14
Ranenh ca Mangai Bacùn Jò Haq Jah Hreo
Chuaq doi ca Môise: “Cô ranenh ca mangai bacùn hì haq jah hreo, wì ajèn mangai bacùn trùh nòi pajàu. Pajàu phai loh enh gùng ca traiq ngan haq. Tàng teo xìt bacùn da haq khoi jah brêh, èh pajàu thê 'ràng baiq toq chìm ŏi rìh aih adrech chìm hreo lem, long hùang nam, brai nhum gòh mahem wa long xônh. Pajàu thê pŏt ranŏng mòiq ŏi ta baiq toq chìm aih ta 'balù broq xam taneh ta diac 'nang loh. Khoi ca aih rùp chìm ma ŏi rìh wa long hùang nam, brai gòh mahem, cachiq xônh, 'ràng tah ta mahem chìm tau ma khoi pŏt ranŏng ta diac 'nang loh. Pajàu phai da'rat mahem tapèh yàng ta mangai ma khoi jah brêh aih, wa anoi pa'noh haq khoi jah hreo. Khoi èh ca'naih chìm ma ŏi rìh ta đùng.
“Mangai ma khoi jah brêh aih phai rùh dèh eo, got dìq ca xàc, hùm ta diac, khoi èh jah hreo. Khoi ca aih haq jah mùt ta nòi traiq, mahaq haq ùh jah mùt ta hnem traiq dađeh, mahaq phai ŏi enh gùng tapèh hì. Trùh hì tapèh haq phai coih dŏng dìq xàc gàu, xàc mum xam xàc canình mat. Hi khoi haq phai rùh eo, hùm ta diac, èh men jah hreo.
10 “Trùh hì rahem haq phai rùp baiq toq trìu calô ùh i ca teo xìt wa mòiq toq trìu cadrì 'nhòq jah mòiq hanam ùh i ca teo xìt, piq phàn mòiq jàt êpha dàc 'yêh alôn ca dàu broq ngè tadreo dèch am xam 'mau mì wa mòiq 'ne lìt dàu. 11 Pajàu broq lè anoi pa'noh haq hreo lem, phai 'ràng mangai 'nang jah brêh ca 'bình aih trùh enh ngìa ca Chuaq jang nòi 'mang Hnem Traiq Cùh Waiq.
12 “Khoi ca aih pajàu phai rùp mòiq ŏi ta baiq toq trìu calô đòiq am broq ngè tadreo rŏt hlài enh tôiq lôi, wa 'ne lìt dàu, broq tiaq ranenh đòiq atŏc am lam am hlài enh ngìa ca Chuaq. 13 Khoi ca aih haq pàc trìu aih ta mòiq nòi hadròih ma loq jêh 'bài ngè tadreo broq ngè rŏt dèch hlài enh tôiq lôi wa ngè tadreo bùh, ma jah 'màng aih ngè tadreo rŏt dèch hlài enh tôiq lôi wa ngè tadreo bùh, aih phàn da pajàu. Aih ngè dìq jaq hadròih. 14 Pajàu phai yŏc mahem ngè ma tadreo rŏt hlài enh bìac pòq lôi, xùt aplì don pah 'ma wa hadrang can tì pah 'ma wa hadrang can jènh pah 'ma. 15 Khoi èh pajàu phai ùc toq 'biaq dàu ta capiang tì pah 'ngeo dađeh, 16 'nhrùq hadrang tì pah 'ma ta dàu ŏi ta gêh tì pah 'ngeo dađeh, khoi èh da'rat tapèh yàng enh ngìa ca Chuaq. 17 Dàu ma ŏi hlài ta gêh tì, pajàu phai yŏc xùt ta plì don pah 'ma mangai ma jah brêh aih, ta hadrang tì can pah 'ma wa ta hadrang can jènh pah 'ma, wa xùt dàu enh 'nhèq ca mahem ngè tadreo rŏt hlài enh bìac pòq lôi. 18 Dàu ma ŏi i rah ta gêh tì, pajàu phai xùt ta gàu mangai ma khoi jah brêh ca 'bình. 'Màng aih pajàu khoi broq lè rŏt hlài enh tôiq lôi ca haq enh ngìa Chuaq.
19 “Khoi ca aih pajàu phai am ngè tadreo rŏt dèch hlài enh tôiq lôi ca mangai bacùn jah broq hreo. Khoi ca aih pajàu phai pàc con trìu ma đòiq broq ngè tadreo bùh aih. 20 Pajàu phai dèch am pajùm ti ngè tadreo dèch am 'mau mì wa ngè rŏt hlài enh tôiq lôi ta ca'bŏng tadreo. 'Màng aih pajàu khoi broq rŏt hlài enh tôiq lôi ca mangai cô, èh haq khoi jah lem hreo.
21 “Mahaq tàng mangai aih pa, ùh i đeh ca cùng đòiq am ngè tadreo cô, èh haq phai rùp mòiq toq con trìu calô đòiq broq ngè tadreo rŏt hlài am ca dađeh enh bìac pòq hiniq lôi wa broq tiaq ranenh am lam am hlài đòiq broq lè rŏt hlài enh tôiq lôi am ca haq, èh hadai yŏc mòiq phàn mòiq jàt dàc 'yêh alôn ca dàu broq ngè tadreo dèch am xam 'mau mì wa 'ne lìt dàu. 22 Tiaq dèh padren haq ma i, haq hadai 'ràng baiq toq chìm trù gùng loq baiq toq con trù hnem. Mòiq toq đòiq broq lè rŏt hlài enh tôiq lôi, mòiq toq đòiq broq ngè tadreo bùh.
23 “Trùh hì rahem phai 'ràng trùh dahwèq cô jang nòi Hnem Traiq Cùh Waiq đòiq pajàu jah broq lè broq hreo enh ngìa ca Chuaq. 24 Pajàu phai rùp con trìu calô wa 'ne lìt dàu đòiq broq ngè tadreo rŏt hlài am ca dađeh enh bìac pòq hiniq lôi, hi khoi dèch am tiaq ranenh am lam am hlài enh ngìa ca Chuaq. 25 Khoi ca aih pajàu jêh con trìu ma broq lè rŏt hlài enh bìac pòq hiniq lôi, yŏc mahem xùt aplì don pah 'ma, ta tì hadrang can pah 'ma, wa ta hadrang can jènh pah 'ma da mangai ma jah bìac aih. 26 Khoi èh pajàu phai ùc dàu ta tì pah 'nheo dađeh, 27 yŏc hadrang tì pah 'ma 'nhrùq ta dàu tì pah 'ngeo, da'rat tapèh yàng enh ngìa ca Chuaq. 28 Dàu ma ŏi hlài ta gêh tì, pajàu phai xùt ta plì don mangai ma jah brêh aih, ta hadrang can tì pah 'ma wa ta hadrang can jènh pah 'ma, ta nòi ma khoi xùt mahem ngè tadreo rŏt hlài dađeh enh bìac pòq hiniq lôi. 29 Dàu ŏi i rah ta tì, pajàu aih phai tah ta gàu mangai ma jah brêh aih. 'Màng aih pajàu khoi broq lè rŏt hlài enh tôiq lôi ca mangai aih enh ngìa ca Chuaq. 30 Khoi èh pajàu phai am mòiq toq chìm trù gùng loq trù hnem tiaq dèh mangai aih ma i. 31 Haq phai am ngè tiaq dèh padren haq ma i broq mòiq ngè tadreo rŏt hlài enh tôiq lôi, èh broq ngè tadreo bùh wa ngè tadreo dèch am xam 'mau mì. 'Màng aih pajàu khoi broq lè rŏt hlài enh tôiq lôi da mangai ma khoi jah brêh enh ngìa ca Chuaq.
32 “Aih ranenh ca lè broq am ca mangai i 'bình bacùn mahaq tiaq dèh padren haq ma i.”
Broq Hreo Hnem 'Bìq Phòac
33 Chuaq doi ca Môise wa Arôn: 34 “Jò leq pì trùh ta gùng Ca-na-an nòi Au ma am ca pì đòiq broq xôxech, tàng Au loh am mòiq teo xìt tìah ca teo xìt bacùn ta hnem mangai leq ta gùng pì ma jah broq xôxech. 35 Craq hnem aih phai doi ca pajàu: Au hnoq tìah hagleq i teo xìt tìah ca teo xìt bacùn ta hnem au. 36 Adroi ca mùt ngan hlài ta hnem aih, pajàu phai thê wì 'noh dŏng dìq dahwèq ta hnem waq ca ùh hìaq 'bìq amùa. Hi khoi pajàu hi mùt ngan hlài ta hnem. 37 Pajàu ngan teo xìt. Tàng ta panàt i trom xenh loq gòh loh ca yi jrùq ca nòi ma 'noiq, 38 èh pajàu loh enh gùng, clenh đac 'mang hnem cô trom tapèh hì. 39 Trùh hì tapèh, pajàu phai lam ngan hlài. Tàng hnoq teo xìt aih caq làn ta panàt hnem, 40 èh pajàu phai thê wì dŏih đac dìq hmu ma i teo xìt aih, hwenh đac enh gùng ca phôq ta nòi ùh hreo. 41 Pajàu phai thê wì coih dìq panàt dudan enh dalam hnem, khoi èh acom cađac ngè ma coih aih, 'ràng đac ta nòi ùh hreo enh gùng ca phôq. 42 Khoi ca aih, wì phai yŏc hmu 'noiq thai ca hmu wì yŏc 'noh, èh xùt hlài xam capùa dìq panàt jàp ca hnem.
43 “Mahaq tàng atìq ca khoi dŏih cađac hmu wa khoi coih wa lìch hlài panàt, khoi èh teo xìt aih xôq ŏi loh hlài ta hnem, 44 èh pajàu phai ngan hlài hòm. Tàng hnoq teo xìt caq làn hòm, aih teo xìt bacùn caq jàp jìa ta hnem, hnem aih khoi 'bìq ùh hreo. 45 'Màng aih wì phai raliang cađac hnem aih, dìq ca hmu, long wa taneh, 'ràng loh đac dŏng dìq enh gùng ca phôq nòi ùh hreo.
46 “Cabô mùt ta hnem atìq ca wì khoi clenh đac hnem aih, èh mangai aih 'bìq ùh hreo trùh chìu xèq. 47 Mangai leq ma ca'nùng cùi ŏi hnem aih, phai rùh dŏng dèh eo.
48 “Mahaq tàng pajàu khoi ngan hlài, hnoq teo xìt pi caq làn hòm ta hnem atìq ca wì khoi lìch hlài, èh pajàu phai doi ro hnem aih khoi hreo lem, ma jah 'màng aih teo xìt khoi hnhung. 49 Đòiq broq hreo ca hnem, pajàu phai yŏc baiq toq chìm, long hùang nam, brai gòh mahem wa long xônh, 50 èh jêh mòiq toq chìm ta 'balù broq xam taneh enh 'neq ca diac 'nang loh. 51 Khoi èh haq phai yŏc long hùang nam, long xônh, brai gòh mahem wa chìm ma ŏi rìh aih, 'nhrùq ta mahem chìm ma khoi pŏt ranŏng ta diac 'nang loh, khoi èh da'rat tapèh yàng ta hnem. 52 'Màng aih haq jah broq hnem lem hreo tiaq trong yŏc mahem chìm, diac 'nang loh, chìm ŏi rìh, long hùang nam, long xônh wa brai gòh mahem. 53 Khoi ca aih haq ca'naih chìm ma ŏi rìh pan loh enh gùng ca phôq trùh đùng. 'Màng aih pajàu phai broq lè rŏt hlài enh tôiq am ca hnem aih, hi khoi hnem aih wìa lem hreo.”
54 Aih ranenh ca bìac teo xìt bacùn, ji broq teo xìt rahenh, 55 teo xìt 'bình bacùn ta eo loq ta hnem, 56 teo êh, patenh loq nòi ta akia i clŏc taboc, 57 đòiq hnài jàn waq ca loq jò leq ùh hreo wa jò leq hreo lem.
Aih ranenh ca 'bình bacùn.