5
Ngè Tadreo Rŏt Hlài Enh Tôiq Lôi Ma 'Noiq
“ ‘Tàng mangai leq khoi pachac đòiq anoi hlài bìac haq ma hnoq, mahaq haq ùh anoi 'noh bìac haq ma khoi hnoq wa bìac haq ma khoi loq, èh mangai hnoq aih khoi i tôiq.
“ ‘Tàng i mangai leq bèq ngè amùa, hanang da 'bài ngè aban ta hnem, hanang da 'bài ngè ta rôm, loq hanang da 'bài ngè 'yêh ma rìh ta đùng ùh lem hreo, 'nhac ca ùh 'nì ca dađeh troq đùng, èh hadai 'bìq amùa wa i tôiq. Tàng mangai aih bèq bìac ùh hadròih da con mangai, ùh kè ca troq đùng 'mang leq, 'nhac ca loq, loq ùh 'nì, èh mangai aih hadai i tôiq. Jò i mangai leq troq lò pachac, 'nhac ca pachac ca bìac lem loq bìac dù mahaq ùh hèm adroi, khoi ca aih men loq dèh ca bàu pachac aih blùng lèh, èh haq i tôiq. 'Màng aih, tàng haq khoi loq haq broq tôiq mòiq ta bìac ma khoi pa'noh cô, èh mangai aih phai anoi 'noh dađeh broq tôiq cleq? Hi khoi taiq tôiq haq ma khoi broq, haq phai 'ràng ca Chuaq mòiq toq trìu cadrì, loq bubi cadrì, đòiq broq ngè tadreo rŏt dèch hlài enh tôiq lôi, èh pajàu broq lè rŏt dèch hlài tôiq lôi da haq.
“ ‘Tàng mangai aih ùh i đeh ca 'bac rŏt trìu loq bubi cadrì, èh taiq tôiq haq ma khoi broq, haq phai 'ràng trùh ca Chuaq baiq toq chìm trù gùng, loq baiq toq chìm trù clôi, mòiq đòiq broq ngè tadreo rŏt hlài enh tôiq lôi, mòiq đòiq broq ngè tadreo bùh. Haq phai 'ràng chìm aih trùh ca pajàu. Pajàu phai yŏc mòiq toq ma adroi broq ngè tadreo rŏt hlài enh tôiq lôi, wech ranŏng chìm, mahaq ùh am gàu haq catech. Pajàu phai da'rat mahem da chìm mòiq pah da ca'bŏng tadreo. Mahem ŏi i rah ùc dŏng jang xèm ca'bŏng tadreo, aih lè rŏt hlài enh tôiq lôi. 10 Hi khoi chìm ma baiq broq lè tadreo bùh tiaq troq ranenh ma khoi pachì đòiq. 'Màng aih, pajàu broq lè rŏt hlài enh tôiq lôi ca haq, pàng aih tôiq haq jah baxŏng.
11 “ ‘Tàng haq chaq ùh jah baiq toq chìm trù gùng loq baiq toq chìm trù hnem, èh taiq tôiq haq ma khoi broq, haq phai 'ràng mòiq phàn mòiq jàt êpha dàc 'yêh đòiq broq ngè tadreo rŏt hlài enh tôiq lôi, ùh ùc dàu hadai ùh tah tam nhù hùang, ma jah 'màng aih cô ngè tadreo rŏt hlài enh tôiq lôi. 12 Mangai aih phai 'ràng dàc aih ca pajàu. Pajàu phai yŏc mòiq cadop dàc đòiq broq lè hmàng wa lè tadreo bùh ta ca'bŏng tadreo, tiaq troi ngè tadreo bùh xam ùnh am ca Chuaq, aih ngè tadreo rŏt hlài enh tôiq lôi. 13 Jò pajàu broq lè rŏt hlài enh tôiq lôi ca mangai ma khoi broq mòiq ta 'bài ranenh ma khoi anoi enh 'nhèq cô, tôiq lôi haq jah baxŏng. Phàn dàc ma ŏi rah aih da pajàu, tìah ca ngè dèch am xam 'mau mì.’ ”
14 Hi khoi Chuaq doi ca Môise: 15 “Tàng i mangai leq troq lò đùng trùh ngè hadròih leq da Chuaq, èh haq phai 'ràng am ca Chuaq mòiq toq trìu calô ùh i ca teo xìt leq rùp enh calùh trìu, tình jaq toq siêclò 'bac tiaq troi siêclò da Hnem Traiq Cùh Waiq, aih ngè tadreo rŏt dèch hlài enh tôiq lôi. 16 Mangai aih phai đèn, èh am tam mòiq phàn padam cùng ngè ma khoi troq lò nòi hadròih, khoi èh am 'bac aih ca pajàu. Pajàu yŏc trìu aih broq lè rŏt hlài enh tôiq lôi ca haq, èh tôiq haq jah baxŏng.
17 “Tàng jò leq i mangai ùh broq tiaq mòiq bìac ta ranenh da Chuaq mahaq cla haq ùh 'nì khoi broq, èh mangai aih i tôiq wa ep pòq tôiq lôi cla. 18 Mangai aih taiq tôiq dađeh haq phai 'ràng trùh ca pajàu mòiq toq trìu calô, ùh i ca teo xìt leq rùp dèh ta calùh haq, tiaq manoh tình pajaq, khoi èh pajàu jah broq lè rŏt hlài enh tôiq lôi ca haq ma khoi troq lò broq tôiq cla haq ùh 'nì, èh tôiq lôi haq jah baxŏng. 19 Aih ngè tadreo rŏt hlài enh tôiq lôi taiq haq joq 'nàng khoi i tôiq enh ngìa ca Chuaq.”