36
Jehoahaz Da Judah King
(2 Kings 23:31-34)
Da peopo inside da land take Josiah boy Jehoahaz an make him king inside Jerusalem afta his faddah mahke.
Jehoahaz twenny-three year ol wen he come king, an he stay da king inside Jerusalem three month. But da Egypt king Neko take Jehoahaz down from be da king inside Jerusalem. He make da Judah peopo pay him 7,500 poun silva an 75 poun gold, fo punish dem. 36:4: Jer 22:11-12Da Egypt king make Jehoahaz braddah Eliakim come da king fo Judah an Jerusalem. He change Eliakim name to Jehoiakim. Den Neko make Eliakim braddah Jehoahaz prisona an bring um Egypt side.
Jehoiakim Da Judah King
(2 Kings 23:36–24:6)
36:5: Jer 22:18-19; 26:1-6; 35:1-19Jehoiakim twenny-five year ol wen he come king, an he stay da king inside Jerusalem eleven year. He do bad kine stuff, da way his God, Da One In Charge, see him. 36:6: Jer 25:1-38; 36:1-32; 45:1-5; Dan 1:1-2Nebukadnezzar da Babylon king attack Jehoiakim. He chain him up wit bronze leg chains fo take him Babylon side. An Nebukadnezzar take away some a da tings dey use inside da Temple Fo Da One In Charge, an bring um Babylon side. He put um inside his palace ova dea.
Da odda stuff dat Jehoiakim do, da pilau kine stuff he wen do, an eryting peopo find out agains him, dey write um inside da book fo da kings fo Israel an Judah. An his boy Koniah come king afta him.
Koniah Da Judah King
(2 Kings 24:8-17)
Koniah eight year ol wen he come king. He stay king inside Jerusalem three month an ten day. He do bad kine stuff da way Da One In Charge see him. 10  36:10 a: Jer 22:24-30; 24:1-10; 29:1-2; Ezek 17:12; b: Jer 37:1; Ezek 17:13Spring time, King Nebukadnezzar sen guys fo take him Babylon town, wit da mos nice kine tings from da Temple Fo Da One In Charge. Den Nebukadnezzar make Koniah relative Zedekiah da king fo Judah an Jerusalem.
Zedekiah Da Judah King
(2 Kings 24:18-20; Jeremiah 52:1-3)
11  36:11: Jer 27:1-22; 28:1-17Zedekiah twenny-one year ol wen he come king. He stay king inside Jerusalem eleven year. 12 He do bad kine stuff da way his God, Da One In Charge, see him. He no come sorry in front Jeremiah, da guy dat talk fo God, wen Jeremiah tell um wat Da One In Charge tell. 13  36:13: Ezek 17:15Zedekiah even try fo fight King Nebukadnezzar, no matta befo time King Nebukadnezzar wen make Zedekiah make one strong promise an use God name fo do um. Zedekiah come hard head. He no change his mind fo come pono wit Da One In Charge, da God fo da Israel peopo. 14 Same time, all da leadas fo da pries guys an da peopo do mo an mo tings dat show Da One In Charge no can trus dem. Dey do all da pilau kine stuff dat da odda peopos do. Dey make da Temple Fo Da One In Charge come pilau so no can pray dea. Neva mind dass da place dat Da One In Charge wen make spesho fo him inside Jerusalem.
Nebukadnezzar Take Ova Jerusalem
(2 Kings 25:1-21; Jeremiah 52:4-27; Ezekiel 1:1-3)
15 Da One In Charge, da God fo da Israel peopo ancesta guys, wen sen his messenja guys ova an ova fo tell um how dey gotta live. Cuz he no like see his peopo an da place wea he stay come all jam up. 16 But dey ony make fun a his messenja guys. Dey tink eryting God tell ony junk. Dey laugh at da guys dat talk fo God. Dey stay make lidat, till Da One In Charge come real huhu wit his peopo, an no mo notting can make him no punish da Judah peopo. 17  36:17: Jer 21:1-10; 34:1-5God bring da Babylon king agains dem. Da Babylon army guys kill da young Israel guys wit swords inside da place dat stay spesho fo Da One In Charge. He no show pity fo nobody, da young guys an young wahines, o da ol guys an real ol peopo. God turn dem all ova to Nebukadnezzar. 18 All da big an litto stuff from da Temple fo God, Nebukadnezzar bring um Babylon side, da rich kine stuff from da Temple Fo Da One In Charge. He take stuff from da king palace an his leada guys houses too. 19  36:19: 1Kings 9:8Dey burn down da Temple Fo God an broke down da Jerusalem wall. Dey burn da big houses dat get strong wall, an wipe out eryting nice inside dea.
20 He take all da odda peopo Babylon side, da ones dat da army guys no kill. Dey come slaves fo him an his boys, till da Persia king ovathrow da Babylon govmen. 21  36:21: Jer 25:11; 29:10All dat time, da ting happen dat Da One In Charge wen tell goin happen. Az jalike wat Jeremiah tell da peopo wen he wen talk fo God. He tell dat da Judah land gotta pay off Da One In Charge, fo all da times dat da peopo suppose to let da land res ery seven year an no plant notting. Az why fo seventy year, nobody can plant stuff dea, cuz eryting stay all bus up. Az jalike da Judah land get one big Res Day!
22 Befo time, Da One In Charge wen tell Jeremiah wat goin happen bumbye. He tell Jeremiah fo tell dat to da peopo. Den, da year numba one wen Cyrus come da Persia king, dis wat happen: Da One In Charge make King Cyrus like tell dis inside all da place wea he da king. He even write um lidis:
23  36:23: Isa 44:28“Dis wat me, Cyrus da Persia king, tell:
“ ‘Da One In Charge, da God inside da sky, wen give me da right fo stay in charge a all da kings an dea lands on top da earth. He da One wen pick me fo build one temple fo him inside Jerusalem, da main town inside Judah. If any one a you guys from all da peopo a Da One In Charge like go dea, I like fo you go, an I like fo yoa God, Da One In Charge, go wit you!’ ”

36:4 36:4: Jer 22:11-12

36:5 36:5: Jer 22:18-19; 26:1-6; 35:1-19

36:6 36:6: Jer 25:1-38; 36:1-32; 45:1-5; Dan 1:1-2

36:10 36:10 a: Jer 22:24-30; 24:1-10; 29:1-2; Ezek 17:12; b: Jer 37:1; Ezek 17:13

36:11 36:11: Jer 27:1-22; 28:1-17

36:13 36:13: Ezek 17:15

36:17 36:17: Jer 21:1-10; 34:1-5

36:19 36:19: 1Kings 9:8

36:21 36:21: Jer 25:11; 29:10

36:23 36:23: Isa 44:28