19
Da Fight Agains Da Ammon Guys
(2 Samuel 10:15-19)
Afta long time, Nahash, da king fo da Ammon peopo, mahke, an his boy come da new king. David figga, “I goin stay tight wit Hanun, cuz his faddah Nahash wen stay tight wit me.” So David sen messenja guys fo tell Hanun dat David stay sorry cuz his faddah Nahash mahke.
Wen David guys come by Hanun inside da Ammon land, fo tell um dat David stay sorry his faddah wen mahke, da Ammon alii guys tell Hanun, “You tink David show respeck fo yoa faddah, wen he sen dese guys fo tell you dat he stay sorry cuz yoa faddah mahke? Mo betta his govmen guys come hea fo look aroun an spy oua land, you know, fo dem win ova us guys!” So Hanun tell his guys fo grab David govmen guys, shave off dea beard, cut off dea clotheses in da middo by da okole, an throw dem outa dea country.
Some messenjas go make report fo David bout wat wen happen to his guys. David sen messenja guys fo go meet his guys, cuz dey lose face plenny. David tell, “Stay Jericho side till yoa beards grow. Den come back hea.”
Da Ammon guys tink dat wat dey wen do, make dem jalike one real bad haunas da way David figga. Dass why Hanun an da Ammon guys sen 38 ton silva fo pay fo war wagons an guys fo ride um from da Aram-Naharaim, Aram Maakah, an Zobah countries. Dey pay fo 32,000 war wagons come, an guys fo ride um, an da king fo Maakah an his infantry guys fo fight. Dey come an make camp nea Medeba. An da Ammon guys go out from dea towns too, an come togedda ready fo fight.
Wen David hear dat, he sen out Joab fo fight. Joab take all da bestes Israel army guys. Da Ammon guys come out an line up fo fight by da gate fo dea big town. Same time, da king guys dat wen come by dem, dey line up inside da open countryside.
10 Joab see dat guys stay line up fo fight him, from front an back of um. So he pick some a da bestes Israel guys fo fight, an put dem in lines fo fight da Aram guys country side. 11 Joab tell da odda army guys fo stay unda his braddah Abishai, an Abishai line dem up fo fight da Ammon guys by da town. 12 Joab tell Abishai, “If da Aram guys too strong fo me an my guys, den you guys goin be da ones fo get us outa dea. 13 Come strong! We goin go fo broke fo oua peopo an fo oua God towns, an no sked. Da One In Charge goin do wat stay good da way he see um.”
14 Den Joab an da army guys wit him go attack da Aram guys, an da Aram guys run away in front Joab dem. 15 Da Ammon guys see dat da Aram guys stay run away. Den da Ammon guys run away too from Abishai-dem. Da Ammon guys go back inside dea big town, Rabbah. So Joab-dem go back Jerusalem.
16 Afta da Aram guys see dat da Israel guys wen win, dey sen messenja guys, an get mo plenny Aram guys from da odda side a da Eufrates Riva. An Shofak, da main leada fo Hadedezer army guys, he lead dem.
17 Wen David guys tell David bout um, David bring togedda all da Israel guys fo fight, an go da odda side a da Jordan Riva. He go wea da Aram guys stay, an line up his army guys fo fight dem. An dey fight! 18 But da Aram guys run away from in front da Israel guys. An David guys kill 7,000 guys dat ride da war wagons, an 40,000 infantry guys. Dey kill Shofak too, da main leada fo dea army guys.
19 Wen da army guys Hadadezer wen sen see dat da Israel guys win ova dem, dey make one deal fo no fight wit David, an come his guys.
So da Aram guys no like help get da Ammon guys outa trouble no moa.