^
Galatia
“Aloha!”
Da Ony Good Stuff
How God Sen Paul All Ova
Paul An Da Odda Guys God Sen All Ova
Paul Scold Peter
Da Jews An Da Odda Peopos All Gotta Trus Jesus
Do Wat Da Rules Tell, O Trus God?
Da Rules An Wat God Wen Promise
Da Rules Teach Us Bout Da Bad Kine Stuff
Paul Tink Plenny Bout His Galatia Braddahs An Sistahs
Da Hagar An Sarah Story
Christ Let Us Go
Wat Da Spirit Do An Wat Da Body Do
Da Las Ting Fo Tell Da Galatia Peopo