17
Bàu Hnài Bìac Mahem
Chuaq doi ca Môise: “Doi ca Arôn, con calô haq wa dìq ca jàn Is-ra-ên: ‘Cô bàu Chuaq thê: Mangai leq da jàn Is-ra-ên, pàc mòiq toq 'bo, mòiq toq trìu, loq mòiq toq bubi ta traiq, loq enh gùng ca nòi traiq, Mahaq ùh 'ràng trùh 'mang Hnem Traiq Cùh Waiq đòiq broq ngè tadreo am ca Chuaq, èh mangai aih broq tôiq ùc mahem. 'Màng aih, haq phai 'bìq hnan 'noh khoi dèh ca jàn. Bìac cô waq ca jàn Is-ra-ên ùh hìaq pàc ngè tadreo ta đùng mahaq 'ràng ca pajàu enh ngìa ca Chuaq jang 'mang Hnem Traiq Cùh Waiq, đòiq am atŏc broq ngè tadreo waiq catèm ca Chuaq. Pajàu phai da'rat mahem da ngè tadreo aih ta ca'bŏng tadreo da Chuaq jang 'mang Hnem Traiq Cùh Waiq wa bùh ramaq đòiq i hòi xua thùm ca Chuaq. Jàn Is-ra-ên ùh jah dèch am ngè tadreo ca kiac i hiniq bubi wa pajùm mòiq manoh ti wì haq. Bìac cô jah wìa bàu thê hloi hloi ta rìm bìac 'nhòng.’
“ 'Màng aih, ìh phai doi ca jàn Is-ra-ên: ‘Mangai leq ta jàn Is-ra-ên loq mangai diac 'noiq ŏi đò ti wì haq, am ngè tadreo bùh loq ngè tadreo leq, ma ùh 'ràng trùh jang 'mang Hnem Traiq Cùh Waiq đòiq am ca Chuaq, èh mangai aih 'bìq hnan 'noh khoi dèh ca jàn.
10 “ ‘Mangai leq da jàn Is-ra-ên loq tamoi ŏi đò, caq mahem cleq, au tajraq hlài ca mangai ma caq aih, hnan haq khoi ca jàn. 11 Ma jah 'màng aih can rìh da chac xech, aih ŏi ta mahem. Au khoi am ca pì mahem ta ca'bŏng tadreo đòiq broq lè rŏt dèch hlài enh tôiq lôi, 'màng aih nhò can rìh ta mahem, men jah rŏt dèch hlài enh tôiq lôi. 12 Taiq nen aih, Au khoi doi ca jàn Is-ra-ên: Ŏi ta pì ùh i ca mangai leq jah caq mahem, mangai jàn 'noiq ŏi đò ta 'ne pì hadai ùh jah caq mahem.
13 “ ‘Tàng i mangai leq ta jàn Is-ra-ên, loq tamoi ŏi đò ta'ne pì lam axan, èh jah mòiq toq ngè rôm loq mòiq toq chìm đòiq caq jam, èh mangai aih phai broq ca mahem haq loh dŏng, hi khoi yŏc taneh catùh hlài. 14 Taiq nen can rìh da rìm chac xech, aih mahem haq, ma jah 'màng aih Au khoi doi ca jàn Is-ra-ên: Pì ùh jah caq mahem da chac xech leq, ma jah 'màng aih can rìh ta rìm chac xech, aih mahem, mangai leq caq mahem phai 'bìq hnan khoi ca jàn.
15 “ ‘Tàng mangai leq ta jàn Is-ra-ên, loq mangai jàn 'noiq leq, caq jam rôm cachìt đeh, loq 'bìq baco rôm hich, èh mangai aih ep rùh dèh eo, hùm ta diac, èh 'bìq amùa trùh chìu xèq. 16 Tàng haq ùh hùm wa ùh rùh dèh eo, èh pòq tôiq dađeh.’ ”