20
David Take Ova Rabbah Town
20:1: 2Sam 11:1; 12:29-31Spring time, wen da king guys stay go out fo make war, Joab lead da Israel guys out fo fight. He wase da Ammon land. Den he go Rabbah town an put army guys all aroun so da peopo no can get food. (Same time, David stay Jerusalem town.) Den Joab attack Rabbah, an broke down all da buildings. Den David come take da gold crown from da head a dea king, David find out da crown weigh bout seventy-five poun an get jewelry stones dat cost plenny on top um. So den David guys put dat crown on top his head. He take plenny rich kine stuffs from da town. He bring out da army guys dat stay dea, an make um work wit saws fo cut stone, an wit tools dat get iron poin, an axes. David make lidat to all da Ammon towns. Den David an his army guys go back Jerusalem.
Dey Make War Wit Da Filisha Guys
(2 Samuel 21:15-22)
Afta long time, David guys fight da Filisha guys Gezer side. Dat time Sibbekai da Hushah guy kill Sippai from da Refa ohana, an da Filisha guys come prisonas fo da Israel guys.
20:5: 1Sam 17:4-7Anodda time da Israel guys fight da Filisha guys, an Elhanan, Jair boy, kill Lahmi, da braddah fo Goliat from Gat. Da wood part a Lahmi spear real heavy, jalike da strong kine stick da weava guys use fo move da strings up an down.
Anodda time dey fight Gat side, an get one real big guy dat get six fingas on top ery hand, an six toes on top ery foot, so he get twenny-four fingas an toes. An he come from da Rafa ohana too. Wen he make fun a da Israel guys, Jonathan, Shimea boy an David nephew, kill um.
Dese guys come from da Rafa ohana dat live Gat town. Dey mahke wen David an his guys wack um.

20:1 20:1: 2Sam 11:1; 12:29-31

20:5 20:5: 1Sam 17:4-7