ ‘Tàng pajàu ma khoi chìuq xùt dàu, broq tôiq, 'màng aih broq ca jàn i tôiq, taiq tôiq haq ma khoi broq, èh haq phai am ca Chuaq mòiq toq 'bo bu chuai ùh i ca teo xìt leq đòiq broq ngè tadreo rŏt hlài enh tôiq lôi. Haq phai 'ràng 'bo aih trùh jang 'mang Hnem Traiq Cùh Waiq enh ngìa ca Chuaq, đòiq tì agàu 'bo aih, hi khoi pàc haq enh ngìa ca Chuaq. Pajàu ma khoi chìuq xùt dàu phai 'ràng 'nah mahem mùt ta Hnem Traiq Cùh Waiq, 'nhrùq hadrang tì ta mahem, èh da'rat tapèh yàng enh ngìa ca Chuaq, aih enh ngìa ca bai prình Nòi Hadròih. Khoi èh pajàu phai xùt mahem ta 'bài aki ta ca'bŏng bùh jreo xua thùm enh ngìa ca Chuaq ŏi ta Hnem Traiq Cùh Waiq; hi khoi ùc dŏng dìq mahem da 'bo bu chuai aih ta xèm ca'bŏng tadreo ma ŏi jang 'mang Hnem Traiq Cùh Waiq. Haq phai dŏih ramaq 'bo ma broq ngè tadreo rŏt hlài enh tôiq lôi, aih ramaq ma top roc caxènh crŏng wa ramaq cliac haq, baiq toq plì crŏng xam ramaq dìq, ramaq ŏi kenh ca'bŏng, khoi èh cađac 'nah clèm wa baiq plì crŏng, 10 tìah ca ma dŏih enh 'bo chuai broq ngè tadreo waiq catèm; hi khoi pajàu phai bùh ngè aih ta ca'bŏng tadreo bùh, 11 mahaq akia, jam, gàu, jènh, cliac wa ìch haq, 12 pajàu phai 'ràng 'noh enh gùng ca traiq jàn ta mòiq nòi hreo, aih nòi ùc blo tanùh enh ca'bŏng tadreo, tah dŏng ngè aih enh 'nhèq ca long ùnh khoi èh bùh đac.
13 “ ‘Mahaq tàng dìq dŏng ca wì jàn Is-ra-ên broq ùh troq mòiq toq ta 'bài ranenh da Chuaq ma ùh khòh broq, mahaq cla wì ùh 'nì, 'nhac 'màng aih wì haq xôq pòq tôiq; 14 Jò wì haq khoi loq ca dađeh broq tôiq, dìq ca wì haq phai am mòiq toq 'bo chuai đòiq broq ngè tadreo rŏt hlài enh tôiq lôi, 'ràng 'bo aih enh ngìa ca Hnem Traiq Cùh Waiq. 15 Èh 'bài craq broq gàu phai đòiq tì agàu 'bo aih, hi khoi pàc haq enh ngìa ca Chuaq. 16 Èh pajàu ma khoi jah xùt dàu phai 'ràng 'nah mahem 'bo aih mùt Hnem Traiq Cùh Waiq, 17 'nhrùq dèh hadrang tì ta mahem, da'rat tapèh yàng enh ngìa ca Chuaq, ta jang ca bai prình. 18 Khoi èh, haq phai xùt mahem aih ta 'bài aki da ca'bŏng bùh jreo xua thùm enh ngìa ca Chuaq ta Hnem Traiq Cùh Waiq; hi khoi ùc dŏng dìq mahem da 'bo bu chuai aih ta xèm ca'bŏng tadreo ma ŏi jang 'mang Hnem Traiq Cùh Waiq. 19 Haq phai dŏih dŏng ramaq haq 'ràng bùh ta ca'bŏng tadreo. 20 Bìac broq tadreo am 'bo bu chuai cô hadai tìah ca 'bo am broq ngè tadreo rŏt hlài enh tôiq lôi, 'màng aih pajàu jah rŏt hlài enh tôiq lôi pajùm dìq ca jàn, hi khoi wì haq jah baxŏng tôiq. 21 Hi khoi haq phai 'ràng 'bo bu chuai aih loh enh gùng ca traiq jàn, bùh đac tìah ca ma khoi bùh 'bo bu chuai adroi. Aih ngè am tadreo rŏt hlài enh tôiq lôi dìq ca jàn.
22 “ ‘Tàng i mangai cwan leq taiq troq lò ùh dì tiaq mòiq ta 'bài ranenh Chuaq, Boc Plình da haq, broq bìac ma ùh khòh broq, taiq nen aih haq i tôiq. 23 Jò leq cla haq canao loq dèh ca tôiq haq ma khoi broq, èh haq phai 'ràng trùh mòiq toq bubi calô ùh i ca teo xìt leq, broq ngè tadreo ca dađeh. 24 Haq phai đòiq tì agàu bubi aih, hi khoi pàc haq enh ngìa ca Chuaq, ta nòi ma pàc ngè aban broq ngè tadreo bùh. Aih ngè tadreo rŏt dèch hlài enh tôiq lôi. 25 Èh pajàu phai 'nhrùq dèh hadrang tì ta mahem ngè ma tadreo rŏt hlài enh tôiq lôi, xùt ta aki ca'bŏng tadreo. 'Nah mahem ŏi rah haq phai ùc jang xèm ca'bŏng tadreo. 26 Dìq ramaq da 'bo bu chuai aih haq phai bùh troi ma bùh ramaq ngè tadreo waiq catèm. 'Màng aih pajàu jah broq ca haq bìac rŏt hlài enh tôiq lôi, èh haq jah baxŏng tôiq.
27 “ ‘Tàng i mangai leq ŏi ta jàn taiq troq lò ùh dì tiaq mòiq ta 'bài ranenh Chuaq, hi broq bìac ma ùh khòh broq, taiq nen aih haq i tôiq. 28 Jò leq cla haq canao loq dèh ca tôiq haq ma khoi broq, èh haq phai 'ràng trùh mòiq toq bubi cadrì ùh i ca teo xìt leq broq ngè tadreo taiq tôiq haq khoi broq. 29 Haq phai đòiq tì agàu bubi aih, hi khoi pàc haq nòi ma pàc 'bài ngè aban broq ngè tadreo bùh. 30 Pajàu phai 'nhrùq dèh hadrang tì ta mahem, xùt ta 'bài aki ca'bŏng tadreo ngè tadreo bùh, hi khoi ùc dŏng mahem ta xèm ca'bŏng tadreo. 31 Hi khoi haq phai dŏih dŏng ramaq haq tìah ca ma dŏih ramaq ngè tadreo waiq catèm ca mangai aih, èh bùh ngè atŏc nhòi aih broq hòi xua thùm am ca Chuaq, èh tôiq haq jah baxŏng.
32 “ ‘Mahaq tàng ngè tadreo haq xam con trìu đòiq broq ngè tadreo taiq tôiq, èh ep am mòiq toq trìu cadrì ùh i ca teo xìt leq. 33 Haq phai đòiq tì agàu trìu aih, hi khoi pàc haq nòi ma pàc 'bài ngè aban broq ngè tadreo bùh. 34 Pajàu phai 'nhrùq dèh hadrang tì ta mahem, xùt ta 'bài aki ca'bŏng tadreo ngè tadreo bùh, hi khoi ùc dŏng rah mahem ta xèm ca'bŏng tadreo. 35 Hi khoi haq phai dŏih dŏng ramaq tìah ca dŏih ramaq trìu da ngè tadreo waiq catèm, 'ràng bùh ta ca'bŏng tadreo tìah ca 'bài ngè tadreo xam ùnh am ca Chuaq, 'màng aih pajàu jah broq tadreo đòiq rŏt hlài tôiq lôi ca mangai aih, èh tôiq haq jah baxŏng.