10
Saul Kill Himself
(1 Samuel 31:1-13; 2 Samuel 1:4-12)
One time da Filisha guys wen fight da Israel peopo. Da Israel guys run away from dem, an plenny Israel guys mahke on top Mount Gilboa. Da Filisha guys make plenny presha agains Saul an his boys. Dey kill his boys Jonathan, Abinadab, an Malki-Shua. Den erybody aroun Saul stay fight real hard, an wen da Filisha guys dat shoot arrows come nea him, dey hurt him.
Saul tell da guy dat carry da stuff Saul use fo fight, “Pull out yoa sword an ram um thru my body fo kill me real fas. If you no do dat, dese guys dat no mo da mark fo show dat dey God guys, dey goin make bad kine to me.”
But da guy dat carry Saul stuff fo fight stay real sked, an he no do notting. So Saul grab his sword, throw his body down on top da sharp poin fo make um go thru him, an mahke. Wen da guy dat carry Saul stuff fo fight see dat Saul mahke, he take his sword too an throw his body on top da sharp poin, an he mahke too. Dass how Saul an his three boys mahke. All da boys dat can come king mahke togedda.
Wen all da Israel peopo inside da Jezreel Valley see dat dea army guys run away, an dat Saul an his boys wen mahke, dey bag from dea towns. Den da Filisha peopo come live inside dose towns.
Da nex day, wen da Filisha guys come fo rip off da mahke guys, dey see Saul an his boys, dat stay mahke on top Mount Gilboa. Dey rip him off. Dey take his head an da tings he use fo fight. Den dey sen messenja guys all ova da Filisha land fo tell dis real good stuff to dea idol kine gods an dea peopo. 10 Dey put da tings Saul wen use fo fight inside da temple fo dea gods, an hang his head inside da temple fo dea god Dagon.
11 Wen all da Israel peopo inside Jabesh-Gilead town hear bout eryting da Filisha guys wen do to Saul, 12 all dea guys dat good fo fight go get da mahke bodies fo Saul an his boys. Dey bring um Jabesh side an bury um unda da big tree inside Jabesh town. Den dey no eat fo seven days fo show dey stay sad inside.
13  10:13 a: 1Sam 13:8-14; 15:1-24; b: Pries 19:31; 20:6; 1Sam 28:7-8Saul wen mahke cuz he go agains Da One In Charge. He no do wat Da One In Charge wen tell um fo do. He even tell one wahine dat talk to da mahke peopo spirits, fo tell him wat fo do. 14 But he neva aks Da One In Charge dat time. Az why Da One In Charge make shua he mahke. Den Da One In Charge turn ova da right fo be king to Jesse boy David.

10:13 10:13 a: 1Sam 13:8-14; 15:1-24; b: Pries 19:31; 20:6; 1Sam 28:7-8