9
Arôn Dèch Am Ngè Tadreo
Trùh hì rahem, Môise creo ca Arôn, 'bài con calô haq wa 'bài craq da Is-ra-ên, hi khoi haq doi ca Arôn: “Rùp mòiq toq 'bo calô đòiq broq ngè tadreo rŏt hlài enh tôiq lôi, mòiq toq trìu calô dìq ùh i ca teo xìt leq đòiq broq ngè tadreo bùh am ca Chuaq. Ìh phai doi ca jàn Is-ra-ên: ‘Pì phai rùp mòiq toq bubi calô broq ngè tadreo rŏt hlài enh tôiq lôi, wa yŏc mòiq toq 'bo con wa mòiq toq trìu con dìq mòiq hanam ùh i ca teo xìt leq, đòiq broq ngè tadreo bùh am ca Chuaq, wa mòiq toq 'bo, mòiq toq trìu calô, đòiq broq ngè tadreo waiq catèm am ca Chuaq, wa ngè tadreo dèch am xam 'mau mì alôn ti dàu, ma jah 'màng aih hì cô Chuaq jah mahno loh ca pì.’ ”
'Màng aih wì haq 'ràng enh ngìa ca Hnem Traiq Cùh Waiq 'bài ngè Môise ma khoi thê, hi khoi dìq dŏng ca jàn trùh haten enh ngìa ca Chuaq. Môise doi: “Cô bìac Chuaq thê pì broq đòiq can 'ngah 'ngai da Chuaq jah mahno loh ca pì.”
Hi khoi Môise doi ca Arôn: “Ìh trùh haten ca'bŏng tadreo am ngè tadreo rŏt hlài enh tôiq lôi wa ngè tadreo bùh da ìh am ca cla ìh wa am ca jàn jah hadròih. Èh ìh yŏc ngè tadreo da jàn đòiq broq ca wì jah hadròih, aih broq ca wì jah ta-atoq enh ngìa Chuaq, troq troi bàu Chuaq khoi thê.”
Arôn trùh haten ca'bŏng tadreo, pàc 'bo con đòiq broq ngè tadreo rŏt hlài enh tôiq lôi am ca dađeh. 'Bài con calô haq 'ràng mahem ca haq. Haq 'nhrùq hadrang tì ta mahem, xùt ta aki ca'bŏng tadreo, hi khoi ùc rah mahem ta xèm ca'bŏng tadreo. 10 Hi khoi haq yŏc ramaq baiq toq plì crŏng wa 'nah clèm 'ràng bùh ta ca'bŏng tadreo troq troi bàu Chuaq khoi thê Môise. 11 Mahaq jam wa akia haq 'ràng bùh enh gùng ca traiq.
12 Hi khoi haq pàc ngè aban đòiq broq ngè tadreo bùh. 'Bài con calô haq 'ràng trùh ca haq mahem, haq da'rat mahem dudan enh 'nhèq ca'bŏng tadreo. 13 Wì 'ràng ca haq jam tadreo bùh, xah tang ha'nech pajùm ca gàu, hi khoi haq bùh dìq enh 'nhèq ca ca'bŏng. 14 Arôn 'nheo cliac wa jènh 'ràng bùh enh 'nhèq pajùm ngè tadreo bùh ta ca'bŏng tadreo.
15 Hi khoi haq 'ràng ngè tadreo da jàn. Haq pàc mòiq toq bubi calô đòiq broq ngè tadreo rŏt hlài enh tôiq lôi da jàn, tìah ca ngè tadreo baxèm.
16 Khoi ca aih haq hadai am ngè tadreo bùh tiaq ranenh khoi pachì. 17 Khoi ca aih haq dèch am ngè tadreo xam 'mau mì, ùc bình cadop tì dađeh, 'ràng bùh ta ca'bŏng tadreo, broq tam ca ngè tadreo bùh daxroq.
18 Èh haq hadai pàc 'bo wa con trìu calô broq ngè tadreo waiq catèm am ca jàn. 'Bài con calô Arôn 'ràng ca haq mahem đòiq da'rat dudan ta 'nhèq ca'bŏng tadreo. 19 Wa haq 'ràng ca haq ramaq da 'bo wa ramaq trìu calô aih, tenh, ramaq ma lom ta cliac, baiq toq plì crŏng, wa 'nah clèm, 20 dìq ramaq cô pajùm ca rada, èh bùh pajùm ta ca'bŏng tadreo. 21 Hi khoi Arôn yŏc rada wa cataih pah 'ma, am lam am hlài jang ngìa Chuaq, tìah ca bàu Môise khoi thê.
22 Arôn dèch tì ti 'nhèq pah jàn waiq xôq ca wì. Atìq ca am ngè tadreo rŏt hlài enh tôiq lôi, ngè tadreo bùh, wa ngè tadreo waiq catèm, èh haq cadiang loh khoi ca'bŏng tadreo.
23 Môise wa Arôn mùt ta Hnem Traiq Cùh Waiq. Jò wa haq loh rai waiq xôq ca jàn, 'ngah 'ngai da Chuaq mahno loh ca jàn. 24 Hi khoi, mòiq pla ùnh enh ngìa ca Chuaq loh bùh cheo dŏng ngè tadreo wa ramaq ta ca'bŏng tadreo. Jò dìq ca jàn hnoq 'màng aih, wì haq dêh bàu manè apôi, rai bla-op dèh hadrò ta taneh.