11
Isten nem vetette el izraelt
Kérdem tehát: Elvetette Isten az ő népét? Semmiképpen! Hiszen én is izraelita vagyok, Ábrahám utódai közül és Benjámin törzséből való. Nem vetette el Isten az ő népét, amelyet kiválasztott. Vagy nem tudjátok, mit mond az Írás Illésről, amikor vádat emel Istennél Izrael ellen: „Uram a te prófétáidat megölték, és a te oltáraidat lerombolták, és csak én maradtam egyedül, és nekem is életemre törnek.“ De mit mond neki az isteni felelet? „Meghagytam magamnak hétezer embert, akik nem hajtottak térdet a Baálnak.“ Így tehát most is van maradék a kegyelemből való kiválasztás szerint. Ha pedig kegyelemből, akkor nem cselekedetekből. Különben a kegyelem nem volna kegyelem. Ha pedig cselekedetekből, akkor nem kegyelemből. Különben a cselekedet nem volna cselekedet.
Mi tehát a helyzet? Amire Izrael törekedett, azt nem nyerte el. A választottak ellenben elnyerték, a többiek pedig megkeményíttettek. Amint meg van írva:
„Isten a kábultság lelkét adta nekik:
szemeket, hogy ne lássanak,
füleket, hogy ne halljanak,
mind e mai napig.“
Dávid is ezt mondja:
„Legyen az ő asztaluk számukra csapdává,
hálóvá, megbotlássá és megtorlássá.
10 Sötétüljön el szemük, hogy ne lássanak,
és hátukat mindenkorra görbítsd meg.“
Izrael elesése üdvösség a pogányoknak
11 Kérdem tehát: Azért botlottak meg, hogy elessenek? Semmiképpen! Hanem az ő elesésük miatt lett a pogányoké az üdvösség, hogy féltékennyé tegye Izraelt. 12 Ha pedig elesésük a világ gazdagsága lett, és az ő vereségük a pogányok gazdagsága, mennyivel inkább az lesz, ha teljes számban megtérnek.
13 Mert nektek mondom, pogányoknak: mivel én a pogányoknak apostola vagyok, szolgálatomat azzal dicsőítem, 14 ha féltékennyé teszem az én atyámfiait, és így megtarthatnék közülük némelyeket. 15 Mert ha az ő elvettetésük a világ békességét szolgálta, mi mást jelenthetne befogadásuk, ha nem életet a halálból? 16 Ha pedig a tészta zsengéje szent, akkor a kenyér is az, és ha a gyökér szent, akkor az ágak is azok.
A szelíd és a vad olajfa
17 Ha pedig egyes ágak kitörettek, te pedig vadolajfa létedre beoltattál azok közé, és részese lettél az olajfa gyökerének és nedvének, 18 ne kevélykedj az ágakkal szemben. Ha pedig kevélykedsz, tudd meg: nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged. 19 Azt mondod erre: Azért törettek ki az ágak, hogy én oltattassam be. 20 Úgy van: hitetlenségük miatt törettek ki, te pedig hit által állsz. Fel ne fuvalkodjál, hanem félj. 21 Mert ha Isten a természetes ágaknak nem kedvezett, majd neked sem fog kedvezni.
22 Lásd meg tehát Isten jóságát és keménységét: keménységét azok iránt, akik elestek, irántad pedig jóságát, ha ugyan megmaradsz jóságában, mert különben te is kivágatol. 23 Viszont azok, ha nem maradnak meg hitetlenségükben, beoltatnak, mert Isten ismét beolthatja őket. 24 Mert ha te a természetes vadolajfából kivágattál, és a természet rendje ellenére beoltattál a szelíd olajfába, mennyivel inkább beoltatnak azok saját olajfájukba!
Az egész izrael üdvözülni fog
25 Nem akarom, hogy ne tudjátok, atyámfiai, azt a titkot, – bölcsnek tartva magatokat – , hogy a megkeményedés Izraelre nézve csak rész szerint való, amíg a pogányok teljes számban be nem jutnak, 26 és így üdvözülni fog az egész Izrael, ahogy meg van írva:
„Eljön Sionból a Szabadító,
és eltörli Jákób gonoszságát,
27 és én ezt a szövetségemet adom nekik,
amikor eltörlöm bűneiket.“
28 Az evangéliumra nézve ugyan ellenségek – tiértetek, de a kiválasztásra nézve szeretettek az ősatyákért. 29 Mert visszavonhatatlanok Isten ajándékai és az ő elhívása. 30 Mert ahogyan ti egykor nem engedelmeskedtetek Istennek, most pedig irgalmasságot nyertetek az ő engedetlenségük révén, 31 úgy ők is most engedetlenek, hogy a nektek jutott irgalom révén ők is irgalmasságot nyerjenek. 32 Mert Isten mindenkit engedetlenségbe zárt, hogy mindenkin megkönyörüljön.
Isten bölcsességének dícsérete
33 Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és tudásának mélysége!
Milyen kikutathatatlanok az ő ítéletei
és kinyomozhatatlanok az ő útjai!
34 Ugyan „ki ismerte meg az Úr gondolatait?
Vagy ki volt neki tanácsadója?
35 Vagy ki adott előbb neki,
hogy vissza kellene fizetnie?“
36 Mert tőle, általa és érte van minden.
Övé a dicsőség mindörökké. Ámen.