18
David Win Wars
Afta long time, David an his guys win ova da Filisha guys, an take ova dem. David dem take ova Gat an da small towns aroun um wea da Filisha guys wen stay in charge befo time.
An David an his guys win ova da Moab guys. Da Moab peopo come slaves fo David, an gotta pay tax to him.
Den David an his guys fight Hadadezer da Zobah king an his guys, all da way Hamat side, da time Hadadezer go fo make solid dat he da one stay in charge nea da Eufrates Riva. David an his guys take ova from Hadadezer one tousan war wagons, seven tousan guys dat stay in charge a da war wagons, an twenny tousan infantry guys. He cut da back legs a all da horses fo da war wagons so dey no can run. He ony let one hundred war wagon horses stay fo dem run.
Wen da Aram guys from Damascus come fo help Hadadezer da Zobah king, David kill twenny-two tousan a dem. He leave some a his army guys inside Damascus, wea da Aram king wen stay in charge befo time. Den da Aram peopo come slaves fo David, an gotta pay tax to him. Da One In Charge make David win ery place he go.
David take da gold shields dat Hadadezer army officer guys get, an bring um Jerusalem side. 18:8: 1Kings 7:40-47; 2Rec 4:11-18From Tebah an Cun, dat was Hadadezer towns, David take plenny bronze stuffs. Dass wat laytas Solomon use fo make da big bronze watta tank, da poses, an all kine bronze tings fo da Temple.
Tou, da king fo Hamat, hear dat David an his guys wen win ova all da army guys fo Hadadezer da Zobah king. 10 Tou sen his boy Hadoram by King David. Hadoram tell David da Hamat guys like fo dem an David stay good wit each odda. David tell um “Mahalo” cuz he wen win ova Hadadezer. Befo time, Hadadezer an his guys wen fight Tou an his guys plenny time. Az why Hadoram bring all kine gold, silva, an bronze stuffs, fo give David.
11 King David give da stuffs from Tou to Da One In Charge, jalike he wen give Da One In Charge all da odda stuffs he wen take from all da diffren nations—Edom, Moab, Ammon, Filisha, an Amalek.
12  18:12: Songs 60Abishai, Zeruiah boy, wen kill eighteen tousan Edom guys inside da Salt Valley. 13 Abishai put army guys inside Edom, an all da Edom peopo come slave guys fo David. Da One In Charge make David win ery place he go.
David Main Leadas
(2 Samuel 8:15-18)
14 David stay king ova all da Israel peopo. He do wat stay right an good fo all his peopo. 15 Joab, Zeruiah boy, stay in charge a all da army guys. Jehoshafat, Ahilud boy, was da guy dat write da govmen records. 16 Zadok, Ahitub boy, an Ahimelek, Abiatar boy, dey da pries guys. Shavsha da secretary. 17 Benaiah, Jehoiada boy, stay in charge a da bodyguard guys from Keret an Pelet. An David boys, da main leadas by his side.

18:8 18:8: 1Kings 7:40-47; 2Rec 4:11-18

18:12 18:12: Songs 60