16
Ranenh Lè Rŏt Hlài Enh Tôiq Lôi
Atìq ca baiq ngai con calô Arôn cachìt taiq wa haq broq ùh troq enh ngìa ca Chuaq. Chuaq doi ca Môise: “Doi ca Arôn daq ìh, ùh xài jò leq haq enh mùt, haq jah mùt ta nòi dìq jaq hadròih aih enh ngìa ca hom wêh jao wa calàp baxŏng tôiq. Tàng ùh iu bàu, èh cachìt, ma jah 'màng aih Au mahno loh tì yùc enh 'nhèq ca calàp baxŏng tôiq.
“Mahaq jò Arôn mùt ta nòi dìq jaq hadròih, èh 'mang cô: Haq phai rùp mòiq toq 'bo calô bu chuai đòiq broq ngè tadreo rŏt hlài enh tôiq lôi, wa mòiq toq con trìu calô đòiq broq ngè tadreo bùh. Arôn phai caxùnh eo yôh hadròih xam bai habùac, wa eo cwàn enh dalam xam bai habùac, càt mòiq hadrang caxi xam bai habùac ti ca'nam, côi mòiq blah mù xam bai habùac, aih eo hadròih haq caxùnh atìq ca haq khoi hùm. Jàn Is-ra-ên hadai phai 'ràng ca Arôn baiq toq bubi calô đòiq broq ngè tadreo rŏt hlài enh tôiq lôi wa mòiq toq trìu calô đòiq broq ngè tadreo bùh.
“Èh Arôn am 'bo calô đòiq broq ngè tadreo rŏt hlài enh tôiq lôi ca dađeh wa am ca cadraq haq. Atìq ca aih haq phai yŏc baiq toq bubi calô, 'ràng đòiq enh ngìa ca Chuaq ŏi ta 'mang Hnem Traiq Cùh Waiq. Arôn phai pàih panàih đòiq ngan bubi ma leq da Chuaq wa bubi ma leq đòiq pòq tôiq. Èh Arôn yŏc bubi calô ma pàih panàih troq ca Chuaq, hi khoi broq ngè tadreo rŏt dèch hlài enh tôiq lôi. 10 Mahaq bubi ma troq panàih ca pòq tôiq đòiq rìh, đòiq broq lè rŏt dèch hlài tôiq lôi, èh phai ca'naih haq lam ta đùng wang wê đòiq pòq tôiq lôi da jàn.
11 “Arôn phai am 'bo calô đòiq broq ngè tadreo rŏt dèch hlài enh tôiq lôi am ca dađeh wa cadraq haq. Haq phai jêh 'bo aih đòiq broq lè rŏt dèch hlài enh tôiq lôi ca dađeh wa cadraq dađeh. 12 Arôn phai yŏc cachah 'nang cheo ùnh enh 'nhèq ca'bŏng tadreo tah bình ta abôq bùh jreo xua thùm enh ngìa ca Chuaq hi khoi cadop baiq cadop dàc 'yêq xua thùm 'ràng mùt enh trom ca bai prình. 13 Arôn phai tah jreo xua thùm ti 'nhèq ca ùnh enh ngìa ca Chuaq waq ca nhòi da jreo xua thùm aih lom jàp ca calàp baxŏng tôiq enh 'nhèq ca hòm wêh jao, nhò broq 'màng aih èh Arôn ùh hìaq cachìt. 14 Arôn phai yŏc 'nah mahem da 'bo calô, da'rat xam hadrang tì enh 'nhèq ca calàp baxŏng tôiq pah mat mahì loh, hadai enh ngìa ca calàp baxŏng tôiq haq phai da'rat mahem xam hadrang tì tapèh yàng.
15 “Atìq ca aih, Arôn phai jêh bubi calô đòiq broq lè rŏt hlài enh tôiq lôi dèch am ca jàn, hi 'ràng mahem aih enh trom ca bai prình, èh da'rat mahem enh 'nhèq ca calàp baxŏng tôiq wa enh ngìa ca calàp aih, broq tìah ca da'rat mahem 'bo calô. 16 'Màng aih, Arôn phai broq lè rŏt dèch hlài enh tôiq ŏi ta nòi hadròih taiq nen bìac amùa, bìac broq ùh troq, wa tôiq lôi ngang dù da jàn Is-ra-ên, hadai broq am ca nòi hadròih wa ca Hnem Traiq Cùh Waiq, ma jah 'màng aih Hnem Traiq Cùh Waiq ŏi ta'ne mòiq jàn amùa amech. 17 Jò Arôn mùt ta nòi hadròih đòiq broq lè rŏt hlài enh tôiq lôi, trùh jò haq loh enh aih, èh ùh khòh i mangai leq ŏi ta nòi Hnem Traiq Cùh Waiq jò haq broq lè rŏt hlài enh tôiq lôi ca dađeh, ca cadraq dađeh wa ca jàn Is-ra-ên.
18 “Khoi ca aih Arôn loh lam trùh jang ca'bŏng tadreo enh ngìa ca Chuaq, đòiq broq lè rŏt hlài enh tôiq lôi ca ca'bŏng tadreo. Haq phai yŏc mahem 'bo wa mahem bubi xùt jàp ta aki da ca'bŏng tadreo. 19 Khoi èh, xam hadrang tì haq da'rat mahem tapèh yàng ta ca'bŏng tadreo, broq lem hreo, đòiq lah crài loh hadròih khoi ca bìac amùa da jàn Is-ra-ên.
Bubi Pòq Tôiq
20 “Jò Arôn khoi broq lè rŏt dèch hlài enh tôiq lôi ca nòi hadròih, ca Hnem Traiq Cùh Waiq wa ca'bŏng tadreo, èh haq hadai dèch am bubi calô ma ŏi rìh aih. 21 Arôn phai đòiq baiq apah tì jang nòi gàu bubi calô aih, anoi pa'noh enh 'nhèq ca haq bìac ngang dù, wa bìac broq ùh troq, aih dìq tôiq lôi da jàn Is-ra-ên agàu haq, khoi èh thê mòiq ngai ma khoi gòm đòiq broq bìac cô, 'nong haq lam, ca'naih haq ta nòi wang wê. 22 'Màng aih bubi calô aih pòq dìq tôiq lôi da jàn Is-ra-ên ta nòi wang wê hangai. Haq ca'naih bubi ta nòi wang wê.
23 “Hi khoi Arôn mùt ta Hnem Traiq Cùh Waiq lêh đac dèh eo xam bai habùac ma haq caxùnh jò mùt nòi dìq jaq hadròih, đòiq eo jang aih. 24 Hi khoi Arôn phai hùm ta diac ŏi nòi hadròih, caxùnh hlài eo, èh dèch atŏc ngè tadreo am ca dađeh wa ngè tadreo am ca jàn, đòiq broq lè rŏt hlài enh tôiq am ca dađeh wa jàn, 25 yŏc ramaq enh ngè tadreo aih, bùh ta ca'bŏng tadreo.
26 “Mangai ma 'ràng bubi lam ca'naih ta nòi braih càn, phai rùh eo, hùm ta diac, hi khoi men jah mùt ta nòi traiq. 27 Mahaq mahem da 'bo calô wa bubi calô khoi yŏc broq ngè tadreo rŏt hlài enh tôiq, ma Arôn khoi 'ràng mùt nòi hadròih, èh phai 'ràng enh gùng ca traiq, hi khoi bùh đac dìq ca akia, jam wa ìch. 28 Mangai ma bùh đac ngè aih phai rùh dèh eo wa hùm diac. Atìq ca aih haq men jah mùt hlài nòi traiq.
Lè Rŏt Hlài Enh Tôiq Rìm Hanam
29 “Bìac cô phai wìa bàu thê hloi hloi ca pì. Hi 10, khê tapèh, rìm ngai Is-ra-ên wa mangai enh jàn 'noiq ŏi đò ta pì, phai paha'neq dèh manoh, apaq broq bìac cleq, 30 taiq hì aih jah broq lè rŏt hlài enh tôiq lôi am ca pì đòiq pì jah lem hreo. 'Màng aih, pì jah lem hreo enh dìq ca tôiq lôi enh ngìa ca Chuaq. 31 Aih hì Sabat, hì padài da pì wa paha'neq dèh manoh. Ranenh cô phai wèq hloi hloi. 32 Pajàu ma khoi jah xùt dàu wa atŏc broq pajàu thai dèh ca baq đòiq broq lè rŏt hlài enh tôiq lôi, jah caxùnh eo xam bai habùac, aih eo hadròih, 33 broq lè rŏt hlài enh tôiq lôi ca Nòi Hadròih, ca Hnem Traiq Cùh Waiq wa ca'bŏng tadreo. Haq hadai broq lè rŏt enh tôiq lôi am ca 'bài pajàu wa ca dìq dŏng ca jàn Is-ra-ên.
34 “Cô bàu thê hloi hloi đòiq broq mòiq hanam mòiq yàng: Phai broq lè rŏt hlài enh tôiq lôi ca jàn Is-ra-ên đòiq broq lem hreo khoi dìq ca tôiq lôi da wì haq, mòiq yàng rìm hanam.”
Arôn broq troq troi bàu Chuaq khoi tanap ca Môise.