10
Tôiq Lôi Da Nađap wa A-bi-hu
Baiq ngai con calô Arôn, aih Nađap wa A-bi-hu, wê abôq tah ùnh wa jreo xua thùm ta aih, èh dèch am ca Chuaq mòiq hiniq ùnh ma crài aih ùnh ma Chuaq ùh thê. Mòiq pla ùnh loh enh ngìa ca Chuaq cheo đac wa haq. Wa haq cachìt enh ngìa ca Chuaq. Môise doi ca Arôn: “Aih bìac Chuaq enh anoi jò Haq khoi doi:
“ ‘Mangai ma lam haten ca Au,
Wì ep ngan padèch Au hadròih
wa enh ngìa dìq ca jàn,
Au phai jah wì padèch ha'nhèq.’ ”
'Màng aih, Arôn ŏi hatenh.
Môise creo ca Mi-sa-ên wa Ên-xa-phan, baiq ngai con calô da U-xi-ên, dùch da Arôn. Môise doi: “Lam haten beq, tòng hanang wa baiq ngai oh daq pì khoi enh Nòi Hadròih 'noh enh gùng ca traiq.” 'Màng aih wì haq trùh haten tòng hanang ŏi raq caxùnh eo ha'mac loh enh gùng ca traiq tìah bàu Môise ma thê.
Hi khoi Môise doi ca Arôn, Ê-li-a-xa wa I-tha-ma, baiq ngai con calô da Arôn: “Pì apaq dŏih calôp wa apaq hich dèh eo, đòiq pì ùh hìaq cachìt wa Chuaq ùh hìaq nòih ca dìq ca jàn Is-ra-ên. Mahaq oh daq pì wa dìq ca jàn jah hmoi crò taiq nen ùnh ma bùh cachìt ca Nađap wa A-bi-hu. Apaq loh khoi ca 'mang Hnem Traiq Cùh Waiq đòiq ùh hìaq cachìt, taiq nen dàu xùt da Chuaq ŏi tì pì.” Wì haq broq tiaq bàu Môise.
Chuaq hi doi ca Arôn: “Jò leq mùt ta Hnem Traiq Cùh Waiq, ìh wa 'bài con calô ìh apaq ôq alac nho loq ôq cadroh đòiq pì ùh hìaq cachìt. Aih bàu thê hloi hloi ta 'bài 'nhòng ta atìq, 10 waq ca pì jah hadro bìac hadròih wa bìac ùh hadròih. Bìac lem hreo wa bìac ùh lem hreo. 11 Khoi èh jah hnài jàn Is-ra-ên dìq ca bàu thê Chuaq nhò Môise khoi doi am ca wì.”
12 Môise doi ca Arôn wa baiq ngai con calô haq ma ŏi rìh, aih Ê-li-a-xa wa I-tha-ma: “Yŏc ngè tadreo dèch am xam 'mau mì ŏi rah atìq ma khoi bùh ta ca'bŏng tadreo am ca Chuaq, caq dahwèq aih ùh alôn blo hloi jang ca'bŏng tadreo, ma jah 'màng aih ngè am cô dìq jaq hadròih. 13 Pì phai caq ngè tadreo cô nòi hadròih, ma jah 'màng aih cô phàn da ìh wa 'bài con calô ìh ta 'bài ngè tadreo yŏc ùnh am ca Chuaq taiq Haq khoi thê au broq 'màng aih. 14 Mahaq rada da ngè tadreo đòiq dèch atŏc am lam am hlài wa cataih ngè ma tadreo aih, ìh, 'bài con calô ìh wa 'bài con cadrì ìh, jah caq dahwèq aih jang nòi lem hreo, ma jah 'màng aih phàn aih khoi am đòiq broq phàn crài da ìh wa 'bài con calô ìh, enh ngè tadreo waiq catèm da jàn Is-ra-ên. 15 Cataih am dèch tŏc wa rada dèch atŏc am lam am hlài, wì phai 'ràng trùh pajùm ramaq ma bùh enh 'nhèq ca'bŏng tadreo tiaq ranenh am atŏc dai cwa dai hlài enh ngìa ca Chuaq. Dahwèq aih jah wìa da ìh wa 'bài con calô ìh broq tiaq ranenh hloi hloi tiaq ca Chuaq ma khoi thê.”
16 Mahaq Môise chaq bubi ma broq ngè tadreo rŏt dèch hlài enh tôiq lôi, hnoq haq khoi bùh cheo! Môise nòih ca Ê-li-a-xa wa I-tha-ma con calô Arôn, doi: 17 “Hagleq chôp ma ùh caq jam am ngè tadreo rŏt hlài enh tôiq lôi ta nòi hadròih? Ma jah 'màng aih, aih dahwèq caq dìq jaq hadròih Chuaq khoi am ca chôp waq ca chôp pòq yŏc tôiq da 'bài jàn wa broq lè rŏt hlài enh tôiq lôi ca wì haq enh ngìa ca Chuaq. 18 Cô, taiq mahem haq ùh i 'ràng mùt nòi hadròih, joq 'nàng chôp khòh caq ngè tadreo aih ta Nòi Hadròih tiaq bàu au ma khoi thê.”
19 Mahaq Arôn doi hlài ca Môise: “Hì cô wa haq khoi am ngè tadreo rŏt hlài enh tôiq lôi wa ngè tadreo bùh dađeh enh ngìa ca Chuaq. Jò bìac 'màng cô loh ti au, tàng hì cô au khoi caq ngè tadreo rŏt hlài enh tôiq lôi, 'màng aih èh i lem manoh ca Chuaq ùh?” 20 Môise tàng bàu aih, haq ŏi catèm.