2
Day Numba Seven
Az how God wen pau make da sky, da world, an all da tings inside dem. 2:2: Outa 20:11 2:2: Heb 4:4, 10; 6:8Wen da day numba seven come, God pau awready wit da work he stay do. God tell, “Day numba seven, dass da bestes day!” He make dat day da spesho day fo him. Cuz dat was da day wen he pau make eryting so no need do moa. Dat day he res. An dass da God Make Eryting story bout how was wit da sky an da world, wen God make um all.
God Make Da Firs Guy
(Matthew 19:5; Mark 10:7-8; 1 Corint 6:16; Efesus 5:31)
Dat time, wen God, da one dey call Da One In Charge, make da world an da sky, all ova da world, neva even have wild bushes country side. Neva have da kine grass dat come up country side, cuz God, Da One In Charge, neva make da rain come down on top da groun yet, an cuz neva have nobody fo work da groun. Had fog come up outa da groun, an da dew from dat was da ony watta dat da land get, dat time.
2:7: 1Cor 15:45, 47Den God, Da One In Charge, take dirt from da groun an make one guy. God blow on top his face fo make da guy come alive. Az how da guy get life inside him.
God Put Da Guy
Inside One Place Wit Trees
God, Da One In Charge, wen plant plenny trees one place ova dea Eden side, da east side. Dass wea he put da guy he wen make. 2:9: JShow 2:7; 22:2, 14God, Da One In Charge, make da trees grow outa da groun, all nice kine tree fo look at, da kine dat make fruits good fo food. Inside da place dat get all da trees, inside da middo, had one Tree Dat Can Make You Live Foeva if you eat da fruit, an one Tree Dat Can Make You Know Wass Good An Wass Bad if you eat da fruit. 10 Had one riva dat come up inside Eden an give watta fo all da trees inside dat place. Outside, da riva split up an come four diffren riva. 11 One a dem get da name Pishon, an go aroun da outside a Havilah land. (Dass da place wea get gold inside da groun, 12 da bestes kine gold, an gum from one tree fo make perfume, an onyx kine stone fo make jewelry.) 13 Anodda riva get da name Gihon, an go aroun da outside a Cush land. 14 Anodda riva get da name Tigris, da one dat go by Assyria on da east side. Da odda riva, dass da Eufrates Riva.
God Tell Da Guy Wat He Gotta Do
15 God, Da One In Charge, put da guy inside Eden, da place he wen plant plenny trees, fo live dea an work da groun an take kea eryting. 16 God tell um wat he gotta do, “All da trees inside dis place, you can eat da fruits from dem, wateva you like. 17 Ony one tree—da Tree Dat Get Fruits Dat Can Make You Know Wass Good An Wass Bad, no eat da fruit from dat. Cuz wen you eat dat fruit, den you goin get cut off from me, an you goin mahke inside fo shua!”
No Mo Nobody Fo Stay Wit Da Guy
18 Den God, Da One In Charge, tell, “No good no mo nobody fo stay wit da guy. I goin make somebody fo him, jalike him but diffren, dat goin kokua him.” 19 Befo time, God, Da One In Charge, take dirt from da groun an make all da diffren kine wild animals an all da diffren kine birds in da sky. He bring um all in front da guy fo find out wat name da guy goin give um. Eryting dat stay alive, da name dat da guy give um, dass da name dey get. 20 So da guy give name to all da kine animals dat live wit peopo, an all da kine birds in da sky, an all da kine wild animals. But still yet, da guy neva find one a dem dat stay jalike him but diffren, fo kokua him.
God Make Da Firs Wahine
21 Den God, Da One In Charge, make da guy lie down an pass out sleep. Wen da guy stay sleeping, God take one rib outa his side, an den close up da place wit skin. 22 Den God, Da One In Charge, make one wahine outa da rib. He bring her by da guy.
23 Da guy tell,
“Now, dis one, jus right fo me!
She da wahine fo me.
Her bones, come from my bones,
Her skin, come from my skin.
Dis one, I goin give her da name ‘Wahine,’
Cuz God take her outa me, one guy.”
24  2:24: Matt 19:5; Mark 10:7-8; 1Cor 6:16; Efes 5:31(Dass how come da guys go way from dea faddah-muddah guys, an come tight wit dea wife, an da guy an da wahine, dey come jalike dey one.)
25 No matta da guy an da wahine was naked, dey no shame.

2:2 2:2: Outa 20:11

2:2 2:2: Heb 4:4, 10; 6:8

2:7 2:7: 1Cor 15:45, 47

2:9 2:9: JShow 2:7; 22:2, 14

2:24 2:24: Matt 19:5; Mark 10:7-8; 1Cor 6:16; Efes 5:31