15
Bìac Broq Lem Hreo ta Chac Mangai
Chuaq doi ca Môise wa Arôn: “Doi ca wì jàn Is-ra-ên: ‘Tàng i mangai calô leq top 'bình jìq làuq i diac loh enh chac, bìac aih ùh lem hreo. Bìac amùa aih taiq nen 'bình jìq làuq i diac loh enh chac, 'nhac ca bìac loh aih atàt loq loh hloi hloi, mangai aih xôq 'bìq ùh lem hreo.
“ ‘Tàng mangai ma i 'bình làuq i diac loh enh chac ca'nùng cùi ta jùang loq ha'ngui ta ngè leq, èh rìm jùang wa rìm ngè aih dìq 'bìq ùh lem hreo. Mangai leq achùq jùang haq, phai rùh dèh eo, hùm ta diac, khoi èh 'bìq ùh lem hreo trùh chìu xèq. Mangai leq ha'ngui troq ngè leq ma mangai ma i 'bình làuq i diac loh enh chac aih ma ha'ngui, phai rùh dèh eo, hùm ta diac, èh 'bìq ùh lem hreo trùh chìu xèq.
“ ‘Mangai leq achùq chac mangai ma i 'bình làuq i diac loh enh chac, phai rùh eo, hùm ta diac, èh 'bìq ùh lem hreo trùh chìu xèq.
“ ‘Tàng mangai ma i 'bình làuq i diac loh, cachôh ca mangai leq, èh mangai aih phai rùh dèh eo, hùm ta diac, èh 'bìq ùh lem hreo trùh chìu xèq.
“ ‘Rìm gèq axêh mangai ma i diac 'bình diac loh enh dèh chac, tŏc còi, gèq axêh aih dìq ùh lem hreo. 10 Tàng mangai leq achùq ngè leq ma mangai aih ha'ngui, dìq 'bìq ùh lem hreo trùh chìu xèq. Mangai leq wê 'bài ngè da haq, phai rùh dèh eo, hùm ta diac, èh 'bìq ùh lem hreo trùh chìu xèq.
11 “ ‘Tàng mangai ma i diac 'bình loh enh chac bèq mangai, mahaq 'nhòq 'nheo dèh tì, èh mangai aih phai rùh eo, hùm ta diac, wa 'bìq ùh lem hreo trùh chìu xèq.
12 “ ‘Ngè cleq broq xam taneh mangai aih bèq, èh phai đàp cađac, mahaq tàng ranac aih xam long èh phai 'nheo ta diac.
13 “ ‘Tàng diac 'bình aih pi loh, èh mangai aih phai tình enh hì ma brêh trùh tapèh hì, èh haq phai rùh dèh eo, hùm ta diac 'nang loh, èh men jah lem hreo. 14 Trùh hì rahem, haq phai rùp baiq toq trù gùng loq trù hnem, trùh enh ngìa ca Chuaq jang nòi 'mang Hnem Traiq Cùh Waiq, hi am ca pajàu. 15 Pajàu phai yŏc mòiq toq broq ngè tadreo rŏt hlài enh tôiq lôi, mòiq toq broq ngè tadreo bùh. 'Màng aih taiq nen i diac 'bình loh enh chac da mangai aih, pajàu broq lè rŏt hlài enh tôiq lôi ca mangai aih enh ngìa ca Chuaq.
16 “ ‘Tàng mangai calô leq loq loh diac taboc, phai hùm dìq ca chac ta diac, khoi èh 'bìq ùh lem hreo trùh chìu xèq. 17 Tàng diac taboc aih clìh ta eo leq wa ngè leq xam akia, phai rùh ta diac, èh ngè aih ùh lem hreo trùh chìu xèq. 18 Tàng mangai cadrì wa mangai calô cùi ti dabau, èh phai hùm ta diac, èh ùh lem hreo trùh chìu xèq.
19 “ ‘Jò leq mangai cadrì i mahem, haq phai chìuq ùh lem hreo trom tapèh hì. Tàng mangai leq troq achùq haq, èh mangai aih 'bìq ùh lem hreo trùh chìu xèq.
20 “ ‘Rìm hiniq nòi haq ca'nùng cùi loq ha'ngui jò i mahem, ngè aih wìa ùh lem hreo. 21 Mangai leq achùq jùang haq, phai rùh dèh eo, hùm ta diac, èh haq 'bìq ùh lem hreo trùh chìu xèq. 22 Mangai leq achùq ngè haq ma khoi ha'ngui, phai rùh eo, hùm ta diac, èh 'bìq ùh lem hreo trùh chìu xèq. 23 Mangai leq achùq ngè cleq ta jùang loq ngè leq haq ma ha'ngui, haq 'bìq ùh lem hreo trùh chìu xèq.
24 “ ‘Tàng i mangai calô leq cùi ti mangai cadrì troq jò mangai cadrì aih ŏi ùh wìa, èh mangai aih 'bìq ùh lem hreo trom tapèh hì, wa jùang leq mangai calô aih ca'nùng cùi dìq ùh lem hreo.
25 “ ‘Tàng i mangai cadrì i mahem bàc hì, enh gùng ca jò ma i mahem, loq i mahem ji bàc hì yi hnao ca jò ma i mahem, èh mangai aih 'bìq ùh lem hreo 'bài hì ma dùnh aih. 26 Jùang leq haq ca'nùng cùi loq ngè leq haq ha'ngui, dìq 'bìq ùh lem hreo tìah ca jò haq ma ŏi ùh wìa. 27 Mangai leq achùq ngè aih, dìq 'bìq ùh lem hreo. Haq phai rùh dèh eo, hùm ta diac, èh 'bìq ùh lem hreo trùh chìu xèq.
28 “ ‘Tapèh hì atìq ca haq ŏi ùh wìa, mangai aih men jah lem hreo. 29 Trùh hì rahem mangai aih phai 'ràng trùh ca pajàu mòiq toq trù gùng loq baiq toq chìm trù hnem jang 'mang Hnem Traiq Cùh Waiq. 30 Mòiq toq chìm broq ngè tadreo rŏt hlài enh tôiq lôi, mòiq toq broq ngè tadreo bùh. 'Màng aih pajàu khoi broq lè rŏt hlài enh tôiq lôi da mangai aih enh ngìa ca Chuaq.
31 “ ‘ 'Màng aih pì phai doi ca jàn Is-ra-ên wia hangai ca bìac amùa da wì haq, tàng ùh èh wì haq cachìt ma jah 'màng aih taiq wì haq broq amùa ca Hnem Traiq Cùh Waiq ŏi ta'ne wì haq.’ ”
32 Aih ranenh ca mangai calô i 'bình làuq i diac loh enh chac wa mangai i diac taboc loh đòiq broq haq ùh lem hreo. 33 Aih hadai ranenh ca mangai cadrì jò ŏi ùh wìa, wa mangai cadrì, loq mangai calô 'bình làuq i diac loh enh chac, loq diac taboc loh, loq mangai calô cùi ti mangai cadrì jò mangai cadrì ŏi ùh wìa.