23
Need New Leada Guys
Anodda message from Da One In Charge: “Ho, da leada guys, dey all jam up! Dey suppose to take kea my peopo jalike da sheep guys take kea da sheeps. But dem, dey wipe out da sheeps inside my field! O dey make um run away all ova da place!” Az why Da One In Charge, da God fo da Israel peopo, tell dis to da leada guys dat suppose to take kea my peopo: “You da guys wen make my sheeps an goats run away all ova da place. Cuz you no watch my sheeps an no take kea dem, I goin watch you guys fo punish you fo da bad kine stuff you guys do.” Az wat Da One In Charge tell. “Me, I goin bring togedda da ones from my peopo dat still stay alive. I goin bring um all back dea place, from all da lands wea I wen make dem go. Dey jalike my sheeps, an dey goin get plenny bebes. I goin put leada guys ova dem jalike real kine sheep guys fo take kea dem. Dey no goin stay sked no moa, an erybody dat suppose to be dea, goin be dea.” Az wat Da One In Charge tell.
 
23:5: Jer 33:14-16Da One In Charge tell: “An you know wat?!
Da time goin come bumbye
Wen I goin do dis fo King David:
I goin make one guy from King David blood line
Come da king.
Jalike King David da Root
An dis guy da New Branch dat come out from him,
One guy dat goin do wass right erytime.
He goin be da kine king dat know how come stuff happen.
He goin keep all da rules
An do wass right inside da land.
Wen he da king, da Judah peopo goin get outa trouble,
An da Israel peopo goin know fo shua eryting stay okay.
Dey all goin give dea king one name dat mean,
‘Da One In Charge, da one dat do right fo us guys erytime.’ ”
Da One In Charge tell: “Az why, da time goin come wen peopo dat make one promise no goin tell, ‘Fo shua, Da One In Charge wen bring da Israel peopo outa Egypt, an he stay alive!’ but dey goin tell, ‘Fo shua, Da One In Charge wen bring da Israel peopo outa da north land an all da lands wea he wen sen dem, an he stay alive!’ An dey goin live inside dea land.”
Guys Dat Bulai
Wen Dey Tell Dey Talk Fo God
Dis bout da guys dat talk fo God.
I tink bout Da One In Charge
An all da tings he tell cuz he good an spesho.
An den I tink bout da guys dat tell dey talk fo God.
Make my head come all hamajang inside.
Me, jalike my body come real weak.
I stay jalike I piloot,
Jalike one guy dat no can handle notting, from drink wine.
10 All ova da land, get plenny peopo
Dat ack jalike one wahine dat fool aroun behind her husban back,
Cuz dey go fool aroun wit da odda gods.
Da land get kahuna on top um,
Cuz da peopo no do wat dey tell God dey goin do.
Az how come da whole land look dry jalike stay mahke.
Da places inside da boonies wea get grass, stay dry.
Az cuz da guys dat suppose to talk fo God,
Dey ony do wat dey like do, an az bad.
Dey no use dea powa da right way.
 
11 Da One In Charge tell: “Da guys dat tell dey talk fo me,
An da pries guys too,
Dey ack jalike me, God, no matta.
Even inside my Temple I spock um stay doing real bad kine stuff.”
Dass wat Da One In Charge tell.
12 “Az why no matta wea dey go,
Dey goin slip an fall down.
I goin make dem go one dark kine place
An dey goin fall down ova dea.
I goin make real bad kine stuff happen to dem,
Wen time fo me punish dem.”
Az wat Da One In Charge tell.
 
13 Da One In Charge tell: “Befo time, wit da guys
Dat suppose to talk fo me inside Samaria,
I wen see dis stupid kine ting—
Dey talk fo da idol kine god Baal!
Dey make my Israel peopo do wrong kine ting.
14  23:14: Start 18:20; Ezek 16:49An wit da guys dat suppose to talk fo me inside Jerusalem,
I wen spock one even mo bad kine ting:
Dey ack jalike one wahine dat fool aroun behind her husban back,
An go fool aroun wit da odda gods,
An follow da bulaia god Baal.
Dey tell da peopo dat do bad kine stuff,
‘Go fo broke!’
So den no mo nobody turn aroun
An no do bad kine stuff.
Fo me, all dem jalike da Sodom peopo.
An da Jerusalem peopo, dey jalike da Gomorrah peopo.”
15 Az why Da One In Charge, da God Ova All Da Armies, tell dis bout da guys dat suppose to talk fo him:
“Me, I goin make dem grind da kine food dat taste horraz,
An drink watta wit poison inside.
Get guys Jerusalem side dat suppose to talk fo me,
Dey da ones wen start fo make peopo all ova da land
Tink dat me, God, no matta.”
 
16 Dis wat Da One In Charge, da God Ova All Da Armies, tell:
“No lissen wat da guys dat suppose to talk fo me tell you guys!
Dey like you tink you goin get all kine stuff
Dat ony wase time.
Dey talk bout dreams dat dey make up.
Dey no tell wat Me, Da One In Charge tell.
17 Ova an ova, dey tell da guys dat make deaf ear to me,
‘No worries! Da One In Charge tell, dat eryting goin stay okay fo you guys!’
Dey tell da guys dat stay hard head
An make up dea mind fo do any kine,
‘No mo notting bad goin happen to you!’ ”
 
18 “But no mo nobody from dem wen stan wit da guys dat stay close to Da One In Charge,
Fo know da secret plan bout wat Da One In Charge goin do,
An learn an lissen wat he tell?!
Not even one a dem guys!
19 Watch out! Wen Da One In Charge come huhu,
Az jalike one big storm come.
Stay jalike one tornado dat come down
On top da head a da guys dat do real bad kine stuff.
20 Wen Da One In Charge come huhu,
He goin stay huhu
Till he pau do eryting he plan fo do from befo time.
You guys goin undastan all dis,
Bumbye wen da right time come.”
 
21 Da One In Charge tell: “I neva tell dese guys fo talk fo me,
But ery place dey run, dey all mout.
I neva tell notting to dem,
But dey tell dey talk fo me.
22 Too bad, dey neva stan an hear
Da secret plan bout wat I goin do,
Cuz if dey wen hear dat fo real kine,
Den dey go tell wat I tell to da peopo.
Dey tell um, ‘Change da way you live,
No do wass wrong!’
But dey no do dat.”
 
23 Da One In Charge tell: “You guys tink I ony one God fo one place, o wat?!
Eh, I da God fo all da far kine places too!
24 If somebody go hide inside one place nobody know,
You tink I no can see um, o wat?!
But me, I fill up da sky an da earth!”
Az wat Da One In Charge tell.
25 “I wen hear how da guys talk, dat tell dey talk fo me. Dey ony use my name fo bulai peopo. Dey tell, ‘Eh! I get one dream!’ 26 How long dese guys tink dey can bulai peopo an tell dey talk fo me? Dey ony tell da bulai kine stuff dey make up inside dea head! 27 Dey figga dat da dreams dey tell goin make my peopo foget who me, jalike dea ancesta guys wen foget who me wen dey pray to da god Baal. 28 Wen da guys dat tell dey talk fo me get one dream, dey gotta tell dass jus one dream. But da guy dat get one fo real message from me, he betta tell um fo real kine. Cuz da straw not da same ting jalike da wheat.” Az wat Da One In Charge tell. 29 “So. Wat I tell, burn jalike fire, an poun jalike one hamma dat broke big kine rocks an make um come small pieces.” Az wat Da One In Charge tell.
30 Da One In Charge tell: “Az why I stay agains da guys dat tell dey talk fo me. Cuz dey ony tell same ting da odda guys tell, but dey tell dey get um from me. 31 I stay agains da talka guys dat all mout but dey ack jalike dey talk fo me. 32 Fo shua, I stay agains da guys dat tell bulai kine dreams. Dey tell wat dey wen dream, an dey make my peopo go da wrong way wen dey go all out fo bulai um. But I neva tell dose guys fo talk fo me. I neva tell um fo do notting. Dey no do notting good fo dese peopo.” Az wat Da One In Charge tell.
Da Fake Kine Talka Guys An Wat Dey Tell
33 “Eh! Jeremiah! Wen dese peopo, o one guy dat tell he talk fo me, o one pries guy, tell, ‘Wat kine message you get from Da One In Charge?’ tell um, ‘Wat you mean, message?! “I goin bag from you guys!” Az da message from Da One In Charge!’ 34 If one guy dat tell he talk fo God, o one pries guy, o some odda guy tell, ‘Dis one spesho message from Da One In Charge,’ I goin punish dat guy an his ohana. 35 Dis wat all you guys stay tell yoa frenz an ohana guys, ‘Wass da ansa from Da One In Charge?’ o ‘Wat Da One In Charge tell?’ 36 But you guys betta not talk bout ‘spesho messages from Da One In Charge,’ cuz all dem tink watevas dey tell, az one spesho message from Da One In Charge. Dass how you guys stay make kapakahi wat da God dat stay alive fo real kine tell. An dass me, Da One In Charge, da God Ova All Da Armies! 37 Dis wat you guys stay tell da guys dat suppose to talk fo me, ‘Wat ansa you get from Da One In Charge?’ o ‘Wat Da One In Charge tell?’ 38 But if you guys do wat I tell you fo no do, an use da words, ‘Dis one spesho message from Da One In Charge,’ wen you not suppose to tell dat, den mo betta you no tell, ‘Dis one spesho message from Da One In Charge.’ 39 Az why I goin dump you guys fo shua, an I goin throw you outa wea I stay. I goin do da same ting fo all da odda peopo inside Jerusalem town, no matta I wen give da town to you guys an yoa ancesta guys. 40 I goin make you guys come shame in front erybody foeva, an I goin make you lose face foeva, an no mo nobody goin foget dat.”

23:5 23:5: Jer 33:14-16

23:14 23:14: Start 18:20; Ezek 16:49