6
Èh Chuaq doi ca Môise: “Jò leq i mangai broq tôiq ca Chuaq, tiaq trong haq 'nùt amòng ca mangai haten hatìa doi: bìac wì ma am haq wèq đò khoi hù hnhung, loq khoi 'bìq wì atùng, loq tŏch jah ngè bìac wì đac clìh khoi èh chôiq đac, loq pachac patìah. Tàng mangai leq broq bìac 'màng aih, mangai aih khoi broq tôiq, jò leq khoi broq tôiq wa i lôi 'màng aih, èh mangai aih phai ca'naih hlài ngè ma atùng aih, bìac ma khoi ta'miaq yŏc, loq bìac tình am wê đò, loq bìac wì ma cađac clìh, loq pachac patìah đòiq jah yŏc da wì ngè bìac cleq, èh mangai aih ep ca'naih hlài tôm tàu. Khoi ca aih haq phai am tam ca wì mòiq phàn padam tình tiaq cùng da ngè aih am hlài da cla wì hì leq haq ma am ngè tadreo rŏt hlài bìac haq ma broq tôiq. Tiaq dèh haq ma khoi pajaq, mangai aih phai rùp ta calùh mòiq toq trìu calô ùh i ca teo xìt leq, 'ràng trùh ca pajàu đòiq broq ngè tadreo rŏt hlài enh tôiq lôi ca dađeh, enh ngìa ca Chuaq, èh pajàu jah broq lè rŏt hlài enh tôiq lôi ca mangai aih enh ngìa ca Chuaq, èh tôiq lôi haq jah baxŏng, ùh kè ca lôi cleq.”
Ranenh Da Ngè Tadreo Bùh
Chuaq doi hòm ca Môise: “Ìh phai doi bàu cô ca Arôn wa ca 'bài con calô haq: ‘Cô ranenh da 'bài ngè tadreo bùh. Ngè tadreo bùh phai ŏi enh 'nhèq ca ùnh ta ca'bŏng tadreo 'ngah ca mang trùh daxroq, wa ùnh ta ca'bŏng tadreo ùh jah pat trùh 'ngah. 10 Pajàu phai caxùnh eo xam bai briang wa atàc cwàn enh dalam xam bai briang, hi khoi acom blo tanùh ùc pah kenh ca ca'bŏng tadreo. 11 Khoi ca aih lêh eo aih, caxùnh eo ma 'noiq, 'ràng blo tanùh aih loh enh gùng ca traiq, ùc đac ta mòiq nòi lem hreo. 12 Ùnh ta ca'bŏng tadreo phai khàng yôt, ùh khòh pat. Rìm xroq pajàu phai yŏc long ùnh bùh tam ta aih, tah ngè tadreo bùh enh 'nhèq, èh bùh ramaq da ngè tadreo waiq catèm ta aih. 13 Ùnh phai khàng yôt ta ca'bŏng tadreo, ùh khòh pat.
Ranenh Dèch Am Ngè 'Mau Mì
14 “ ‘Cô ranenh da lè dèch am 'mau mì: 'Bài con calô Arôn phai am ngè dèch am cô ta ca'bŏng tadreo enh ngìa ca Chuaq. 15 Mòiq ngai da wa haq phai yŏc mòiq cadop dàc 'yêh ta ngè am 'mau mì cô, dàu wa nhù hùang ma khoi tah enh 'nhèq ca 'mau mì, èh 'ràng bùh ta ca'bŏng tadreo đòiq broq ngè tadreo i hòi xua thùm ca Chuaq, đòiq broq lè bahmàng. 16 Dàc ma ŏi rah, Arôn wa 'bài con calô haq caq ùh alôn ca blo ta mòiq nòi hadròih, aih xàn Hnem Traiq Cùh Waiq. 17 Wì ùh khòh pai dàc aih alôn ca blo. Aih phàn Au khoi am ca wì haq ta 'bài ngè tadreo ma dìq jaq hadròih, tìah ta ngè tadreo rŏt hlài enh tôiq wa ngè tadreo rŏt hlài enh lôi. 18 Rìm ngai calô ta xinoi Arôn jah caq 'bài ngè tadreo cô. Cô mòiq ranenh hloi hloi ca hadròng hadrech pì ta 'bài ngè tadreo yŏc ùnh am ca Chuaq, mahaq toq mangai ma khoi wìa pajàu men jah caq.’ ”
19 Hi khoi Chuaq doi ca Môise: 20 “Cô ngè am Arôn wa 'bài con calô haq phai am Chuaq hì wì haq broq lè xùt dàu: Mòiq phàn mòiq jàt êpha dàc 'yêh, aih ngè dèch am xam 'mau mì, mòiq ha'ne am jò daxroq, mòiq ha'ne am jò daxèq. 21 Ngè am aih adrenh đòiq ta gŏc chao alôn ca dàu. Jò khoi chìn hi 'ràng cat loh tang ha'nech đòiq am atŏc i hòi xua thùm ca Chuaq. 22 Con calô leq ta ca xinoi Arôn ma neo jah xùt dàu hadròih đòiq thai ca Arôn ep broq am ngè tadreo cô hì wì jah xùt dàu. Cô ngè tadreo phai bùh dìq dŏng am ca Chuaq. Aih wìa mòiq ranenh wì haq ep broq hloi hloi. 23 'Màng aih, rìm ngè dèch am xam 'mau mì cô wì ep bùh dŏng dìq, ùh khòh caq.”
Ranenh Ngè Tadreo Rŏt Hlài
24 Hi khoi Chuaq doi ca Môise: 25 “Ìh phai doi ca Arôn wa 'bài con calô haq: ‘Cô ranenh ca ngè tadreo rŏt hlài enh tôiq lôi, ep pàc ngè tadreo cô enh ngìa ca Chuaq, ta nòi wì ma pàc ngè tadreo bùh. Aih ngè tadreo dìq jaq hadròih. 26 Pajàu leq am ngè tadreo rŏt hlài enh tôiq aih phai caq jam aih ta nòi hadròih ta xàn da Hnem Traiq Cùh Waiq. 27 Toq mangai ma khoi wìa pajàu men jah bèq jam aih. Tàng i mahem haprah troq eo mangai leq, èh phai rùh ta nòi hadròih. 28 Tàng khoi tàm eo aih ta 'balù broq xam taneh, èh phai broq padah gŏc aih, mahaq tàng tàm ta gŏc broq xam đùng, èh phai coih, khoi èh 'nheo ta diac đòiq jah hreo. 29 Rìm gu calô ma broq pajàu jah caq jam tadreo rŏt enh tôiq lôi cô. Cô ngè tadreo dìq jaq hadròih. 30 Mahaq ùh khòh caq jam da ngè tadreo rŏt hlài enh tôiq lôi tàng mahem haq khoi 'ràng 'mùt ta Nòi Hadròih đòiq waiq rŏt hlài enh tôiq lôi. Aih ep bùh dŏng dìq.