23
Da Levi Guys
23:1: 1Kings 1:1-40Wen David come real ol, he make his boy Solomon come da king ova da Israel peopo. He bring togedda all da leada guys inside Israel, an all da pries an Levi guys. Dey count all da Levi guys thirty year ol o moa. Get 38,000 guys. David tell, “From dese guys, 24,000 guys goin stay in charge a da work fo da Temple Fo Da One In Charge, an 6,000 goin be da ones dat write da records, an da judges. 4,000 goin be da security guard guys fo da gates, an 4,000 goin sing good stuff bout Da One In Charge wit da music instruments. I wen awready make da music instruments ready fo use fo tell good tings bout Da One In Charge.”
David split da Levi guys in three line:
Da Gershon Line
Da ones dat come from Gershon: Ladan an Shimei.
Ladan boys: Jehiel da firs boy, Zetam, an Joel, three boys.
Shimei boys: Shelomot, Haziel, an Hatan, three boys. Dese da main faddahs fo da Ladan blood line.
10 An get four odda boys dat come from Shimei: Jahat, Ziza, Jeush, an Beriah. Dese da odda Shimei boys, four boys. 11 Jahat da firs boy. Ziza da numba two boy. But Jeush an Beriah no mo plenny boys, so dey count dem jalike dey one blood line, an da ones dat come from Jeush an Beriah get da same job.
Da Kohat Line
12 Kohat boys: Amram, Izhar, Hebron an Uzziel, four boys.
13  23:13: Outa 28:1Da ones dat come from Amram:
Aaron an Moses.
Aaron an his boys come one spesho blood line foeva. Az cuz dey da ones get da kuleana fo make tings come spesho fo Da One In Charge. Dey make da sacrifices in front Da One In Charge. Dey do all da religious pries kine stuff fo him. Dey tell God fo do good tings fo da peopo foeva, cuz da Aaron guys, dey Da One In Charge guys.
14 Fo Moses, da guy dat stay tight wit God, dey count his boys fo be part a da Levi ohana too.
15 Moses boys: Gershom an Eliezer.
16 Da ones dat come from Gershom: Shubael da firs boy.
17 Da ones dat come from Eliezer:
Rehabiah da firs boy.
Eliezer no mo anodda boys, but Rehabiah get plenny boys.
18 Izhar boys: Shelomit da firs boy.
19 Hebron boys: Jeriah da firs boy. Amariah da numba two boy. Jahaziel numba three, an Jekameam numba four.
20 Uzziel boys: Micah da firs boy, an Isshiah da numba two boy.
Da Merari Line
21 Merari boys:
Mahli an Mushi.
Mahli boys: Eleazar an Kish.
22 Eleazar mahke an no mo boys, ony girls. Dea cousins, Kish boys, marry dem.
23 Mushi boys: Mahil, Eder, an Jerimot, three boys.
Da Levi Guys Kuleana
24 Dese da ones dat come from Levi by dea blood lines. Dey da main guys fo dea small ohanas. Dey get dea names inside da record fo dea small ohanas, an dey count all dem. Dey da worka guys twenny year ol o moa, dat stay work inside da Temple Fo Da One In Charge. 25 Cuz David wen tell, “Da One In Charge, da God fo da Israel peopo, make his peopo res. An he come fo live inside Jerusalem foeva. 26  23:26: Rules2 10:8Az why da Levi guys no need carry da Tent no moa, o da stuffs dey use fo work inside um.” 27 One a da las tings David do, he tell um count all da Levi guys dat stay twenny year ol o moa.
28  23:28: Census 3:5-9Da Levi guys get da kuleana fo help da guys dat come from Aaron fo work inside da Temple Fo Da One In Charge. Dey stay in charge a da open lanais an da side rooms, fo make clean all da stuff dat stay spesho fo Da One In Charge, an fo do odda work inside God house. 29 Dey stay in charge a da bread dey put on top da table, da flour fo da wheat an barley sacrifices, an da crackas dat no mo yeast. Dey measure all da stuff fo tell how much an wat size, den dey mix stuff an bake um. 30 An dey stan ery morning fo tell Da One In Charge “Mahalo!” an tell good stuff bout him. Dey do da same kine stuff wen almos come dark. 31 An dey do um weneva get burn up kine sacrifice fo Da One In Charge fo da Res Day an da New Moon times, an da odda spesho religious ceremonies. Dey work in front Da One In Charge all da time wen an how dey suppose to work.
32 An dass how da Levi guys do dea work fo da Tent Wea Da Peopo Meet God, fo da Place Dat Stay Spesho Fo Da One In Charge, an unda dea braddahs. Dea braddahs da guys dat come from Aaron, fo do da work inside da Temple Fo Da One In Charge.

23:1 23:1: 1Kings 1:1-40

23:13 23:13: Outa 28:1

23:26 23:26: Rules2 10:8

23:28 23:28: Census 3:5-9