11
Jam Hreo wa Jam Ùh Hreo
Chuaq doi hòm ca Môise wa Arôn: “Doi ca jàn Is-ra-ên: ‘Ta 'bài ngè rìh ta crŏng taneh, cô 'bài ngè ma pì jah caq. Ngè leq i cachop tawah wa loq tacai, èh 'bài ngè aih pì jah caq.
“ ‘Ngè leq loq tacai, mahaq cachop ùh tawah aih ùh khòh caq. Lŏcđa, 'nhac ca haq loq tacai, mahaq haq ùh tawah cachop. 'Màng aih phai ngan haq ngè ùh hreo. Tajŏc loq tacai mahaq ùh i cachop tawah, 'màng aih pì ep ngan dahwèq caq aih ùh lem hreo. Padòng wang haq loq tacai mahaq haq ùh i cachop tawah, 'màng aih phai ngan haq ngè ùh hreo. Chùa haq i cachop tawah mahaq ùh i tacai, 'màng aih phai ngan haq ngè ùh hreo. Pì ùh khòh caq jam, hadai ùh jah bèq hanang 'bài ngè aih, ma jah 'màng aih, 'bài ngè aih ùh hreo.
“ ‘ 'Bài ngè ma rìh ta diac, 'nhac ca diac raxìq loq diac cròng, tàng adrech leq ma i cachep ta akia, èh dìq ngè aih pì jah caq. 10 Adrech leq ma ŏi ta diac raxìq loq diac cròng, ngè ma ŏi ta diac, ma leq ma ùh i cachep ta akia, èh ùh khòh caq. Dìq ca ngè aih pì ngan đang ca ramòt. 11 Taiq pì phai ngan dìq ngè aih đang ca ramòt. 'Màng aih, pì ùh khòh caq ngè aih, mahaq phai ramòt chac hanang ngè aih. 12 Ma jah 'màng aih dìq ca ngè ma rìh ta diac, ma leq ma ùh i cachep ta akia, aih ngè pì phai ngan đang ca ramòt.
13 “ ‘ 'Bài adrech chìm đang ca ramòt ma ùh khòh caq, aih: Chìm cliang, chìm cliang kèn wa chìm cliang cliu, 14 cliang cliu wa dìq dèh adrech tiaq chìm cliang cliu aih, 15 dìq adrech chìm ac, 16 chìm đađìu, chìm da-ôh, chìm diac raxìq wa dìq adrech chìm cliang, 17 chìm da-ôh 'yoh, chìm cli coc diac raxìq, chìm da-ôh càn, 18 da-ôh taboc, chìm talùiq, cliang kèn, 19 chìm cli coc, chìm yiac wa dìq adrech aih, chìm tèn panài wa racàt.
20 “ ‘Dìq ca ngè 'yêh ma rìh ta đùng leq i panan wa lam pôn toq jènh, èh pì đang ca ramòt. 21 Mahaq ŏi ta dìq ngè 'yêh ma rìh ta đùng, adrech leq ma i panan wa lam pôn toq jènh, pì jah caq ma leq ma i jènh đòiq aplôh ta taneh. 22 Aih lìp tiaq dèh adrech haq, lìp tùc tiaq dèh adrech haq, canhenh wa dìq adrech haq. 23 Mahaq dìq ngè 'yêh ma rìh ta đùng i panan lam pôn toq jènh ma 'noiq èh pì đang ca ramòt.
24 “ ‘Dìq ca ngè aih broq ca pì ùh hreo hadròih. Cabô bèq chac hanang aih, wì haq wìa ùh hreo hadròih trùh chìuq xèq. 25 Mangai leq tŏch hanang ngè aih, èh phai rùh dèh eo wa wìa ùh hreo trùh xèq.
26 “ ‘Dìq ngè i cachop, mahaq ùh tawah ùh loq tacai, aih ngè ùh hreo. Mangai leq đùng trùh èh ùh hreo. 27 Dìq ca ngè rìh lam pôn toq jènh i cachop, èh doi wì aih ùh hreo ca pì. Mangai leq bèq hanang aih, haq phai 'bìq ùh hreo trùh xèq. 28 Tàng mangai leq tŏch hanang aih, èh haq phai rùh dèh eo wa 'bìq ùh hreo trùh xèq. Dìq ngè aih ùh hreo ca pì.
29 “ ‘Dìq ca ngè ma lam amoq ta crŏng taneh, aih dìq adrech ma broq ca pì ùh hreo: cani mang mai, cani wa dìq ca adrech tacot, 30 bŏn, tacot, jahòang, tacot ta braih, wa tacot tablòq nhum akia. 31 Aih dìq ca ngè ma lam amoq ma broq ca pì ùh hreo. Mangai leq bèq hanang wì aih wìa ùh hreo trùh xèq. 32 Jò ngè hanang aih clìh troq dahwèq cleq, èh dahwèq aih loh ca ùh hreo, 'nhac ca dahwèq xam long, eo cwàn, akia, loq 'bao, aih ngè wì ma enh waq, phai tàm ngè aih ta diac. Ngè aih 'bìq ùh hreo trùh xèq, èh men hreo hlài. 33 Tàng hanang aih clìh troq cabi xam taneh, dahwèq cleq ma tah ta trom cabi aih, dìq 'bìq ùh hreo, èh phai broq padah đac cabi aih. 34 Ùh kè ca dahwèq caq cleq 'bìq diac aih haprah, loq diac ôq leq ta rìm abôq, diac aih èh wìa ùh hreo. 35 Jò ha'nech hanang aih taclìh troq dahwèq cleq, èh dahwèq aih ùh hreo, 'nhac ca tanùh, 'nhac ca gŏc hadai phai raliang cađac. Ngè aih ùh hreo, èh pì ep ngan ngè aih ngè ùh hreo hloi. 36 Mahaq tàng mòiq toq diac tamŏc loq mòiq toq 'bau diac hreo 'bìq hanang ngè aban taclìh mùt, diac aih xôq hreo. Mahaq mangai leq bèq hanang aih, èh haq ùh hreo. 37 Tàng ha'nech hanang aih clìh troq adrech 'nhòq i rai ta đùng, èh adrech aih ŏi hreo. 38 Mahaq tàng adrech ta đùng khoi jah pùc diac 'bìq ha'nech hanang clìh troq, èh adrech aih 'bìq ùh hreo ca pì.
39 “ ‘Jò mòiq ngè aban cleq da pì khòh caq mahaq cachìt, mangai leq bèq hanang aih phai 'bìq ùh hreo trùh xèq. 40 Tàng mangai leq caq jam ngè cachìt aih, èh phai rùh dèh eo, khoi èh 'bìq ùh hreo trùh xèq. Tàng mangai leq tòng ngè cachìt aih, èh hadai phai rùh dèh eo wa 'bìq ùh hreo trùh xèq.
41 “ ‘Dìq ca ngè ma 'yêh leq rìh ta đùng moq ta crŏng taneh, dìq 'mèq 'mac, ùh khòh caq jam haq. 42 Rìm ngè 'yêh rìh ta taneh moq xam cliac, loq lam pôn toq jènh, loq lam xam bàc jènh, pì ùh khòh caq taiq dìq ngè aih ramòt. 43 Pì apaq broq ca dađeh amùa amech taiq adrech ngè 'yêh rìh ta đùng aih. Apaq broq ca dađeh ùh hreo taiq bìac aih. 44 Ma jah 'màng aih Au Chuaq Boc Plình da pì, 'màng aih pì phai broq ca dađeh lah crài loh hadròih, taiq Au hadròih. Pì apaq taiq ngè 'yêh leq ma rìh ta đùng broq ca dađeh ùh hreo. 45 Ma jah 'màng aih Au Chuaq, Haq ma khoi 'nong pì loh khoi ca gùng Aicàp đòiq broq Boc Plình da pì. Èh pì phai wìa hadròih ma jah 'màng aih Au hadròih.
46 “ ‘Aih ranenh ta ngè aban, adrech chìm, dìq ngè rìh ta diac, dìq ngè ma 'yêh rìh ta đùng ta crŏng taneh, 47 đòiq achùa ta'ne ngè hreo wa ngè ùh hreo, ta'ne ngè jah caq wa ngè ùh khòh caq.’ ”