12
Ranenh Da Mangai Broq Miq
Chuaq doi ca Môise: “Doi ca jàn Is-ra-ên: ‘Jò mòiq ngai cadrì ŏi jiang khoi xa-ông mòiq toq con calô, èh phai 'bìq amùa trom tapèh hì, tìah ca jò gu cadrì 'nang i mahem. Cwa hì rahem, wì phai broq lè cat akia ca con nga calô aih, Hi khoi mangai cadrì aih phai denh trom 33 hì trùh jò chac haq jah xrênh, ùh khòh bèq mòiq bìac hadròih leq, loq lam trùh Nòi Hadròih trùh jò haq jah xrênh chac. Mahaq tàng haq xa-ông con cadrì, èh haq phai 'bìq amùa trom 14 hì, tìah ca jò haq 'nang i mahem, ep denh trom 66 hì, waq dèh ca chac jah xrênh.
“ ‘Jò chac haq hi xrênh, 'nhac ca haq xa-ông con cadrì loq con calô, mangai cadrì aih ep am ca pajàu jang 'mang Hnem Traiq Cùh Waiq mòiq toq trìu con mòiq hanam đòiq broq ngè tadreo bùh, mòiq toq chìm trù hnem loq chìm trù gùng đòiq broq ngè tadreo rŏt hlài enh tôiq lôi. Pajàu phai 'ràng am ngè tadreo aih enh ngìa ca Chuaq broq lè rŏt hlài enh tôiq lôi ca mangai cadrì aih, hi khoi haq jah hreo atìq ca bìac loh mahem.
“ ‘Aih ranenh da mangai cadrì xa-ông con calô loq con cadrì. Mahaq tàng haq ùh i đeh ca trìu con, èh phai i baiq chìm trù gùng loq baiq toq con trù hnem, mòiq đòiq broq ngè tadreo bùh, mòiq đòiq broq ngè rŏt hlài enh tôiq lôi. Èh pajàu broq lè rŏt hlài enh tôiq lôi ca haq, khoi ca aih haq jah hreo.’ ”