13
Ranenh ca Mangai Bacùn
Chuaq doi ca Môise wa Arôn: “Tàng i mangai leq hnoq ta akia dađeh loh ca pa-êh, patenh loq teo xìt taboc, wìa tìah ca akia dađeh enh loh ca bacùn, èh wì phai ajèn 'ràng mangai trùh ta pajàu Arôn, loq trùh jang mòiq con calô haq ma broq pajàu. Pajàu aih phai ngan hlài teo xìt ŏi ta akia ta chac mangai aih, tàng xàc ma hon jang nòi aih loh ca taboc, khoi èh jang aih loh ca trom yi jrùq ca jang 'noiq ta chac haq, aih bình bacùn. Pajàu ngan hlài phai anoi pa'noh da mangai cô ùh hreo. Mahaq tàng teo xìt taboc ŏi ta akia ta chac haq ùh jrùq yi hnao ca nòi jang 'noiq ta akia ca chac haq, èh xàc haq ma hon jang aih ùh taboc, èh pajàu phai đòiq toq mòiq ngai haq ta nòi crài tapèh hì. Trùh hì tapèh, pajàu phai ngan hlài haq. Tàng bình aih ùh hlàm yi hnao wa ùh hìaq loh tam ta akia, èh pajàu phai đòiq toq mòiq ngai haq ta nòi crài trom tapèh hì hòm. Trùh hì tapèh, pajàu phai ngan hlài haq hòm. Tàng teo xìt aih khoi taclah, ùh hìaq loh tam ta akia, èh pajàu anoi pa'noh mangai aih khoi hreo. Nòi aih toq patenh. Mangai aih phai rùh dèh eo, èh jah lem hreo. Mahaq tàng atìq ca haq trùh enh ngìa ca pajàu đòiq jah anoi pa'noh haq khoi hreo, èh patenh loh hòm ta akia haq, haq phai trùh jang pajàu yàng ma baiq hòm. Pajàu phai ngan hlài hòm. Tàng hnoq patenh khoi loh tam ta akia, èh pajàu phai anoi pa'noh haq ùh hreo, aih bình bacùn.
“Tàng i mangai leq i bình bacùn loh ta chac haq, èh phai ajèn 'ràng mangai aih trùh enh ngìa ca pajàu. 10 Pajàu phai ngan hlài. Tàng hnoq ta akia i nòi êh taboc wa broq ca xàc ma hon jang aih loh ca taboc, khoi èh i xech gòh mahem nòi êh aih, 11 aih bình bacùn khoi dùnh ta akia da chac haq. Pajàu phai anoi pa'noh mangai aih ùh hreo, èh ùh nhet đòiq toq mòiq ngai haq ta nòi crài hòm, ma jah 'màng aih haq khoi 'bìq amùa taiq bình aih.
12 “Mahaq tàng bình bacùn caq, lom jàp jìa ca akia haq, enh gàu trùh jènh, rìm nòi pajàu ma ngan hnoq, 13 èh pajàu phai ngan hlài da haq. Tàng bình bacùn lom dìq dŏng ca chac haq, èh phai anoi pa'noh mangai aih lem hreo, dài dìq ca teo xìt da haq khoi loh ca taboc jàp ca chac. 14 Mahaq tàng i xech gòh mahem loh ta chac, èh haq ùh lem hreo. 15 Jò leq pajàu hnoq teo xìt ta xech joq gòh mahem, èh phai anoi pa'noh mangai aih ùh lem hreo. Xech gòh mahem ùh lem hreo, aih bình bacùn. 16 Mahaq tàng xech gòh mahem aih loh ca taboc, èh haq phai trùh ta pajàu. 17 Pajàu phai ngan hlài da haq. Tàng teo xìt khoi loh ca taboc, èh phai anoi pa'noh mangai i xìt aih khoi hreo, ma jah 'màng aih khoi jah hreo lem.
18 “Jò i mòiq ngai leq ta akia haq i patenh khoi jah broq brêh, 19 mahaq jang nòi ma patenh aih i teo êh taboc loh hlài loq i clŏc taboc wa gòh bah, èh mangai aih phai trùh jang ta pajàu. 20 Pajàu phai ngan hlài. Tàng teo êh aih loh ca yi jrùq ca akia jang 'noiq, khoi èh tàng xàc jang aih loh ca taboc, èh pajàu phai anoi pa'noh haq ùh lem hreo, aih bình bacùn khoi loh enh nòi adroi i patenh. 21 Mahaq tàng pajàu ngan hlài hnoq ùh i xàc taboc jang nòi aih, wa ùh yi jrùq ca akia jang 'noiq, wa hnoq haq khoi wìa taclah, èh phai đòiq toq mòiq ngai haq ta nòi crài trom tapèh hì. 22 Tàng teo xìt aih caq làn ta akia, èh pajàu phai anoi pa'noh haq ùh lem hreo, aih bình bacùn. 23 Mahaq tàng teo clŏc taboc aih ùh caq làn ta akia hòm, èh pajàu phai anoi pa'noh mangai aih khoi lem hreo, ma jah 'màng aih, aih toq teo xìt patenh.
24 “Tàng i mangai leq padŏc ca ùnh, teo padŏc aih loh ca teo xìt gòh bah loq taboc, 25 èh pajàu phai ngan hlài. Tàng xàc jang teo xìt aih loh ca taboc, wa tàng teo xìt aih yi jrùq ca akia, aih bình bacùn loh enh nòi padŏc. 'Màng aih, pajàu phai anoi pa'noh mangai aih ùh hreo, aih bình bacùn. 26 Mahaq tàng pajàu ngan hlài ùh hnoq xàc taboc jang teo xìt aih, ùh yi jrùq ca akia jang 'noiq, wa hnoq haq khoi taclah, èh phai đòiq toq mòiq ngai haq ta nòi crài tapèh hì; 27 Trùh hì tapèh, pajàu phai ngan hlài haq. Tàng teo xìt aih caq làn ta akia, èh phai anoi pa'noh mangai aih ùh lem hreo, aih teo xìt bình bacùn. 28 Mahaq tàng teo xìt ùh caq làn ta akia, ŏi mòiq nòi wa wìa taclah, aih teo êh enh padŏc. Pajàu phai anoi pa'noh mangai aih lem hreo, taiq teo xìt aih toq teo xìt da padŏc ca ùnh.
29 “Tàng i mangai cadrì loq mangai calô i habau ta gàu loq ta kiang, 30 èh pajàu phai ngan hlài jang nòi teo xìt aih. Tàng teo xìt yi jrùq ca akia wa i xàc ratang wa nhum ngèq, èh pajàu phai anoi pa'noh haq 'nhòq jah hreo, aih 'bình bacùn loh ta gàu, ta kiang. 31 Mahaq tàng pajàu ngan hlài teo xìt aih hnoq yi jrùq ca akia wa ùh i xàc gam, èh phai đòiq toq mòiq ngai haq ta nòi crài tapèh hì taiq haq i bình bacùn. 32 Tapèh hì atìq, pajàu phai ngan hlài teo xìt aih. Tàng teo xìt aih ùh caq làn wa ùh i ca xàc ngèq hon ta meh, wa ùh yi jrùq ca akia, 33 èh mangai aih phai got đac xàc dudan jang aih, mahaq ùh khòh got jang teo xìt, èh pajàu đòiq toq mòiq ngai haq ta nòi crài tapèh hì hòm. 34 Trùh hì ma tapèh, pajàu hi ngan hlài. Tàng teo xìt aih ùh caq làn ta akia, ùh yi jrùq ca akia, èh pajàu phai anoi pa'noh mangai khoi lem hreo. Mangai bình aih phai rùh dèh eo, èh jah lem hreo. 35 Mahaq tàng atìq ca jò khoi jah anoi pa'noh haq khoi lem hreo, èh teo xìt aih caq làn hòm ta akia, èh pajàu phai ngan hlài. 36 Tàng teo xìt aih khoi caq làn akia, pajàu ùh nhet ca chaq hnoq xàc ngèq hòm. Mangai aih khoi 'bìq ùh lem hreo. 37 Mahaq tàng teo xìt aih ùh hìaq caq làn akia wa khoi hon xàc gam jang nòi aih, haq khoi brêh, haq khoi lem hreo, wa pajàu jah anoi pa'noh haq khoi lem hreo.
38 “Jò leq hnoq mangai cadrì loq mangai calô i teo xìt taboc ta akia haq, 39 pajàu phai ngan hlài. Tàng ta akia haq i teo xìt taboc bah, aih patô đeh akia toq i rahenh. Mangai aih xôq ŏi lem hreo.
40 “Tàng i mangai leq hadrùih xàc gàu, aih mangai ngùn gàu, haq lem hreo. 41 Tàng xàc gàu haq hadrùih toq enh ngìa, aih mangai ngùn gàu pah ngòng gàu, haq xôq ŏi lem hreo. 42 Mahaq tàng ta gàu ngùn loq pah ngòng i teo xìt taboc gòh, aih bacùn loh jang nòi gàu ngùn loq pah ngòng. 43 Pajàu phai ngan hlài. Tàng nòi êh ta teo xìt jang nòi gàu ngùn loq pah ngang gàu loh ca taboc gòh bah tìah ca bình bacùn akia chac mangai, 44 èh mangai cô khoi i 'bình bacùn. Pajàu phai anoi pa'noh haq ùh lem hreo. Aih bình bacùn ta gàu haq.
45 “ 'Màng aih mangai khoi i 'bình bacùn phai hich dèh eo, ca'naih dèh xàc loh lìq làn, rai bàng hacùng rai cachech: ‘Ùh lem hreo, ùh lem hreo.’ 46 Jò haq ŏi i 'bình bacùn aih, haq 'bìq ùh lem hreo hloi. Haq phai ŏi mòiq ngai enh gùng ca traiq.
Ranenh da Bìac Phòac
47 “Jò leq ta eo i teo phòac, 'nhac ca eo xam xàc trìu, loq xam bai briang, 48 ta akia loq ta caxi brai xam briang loq brai xam xàc trìu, ta akia loq ta cleq broq xam akia, 49 tàng teo aih loh ca nhum nget loq gòh bah ta eo, ta brai xam akia, aih teo phòac, èh phai 'ràng trùh ca pajàu ngan. 50 Pajàu phai ngan hlài teo phòac aih, èh clêh ngè ma i teo aih tapèh hì. 51 Hì ma tapèh, pajàu phai ngan hlài jang aih, tàng teo phòac aih caq làn ta eo, ta dang gat loq dang yôh, ta cleq xam akia, èh phai ngan tìah ca bình bacùn caq jàp jìa. Ngè aih khoi ùh lem hreo. 52 'Màng aih pajàu phai bùh cađac eo, 'nhac ta brai dang gat loq dang yôh, ta brai xam xàc trìu loq xam briang, loq ngè cleq broq xam akia i teo phòac aih, aih bacùn. Phai bùh đac dìq ngè aih ta ùnh.
53 “Mahaq tàng pajàu ngan hlài, pi hnoq teo phòac aih caq làn ta eo, ta brai, loq ngè cleq broq xam akia, 54 èh pajàu phai thê wì rùh 'bài eo ma i phòac aih, khoi èh phai đòiq dìq ngè aih ŏi nòi crài tapèh hì hòm. 55 Jò rùh hi gêh, pajàu phai ngan hlài. Tàng phòac aih ùh caq làn tam wa ùh halìh nhum, èh ngè aih khoi ùh lem hreo. Phai 'ràng bùh, ma jah 'màng aih teo phòac khoi caq eo enh 'nhèq wa enh ngìa. 56 Mahaq tàng jò khoi rùh, pajàu hnoq teo phòac aih khoi taclah, èh phai hich đac teo phòac dŏih khoi enh eo, loq enh cleq akia. 57 Tàng phòac ŏi loh ta nòi leq hòm ta eo, loq ta ngè cleq xam akia, aih bìac phòac aih khoi làn tam, èh phai bùh đac ngè aih ta ùnh. 58 Mahaq eo, loq brai, loq ngè cleq xam akia khoi rùh, teo phòac khoi taclah, èh phai rùh hlài yàng baiq, men jah lem hreo.”
59 Aih ranenh da bìac phòac ta nòi leq ta eo xam xàc trìu loq xam brai habùac loq ta ngè cleq xam akia, đòiq anoi pa'noh lem hreo loq ùh lem hreo.