Da Start
Genesis
1
God Make Da World
Da time wen eryting wen start, God make da sky an da world. Da world come so no mo notting inside, no mo shape notting. On top da wild ocean dat cova eryting, neva had light notting. Ony had God Spirit dea, moving aroun ova da watta.
Day Numba One
1:3: 2Cor 4:6Den God tell, “I like light fo shine!” an da light start fo shine. God see how good da light. Den he put da light on one side, an da dark on da odda side. Da light time, he give um da name “Day time.” Da dark time, he give um da name “Nite time.” So, had da nite time an da day time, az day numba one.
Day Numba Two
1:6: 2Pet 3:5Den God tell, “I like get someting inside da middo fo no let da watta up dea an da watta undaneat come togedda!” An dass wat God do. God make someting fo no let da watta up dea an da watta undaneat come togedda. Da ting inside da middo, God give um da name “Da Sky.” Had da nite time an da day time, az day numba two.
Day Numba Three
Den God tell, “I like da watta unda da sky come togedda one place, so dat get dry land!” An dass wat God wen do. 10 Da dry groun, God give um da name “Land,” an da watta dat wen come togedda one side, he give um da name “Ocean.” God look da dry groun an da ocean, an he tell, “Real, real good, all dat!”
11 Den God tell, “I like da land get all diffren kine plants! Da kine plants dat get seed, an da kine trees dat get fruits wit da seed inside, eryting!” An dass wat God do. 12 So da land get all diffren kine plants, da kine plants dat get seed, an da kine trees dat get fruits wit da seed inside, eryting. An God look da plants, an he tell, “Real, real good, all dat!” 13 Had da nite time an da day time, az day numba three.
Day Numba Four
14 Den God tell, “I like put lights up dea inside da sky, da sun an moon an stars! Dass fo make da day time diffren den da nite time. Dass fo show da parts a da year fo do tings, an da days an da years. 15 I like get lights up dea inside da sky fo shine light all ova da world!” An dass wat God wen do. 16 God make da two big lights. Da big light, he make um fo be da main one day time, an da odda light, he make um fo be da main one nite time. 17 God put da lights up dea inside da sky fo shine light on top da groun, 18 day time an nite time, an fo make da light an da dark diffren. An God look da day an da nite, an he tell, “Real, real good, all dat!” 19 Had da nite time an da day time, az day numba four.
Day Numba Five
20 Den God tell, “Inside da watta, I like get choke diffren kine tings dat live dea! Up inside da sky, I like get plenny bird an all kine tings dat fly up ova da groun!” 21 God make all da big kine fish an odda kine tings dat live inside da ocean, an choke plenny small kine fish an odda kine tings dat move aroun inside da watta, an all kine birds an bugs wit wings. An God look da tings inside da watta an da tings dat fly, an he tell, “Real, real good, all dat!” 22 Den God tell da fish an birds an all da odda kine life, “I give you da powa fo you do eryting I wen make you fo do. So, I like you get plenny bebes, an fill up da ocean wit um. You birds too, I like you fo do da same ting an fill up da world!” 23 Had da nite time an da day time, az day numba five.
Day Numba Six
24 Den God tell, “I like da land get all kine diffren tings! da animals dat live wit peopo, an da small kine animals, an da wild animals.” An dass wat wen happen. 25 God make um all: all kine wild animals, an all kine animals dat live wit peopo, an all da small kine animals dat run aroun on top da groun. An God look da animals, an he tell, “Real, real good, all dat!”
26  1:26: 1Cor 11:7Den God tell, “Now, I like make peopo. I like dem be jalike me, jalike one copy. Dey goin be in charge a eryting: da fish inside da ocean, da birds inside da sky, da animals, all da land, an all da small kine animals dat go aroun on top da groun.” 27  1:27: Start 5:1-2 1:27: Matt 19:4; Mark 10:6; James 3:9So God make da peopo, same same jalike one copy a him. He make guy kine an wahine kine. 28 Den God tell um, “I give you guys da powa fo you do eryting I wen make you fo do. So, born plenny bebes, an fill up da world wit um, an take ova! You guys, in charge a da fish inside da ocean, an da birds inside da sky, an all da animals dat move aroun on top da groun.”
29 An God tell dis too: “You know wat? I give you guys all da plants all ova da world dat make seed, an all da trees dat make fruits wit da seed inside. Dass fo you guys eat. 30 An fo all da wild animals, an fo all da birds inside da sky, an fo all da animals moving aroun on top da groun—eryting dat stay alive, I give dem all da grasses an odda kine green plants fo dea food.” An dass wat God wen do.
31 God look eryting he wen make, an he tell, “Real, real good, all dat!” An had da nite time an da day time, az day numba six.

1:3 1:3: 2Cor 4:6

1:6 1:6: 2Pet 3:5

1:26 1:26: 1Cor 11:7

1:27 1:27: Start 5:1-2

1:27 1:27: Matt 19:4; Mark 10:6; James 3:9