7
Phàn Ngè Tadreo Da Pajàu
“ ‘Cô ranenh da ngè tadreo đòiq rŏt dèch hlài enh tôiq lôi. Ngè tadreo aih phai dìq jaq hadròih. Wì haq phai pàc ngè aban aih đòiq tadreo ta nòi ma pàc 'bài ngè aban broq ngè tadreo bùh, hi khoi da'rat mahem dudan ca'bŏng tadreo. Èh haq am dìq ca ramaq xam ramaq tenh wa ramaq ma top roc caxènh crŏng wa ramaq cliac, wa baiq toq plì crŏng xam ramaq da plì crŏng dìq, ramaq ŏi kenh ca'bŏng, Pajàu bùh dŏng dìq ta ca'bŏng tadreo, broq ngè tadreo xam ùnh am ca Chuaq. Aih ngè tadreo broq rŏt hlài enh tôiq lôi. Rìm mangai calô ta 'bài pajàu jah caq jam cô ta nòi hadròih, aih ngè tadreo dìq jaq hadròih.
“ ‘Ngè tadreo rŏt hlài enh hiniq lôi hadai tìah ca ngè tadreo rŏt hlài enh tôiq lôi, ranenh haq hadai tìah ca dabau, 'bài ngè ma tadreo aih jah dŏng pajàu ma khoi tadreo rŏt hlài enh tôiq lôi. Pajàu ma am ngè tadreo bùh leq, èh jah yŏc akia ngè aban ma tadreo aih. 'Bài lè dèch am 'mau mì khoi pai ta tanùh, chiang ta gŏc chao loq bùh ta ùnh, èh jah dŏng pajàu ma yòng am tadreo. 10 Rìm lè dèch am 'mau mì alôn dàu loq ùh alôn dàu, aih jah axong ca 'bài con calô Arôn.
11 “ ‘Cô ranenh đòiq broq ngè tadreo waiq catèm dèch am ca Chuaq.
12 “ ‘Tàng i mangai leq dèch am ngè tadreo manè apôi dèch am pajùm ti ngè tadreo aih, 'bài 'benh 'yoh xùt dàu ùh alôn ca blo loq 'benh ratang xùt dàu ùh alôn blo wa xam dàc 'yêh alôn broq 'benh 'yoh xùt dàu. 13 Pajùm ca ngè waiq catèm đòiq manè apôi, haq phai am 'benh alôn ca blo hòm. 14 Haq phai yŏc mòiq hiniq ta 'bài ngè tadreo cô dèch tì am ca Chuaq. Phàn ma ŏi rah jah dŏng 'bài pajàu ma khoi da'rat mahem da ngè tadreo waiq catèm. 15 Jam da ngè tadreo waiq catèm đòiq manè apôi, èh phai caq dŏng dìq hì aih, ùh khòh đòiq rah trùh xroq èh.
16 “ ‘Mahaq tàng 'bài ngè tadreo cla to enh am loq am taiq haq pachac, tàng caq hì aih ùh dìq, đòiq caq hì da èh xôq ùh troq cleq, 17 mahaq tàng ŏi i rah trùh hì ma piq èh phai bùh đac. 18 Mangai leq ma caq ngè tadreo waiq catèm hì ma piq, ngè tadreo aih loh ca pi xìt. Mangai ma caq jam aih phai pòq tôiq.
19 “ ‘Ùh jah caq jam khoi đùng trùh bìac amùa, jam aih phai bùh đac. Jam ma 'noiq mangai leq hadròih men jah caq. 20 Mahaq mangai leq caq jam tadreo waiq catèm da Chuaq jò haq ùh lem hreo, èh mangai aih phai 'bìq hnan đac, pi am haq ŏi dèh ti jàn hòm. 21 Tàng mangai leq đùng trùh bìac amùa da con mangai loq da 'bài ngè aban loq bìac cleq 'mèq 'mac, khoi èh caq jam tadreo waiq catèm da Chuaq, èh phai 'bìq hnan đac, pi am haq ŏi dèh ti jàn hòm.’ ”
22 Chuaq doi hòm ca Môise: 23 “Ìh phai doi ca jàn Is-ra-ên: ‘Ùh khòh caq ramaq 'nhac ca ramaq 'bo, trìu loq bubi. 24 Ramaq 'bài ngè aban ma cachìt loq jam rôm 'bìq ngè rôm hich, jam aih jah đòiq broq ta bìac ma 'noiq mahaq joq 'nàng ùh khòh caq. 25 Ma jah 'màng aih tàng mangai leq caq ramaq da jam wì ma yŏc ùnh bùh am ca Chuaq, haq phai 'bìq hnan 'noh đac enh jàn cla. 26 Ta nòi leq pì ma ŏi, ùh khòh caq mahem, 'nhac ca mahem chìm loq ngè aban ma 'noiq. 27 Tàng mangai leq caq mahem, 'nhac ca mahem cleq, phai 'bìq hnan 'noh đac enh jàn cla.’ ”
28 Chuaq doi hòm ca Môise: 29 “Ìh phai doi ca jàn Is-ra-ên: ‘Mangai leq am ngè tadreo waiq catèm ca Chuaq, ngè tadreo aih cla haq phai 'ràng trùh. 30 Tì cla Mangai aih 'ràng dèch am xam ùnh ca Chuaq: Aih ramaq wa rada haq đòiq broq ngè tadreo am lam, am hlài enh ngìa ca Chuaq. 31 Khoi èh pajàu phai bùh ramaq enh 'nhèq ca'bŏng tadreo, mahaq rada haq jah Arôn wa 'bài con calô haq. 32 Enh ngè tadreo waiq catèm, pì phai am ca pajàu cataih pah 'ma đòiq broq ngè am. 33 Mangai leq ta 'bài con calô Arôn am mahem wa ramaq da ngè tadreo waiq catèm, èh cla haq jah cataih pah 'ma. 34 Ma jah 'màng aih ta 'bài ngè tadreo waiq catèm da jàn Is-ra-ên, Au yŏc rada wa cataih da ngè tadreo ma am lam am hlài enh ngìa ca Au, đòiq am ca pajàu Arôn wa 'bài con calô haq, tiaq troi ranenh hloi hloi da jàn Is-ra-ên ma phai wèq.’ ”
35 Aih phàn ta ngè tadreo bùh am ca Chuaq, phàn ma lah crài loh hadròih am ca Arôn wa 'bài con calô haq jah nhàn enh hì ma wì haq baxèm broq pajàu patìh ca Chuaq. 36 Aih bìac Chuaq khoi tanap ca jàn Is-ra-ên phai am ca wì haq nèh, hì wì ma khoi jah xùt dàu, aih mòiq ranenh hloi hloi enh 'nhòng cô trùh 'nhòng tau.
37 Aih ranenh da ngè tadreo bùh, lè dèch am 'mau mì, ngè tadreo broq rŏt hlài enh tôiq lôi, ngè tadreo broq rŏt hlài bìac hiniq lôi, ngè tadreo đòiq atŏc broq pajàu wa ngè tadreo waiq catèm. 38 Chuaq khoi doi ca Môise ta wang Sinai, hì ma Haq tanap thê jàn Is-ra-ên am ngè tadreo dađeh ca Chuaq ta đùng hawit Sinai.