22
Da Riva Dat Make Us
Come Alive Fo Real Kine
22:1: Ezek 47:1; Zek 14:8Den da angel guy show me da riva wit da watta dat make peopo come alive fo real kine. You can see thru da riva, jalike crystal. Da riva go from da throne wea God an God Bebe Sheep Guy stay, 22:2: Start 2:9down da middo a da main street inside God big town. On two side a da riva da trees stan dat make peopo come alive fo real kine. Da tree give fruit ery month, twelve time all togedda ery year. Da leaf from da tree make all da diffren peopos all ova da world come good.
22:3: Zek 14:11; Start 3:17No mo nobody goin put kahuna on notting no moa. Da throne wea God an God Bebe Sheep Guy sit goin stay inside da town, an all God worka guys goin work fo him. God worka guys goin see his face, an dey goin get God name on top dea forehead. 22:5 a: Isa 60:19; b: Dan 7:18No goin get nite time no moa. Dey no goin need da light from da lamp o da light from da sun, cuz God, Da One In Charge, he goin give dem light. An dey goin be in charge a da world wit God da King foeva.
God Spesho Guy Goin Come Back
Da angel tell me, “Dis I stay tell you stay true, an you can trus um fo shua. God, Da One In Charge, sen his Spirit fo tell da guys dat talk fo him wat fo tell. An he wen sen his angel messenja guy fo show his worka guys da stuff dat gotta happen pretty soon.”
Jesus tell, “Eh, lissen! I stay come back real soon! Erybody dat stick wit wat God tell inside dis book goin stay good inside.”
Me, John, I da guy wen hear an see all dis stuff. Afta I hear an see dat, I go down in front da angel guy dat show um to me, fo show love an respeck fo him. But he tell me, “Nah! No do dat! I ony one worka guy jalike you an yoa braddahs dat talk fo God, an erybody dat stick wit wat dis book tell. Mo betta, ony show love an respeck to God!”
10 Den da angel tell me, “No close up dis book an put seal on top, cuz den nobody can read um. Almos time now. 11  22:11: Dan 12:10So whoeva like do da wrong kine stuff, let um stay do da wrong kine stuff. Whoeva like do pilau kine stuff, let um still do pilau kine stuff. Whoeva like do da right kine stuff, let um stay do da right kine stuff. An whoeva stay spesho fo God, let um stay spesho fo God.”
12  22:12 a: Isa 40:10; 62:11; b: Songs 28:4; Isa 40:10; Jer 17:10Jesus tell, “Eh, lissen! I stay come back real fas! An I goin bring wit me da stuff fo give back to erybody fo eryting dey wen do. 13  22:13 a: JShow 1:8; b: Isa 44:6; 48:12; JShow 1:17; 2:8I da firs one from befo time, an da las, da start an da end, A an Z.
14  22:14: Start 2:9; 3:22“Erybody dat wash dea clotheses clean, dey can stay good inside, cuz dey get da right fo eat from da tree dat make peopo come alive fo real kine. An fo go inside God big town thru da gate. 15 Outside da town get da peopo dat dey jalike dogs, da peopo dat put kahuna on top watevas, da peopo dat fool aroun somebody, da peopo dat like murda oddas, da peopo dat go down an pray to da idol kine gods, an erybody dat like fo bulai peopo.
16  22:16: Isa 11:1, 10“Me, I Jesus. I wen sen my angel messenja guy fo tell you guys inside da churches all dis stuff. I come from David ohana. I jalike da plant dat come up from da root. I jalike da bright Morning Star. 17  22:17: Isa 55:1Bumbye da peopo dat stay spesho fo God goin come togedda wit me, jalike wen one wahine marry one guy. So da Good An Spesho Spirit an God peopo, dey tell, ‘Try come!’ Erybody dat hear dat, tell ‘Try come!’ too. Whoeva stay thirsty let um come, an whoeva like, let um take da watta dat make um come alive fo real kine, an no goin cost dem notting.”
18  22:18: Rules2 4:2; 12:32I tell erybody dat hear wat God tell inside dis book: You guys betta not add notting to dis book. If whoevas add someting, God goin give him all da big troubles God tell bout inside dis book. 19 An if whoevas take away stuff dat God tell from dis book, God goin take away from him his share a da real kine life dat da tree give, an his place in da town dat stay spesho fo God, dat God tell bout inside dis book.
20 Da One dat tell all dis stuff tell, “Yeah, I goin come back real quick!”
Yeah, You Da One In Charge! Go come back real quick, Jesus!
21 I like all you guys know da good way Da One In Charge, az Jesus, treat you!
Dass it!

22:1 22:1: Ezek 47:1; Zek 14:8

22:2 22:2: Start 2:9

22:3 22:3: Zek 14:11; Start 3:17

22:5 22:5 a: Isa 60:19; b: Dan 7:18

22:11 22:11: Dan 12:10

22:12 22:12 a: Isa 40:10; 62:11; b: Songs 28:4; Isa 40:10; Jer 17:10

22:13 22:13 a: JShow 1:8; b: Isa 44:6; 48:12; JShow 1:17; 2:8

22:14 22:14: Start 2:9; 3:22

22:16 22:16: Isa 11:1, 10

22:17 22:17: Isa 55:1

22:18 22:18: Rules2 4:2; 12:32