9
Da Peopo Inside Israel An Jerusalem
(Nehemiah 11:3-19)
Get da names a all da Israel peopo inside da book dey call “Da Record Fo Da Israel Kings.”
Da Babylon peopo wen catch da Israel peopo an make dem go Babylon cuz dey prisonas, cuz Da One In Charge no trus um. 9:2: Ezra 2:27; Neh 7:73Da firs peopo fo go back an live on top dea land inside dea towns was some Israel peopo, da pries guys, da Levi guys, an da guys dat work inside da Temple.
Dese da peopo from da Judah, Benjamin, Efraim, an Manasseh ohanas dat live inside Jerusalem:
Utai, Ammihud boy, Ammihud he Omri boy, Omri he Imri boy, Imri he Bani boy dat come from Perez, Judah boy.
From da Shelah peopo: Asaiah da firs boy fo born, an his boys.
From da Zerah peopo: Jeuel. Get 690 relatives from Judah.
From da Benjamin peopo: Sallu, he Meshullam boy, Meshullam he Hodaviah boy, Hodaviah he Hassenuah boy; Ibneiah he Jeroham boy, Elah he Uzzi boy, Uzzi he Mikri boy. Meshullam, he Shefatiah boy, Shefatiah he Reuel boy, Reuel he Ibnijah boy. Get 956 relatives from Benjamin inside dea blood line record. All dese da leada guys fo dea blood lines.
10 From da prieses dat come back Jerusalem town: Jedaiah, Jehoiarib, Jakin, 11 Azariah, Hilkiah boy. Hilkiah he Meshullam boy, Meshullam he Zadok boy, Zadok he Meraiot boy, Meraiot he Ahitub boy. Ahitub he da leada dat stay in charge da guards fo God house. 12 An get Adaiah, Jeroham boy, Jeroham he Pash-hur boy, Pash-hur he Malkijah boy, an Maasai, Adiel boy, Adiel he Jahzerah boy, Jahzerah he Meshullam boy, Meshullam he Meshillemit boy, Meshillemit he Immer boy. 13 Get 1,760 pries guys dat stay da leada guys fo dea blood lines. Dey get da kuleana fo work inside God house.
14 From da Levi guys dat come back Jerusalem town: Shemaiah, Hasshub boy, Hasshub he Azrikam boy, Azrikam he Hashabiah boy, one Merari guy. 15 Bakbakkar, Heresh, Galal, an Mattaniah, Mika boy, Mika he Zikri boy, Zikri he Asaf boy. 16 Get Obadiah, he Shemaiah boy, Shemaiah he Galal boy, Galal he Jedutun boy. Berekiah, he Asa boy, Asa he Elkanah boy, dat live inside one a da small towns wea da Netofat peopo live.
17 Da guys dat guard da Temple gates: Shallum, Akkub, Talmon, Ahiman, an dea braddahs. Shallum da leada guy. 18 He stay by da King Gate, da east side a Jerusalem town. Dese da guys dat guard da gates. Dea ancestas wen guard da camp fo da Levi peopo: 19 Shallum, Kore boy, Kore he Ebiasaf boy, Ebiasaf he Korah boy, an da odda guys dat guard da gates from his blood line, da Korah peopo. Dey get da kuleana fo guard da doors fo da Tent, jalike dea faddahs wen get da kuleana fo guard da doors fo da Temple fo Da One In Charge. 20 Befo time Finehas, Eleazar boy, wen stay in charge a da guys dat guard da gates, an Da One In Charge stay wit him. 21 Zekariah, Meshelemiah boy, was da guy dat guard da gate by da door fo da Tent Wea Da Peopo Meet God.
22 Get 212 guys dat King David an Samuel da guy dat talk fo God wen pick fo security guard guys fo da Temple doors. Dea names stay inside da blood line records inside dea small towns. 23 Dem an da guys dat come from dem wen stay in charge fo guard da gates fo da Tent Fo Come Togedda Wit Da One In Charge. 24 Get guard guys stay by da four sides a da Temple: east, west, north, an south. 25 Sometimes dea braddahs from da small towns gotta come an help um fo seven days. 26 Da four main guys in charge fo guard da gates, dey from da Levi ohana. Dey get da kuleana fo make shua da security guard guys take kea da rooms an da rich kine stuff inside God house. 27 Da guard guys gotta stay all nite all ova inside God house, cuz dey gotta guard um. An dey in charge a da key fo open um up ery morning.
28 Some a dem guys stay in charge a da tings dey use fo make sacrifice inside da Temple. Dey count um wen dey bring um inside, an wen dey bring um outside. 29 Odda guys get da kuleana fo take kea da furnitures an da odda tings dey use inside da Place Dat Stay Spesho Fo God. Az da flour, da wine, da olive oil, da incense, an da spice. 30 Some a da pries guys get da job fo mix da spice. 31 Mattitiah, one Levi guy, da firs boy fo born from Shallum, from da Korah peopo, he get da kuleana fo bake da bread fo da sacrifice. 32 Some a dea Kohat braddahs stay in charge fo bake da breads dey put on top da table ery Res Day.
33 Da guys dat make da music, da leada guys fo da Levi ohanas, dey stay inside da rooms fo da Temple. Dey no gotta do odda stuff, cuz dey get da kuleana fo do dea job day time an nite time.
34 All dese guys da leada guys fo dea blood lines. Dea names stay inside dea blood line record. Dey live inside Jerusalem.
Da Blood Line Record Fo Saul
(1 Records 8:28-38)
35 Jeiel, da leada fo Gibeon, live Gibeon town. His wife name Maakah. 36 Abdon his firs boy fo born. Den Zur, Kish, Baal, Ner, Nadab, 37 Gedor, Ahio, Zekariah, an Miklot. 38 Miklot da faddah fo Shimeam. An dey live nea dea ohana inside Jerusalem.
39 Ner da faddah fo Kish. Kish da faddah fo Saul. Saul da faddah fo Jonathan, Malki-Shua, Abinadab, an Esh-Baal.
40 Jonathan boy: Merib-Baal, da faddah fo Micah.
41 Micah boys: Piton, Melek, Tahrea, an Ahaz. 42 Ahaz da faddah fo Jadah, Jadah da faddah fo Alemet, Azmavet an Zimri. Zimri da faddah fo Moza. 43 Moza da faddah fo Binea. Refaiah his boy. Eleasah his boy, an Azel his boy.
44 Azel get six boys: Azrikam, Bokeru, Ishmael, Sheariah, Obadiah, an Hanan.

9:2 9:2: Ezra 2:27; Neh 7:73