44
God Pick Da Israel Peopo
“Kay den! You Jacob ohana peopo
Dat work fo me, lissen!
You Israel peopo,
I wen pick you guys!”
Dis one spesho message from Da One In Charge!
He da One make you his peopo.
He wen shape you inside yoa muddahs.
An he goin help you guys. He tell:
“Eh, no sked!
You Jacob guys, you work fo me.
You Israel peopo dat do wass right,
I wen pick you.
I goin pour rain on top da thirsty peopo.
I goin make plenny watta come on top da dry groun.
I goin pour my Spirit inside yoa kids
Fo take charge a dem.
I goin do plenny good kine stuff
Fo da peopo dat goin come from you.
Dey goin grow jalike trees wit grass all aroun dem,
Jalike da poplar tree grow by da watta ditch.
One guy goin tell, ‘Da One In Charge own me.’
Anodda guy goin tell he one Jacob ohana guy.
Anodda guy goin write on top his hand,
‘Da One In Charge own me.’
An tell ‘Call me Da Israel Guy.’ ”
Da One In Charge Da Firs One,
Not Da Idol Kine Gods
(Jesus Guys 13:22)
44:6: Isa 48:12; JShow 1:17; 2:8; 22:13Lissen up! Dis one spesho message from Da One In Charge!
He da King fo da Israel peopo!
He pay da price fo get dem outa trouble!
He Da One In Charge, Da God Ova All Da Armies!
Dis wat he tell:
“Me, I da firs One,
An I goin be da las One.
No mo anodda God afta dat, ony me.
If get anodda god jalike me,
I like um tell how he stay jalike me.
I like fo him show da proof
Dat he know all da diffren tings
Dat wen happen long time befo time,
Wen I wen make my peopo come one peopo.
An I like him tell me wat goin happen bumbye too.
Eh my peopo! No shake an no come sked!
I wen tell you guys bout dis long time befoa.
I wen tell you guys how stay.
You guys can tell wat you know bout me.
You tink get anodda god jalike me?!
No! No mo no anodda god dat stay strong an solid,
Jalike one big rock.
I know, no mo anodda god lidat!
 
“All da guys dat make idol kine tings,
Dey no mo notting inside.
All da statues dey figga worth plenny,
Dey no worth notting.
Da guys dat tell wat da idols can do,
Dey blind, dey no can see notting.
Dey donno notting.
Az how come dey get plenny shame.
10 Whoeva cut wood fo make one idol kine god,
O pour hot metal fo make one statue,
Dat idol no can do notting fo dem.
11 But you know wat?!
All da ones dat stay pray
To da idol kine gods,
Dey goin come plenny shame.
An da guys dat make da idols,
Dey ony peopo!
Let all dem come togedda an stan togedda!
Still yet, dey goin come sked an shake,
An dey plenny shame, togedda.
 
12 “Da guy dat work wit da iron,
He take one tool an use um
Fo shape da metal on top da hot charcoal.
Den he use da hamma fo make da shape
Wit his strong arm.
But bumbye da guy come hungry
An no stay strong no moa, he come weak.
He no drink watta
An litto mo pass out.
13 Da guy dat make da idol kine god
Use one string fo measure da wood,
He mark da outside wit chalk
Fo know wea fo cut um.
He cut wit da chisel.
He mark da roun part wit da compass.
He shape um fo look jalike one guy,
Jalike one real guy, an good looking,
Fo da ting stay inside da house.
14 He do all dat wit wood he wen cut,
Cedar wood, o cypress wood, o oak wood,
Afta dey grow wit da odda trees.
O he plant one pine tree
An da rain make um grow.
15 Da tree give peopo someting fo burn
Fo keep um warm an fo cook,
An fo make fire fo bake bread.
But den, he use da same tree
Fo make one god,
An he go down in front da idol kine god
Fo pray fo da ting help him.
16 He burn half da wood in one fire
Fo cook his meat
An eat till he come full.
Same time, he stay warm an tell,
‘Eh, I stay warm. I see da fire.’
17 Wit da res a da wood
Da guy make one statue fo come his god.
He go down on top his face in front him.
He show um love an respeck,
An pray to um.
He tell um, ‘Get me outa trouble
Cuz you my god!’
18 Dat kine peopo, dey donno notting.
Dey no undastan notting.
Jalike Da One In Charge put plasta ova dea eye
So dey no can see notting
An dey no can tink good.
19 Nobody stop fo tink.
Nobody know o undastan.
Dey no tell, ‘Wassup?! Half dat wood,
I use um awready fo make fire.
I even bake my bread on top da charcoal,
An cook my meat an eat um.
So, wot?! If I make one god from da odda half,
Az pilau, dat!
No good if I go down fo pray
In front one piece wood!’
20 Jalike he stay eat ashes.
His head all jam up
An make um tink da wrong way.
He no can get outa trouble
Az why he no mahke.
He no can tell,
‘Dis ting in my hand stay bulai me!’
 
21 “So den, you Jacob ohana peopo,
No foget all dis stuff!
Cuz you guys work fo me,
You Israel peopo.
I wen make you guys
Fo work fo me.
You Israel peopo,
I no goin foget you guys.
22 You guys go agains me plenny.
Wat you wen do, was jalike one black cloud.
But I wen wipe all dat out!
You wen do plenny bad kine stuff,
An dat was jalike get cloud all ova da place.
But I wen hemo da shame fo all dat!
Go come back by me!
Cuz I wen pay da price
Fo let you guys go awready.”
 
23 Dance an sing cuz you feel good inside,
Erybody inside da sky!
Yell plenny, erybody on top da groun!
Yell cuz you feel good inside,
Da mountains, an all da trees inside da fores, you can sing!
Cuz Da One In Charge wen pay da price
Fo get da Jacob ohana peopo outa trouble,
An all da Israel peopo goin tell, he awesome!
Goin Get Peopo Inside Jerusalem
24 Dis one spesho message from Da One In Charge,
Da One wen pay da price
Fo get you guys outa trouble.
He da One wen make you guys
Inside yoa muddah.
Dis wat he tell:
 
“Me, Da One In Charge. I wen make eryting.
I stretch out da sky
An no mo nobody wit me dat time.
Was ony me, wen I spread out da world.
25  44:25: 1Cor 1:20I da One dat jam up da sign
Da fake talka guys use
Fo tell wat goin happen.
Da guys dat try fo find out
Wat goin happen bumbye,
I show da peopo dat dey stupid.
I turn aroun da stuff
Dat da guys talk bout dat suppose to know wat fo do,
An I make eryting dey know
Show dat dey donno notting.
26 Wen I tell my worka guy wat fo tell,
I do wat I tell him I goin do.
Wen my messenja guys make plan,
I make shua all dat come out okay.
I da One tell dis bout Jerusalem town,
‘Bumbye goin get peopo live ova dea one mo time.’
I tell bout da towns inside Judah,
‘Peopo goin build um up one mo time.’
I tell bout da bus up towns,
‘I goin make dea wall stan up one mo time.’
27 I da One tell da deep ocean,
‘Come dry!
I goin make yoa channels all dry.’
 
28  44:28: 2Rec 36:23; Ezra 1:2“I da One dat tell dis bout King Cyrus:
‘He jalike da guy take kea my sheeps.
He goin do eryting I like fo him do.
He goin tell bout Jerusalem,
“Let guys build um up one mo time.”
He goin tell bout da Temple,
“Make da foundation.” ’ ”

44:6 44:6: Isa 48:12; JShow 1:17; 2:8; 22:13

44:25 44:25: 1Cor 1:20

44:28 44:28: 2Rec 36:23; Ezra 1:2